Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ns 94/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2013-02-06

Sygn. akt IX Ns 94/12

POSTANOWIENIE

Dnia 6 lutego 2013 roku

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział IX Cywilny

w składzie :

Przewodniczący: SSR Monika Skibińska

Protokolant: Małgorzata Wąchała

po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2013 roku

we W.

na rozprawie

sprawy z wniosku J. Ż.

przy udziale P. Ż.

o stwierdzenie nabycia spadku po T. Ż. i K. Ż. (1)

I. stwierdza, że spadek po T. Ż., zmarłym 26 sierpnia 2001 roku we W., ostatnio stale zamieszkałym we W. przy ul. (...), na podstawie ustawy nabyli: wdowa K. Ż. (1) oraz synowie P. Ż. i J. Ż. po 1/3 części spadku każdy z nich wprost;

II. stwierdza, że spadek po K. Ż. (1), zmarłej 15 lutego 2011 roku w B., ostatnio stale zamieszkałej we W. przy ul. (...), na podstawie testamentu notarialnego z dnia 4 czerwca 2008 roku nabył syn P. Ż. w całości wprost.

Sygn. akt IX Ns 94/12

UZASADNIENIE

Wnioskodawca J. Ż. złożył wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po T. Ż. oraz K. Ż. (1). Jako spadkobierców T. Ż. wskazał siebie, żonę spadkodawcy K. Ż. (1) oraz P. Ż., zaś jako spadkobierców K. Ż. (1) siebie oraz brata P. Ż.. We wniosku wskazano, iż T. Ż. zmarł w dniu 26 sierpnia 2001r. pozostając w związku małżeńskim z K. Ż. (1), która zmarła w dniu 15 lutego 2011 r.. Wnioskodawca podał, że z posiadanych przez niego informacji wynika, iż T. Ż. oraz K. Ż. (1) nie pozostawili testamentu.

W odpowiedzi na wniosek P. Ż. podniósł, iż K. Ż. (1) pozostawiła testament, mocą którego wydziedziczyła syna J. Ż. oraz wnuczki D. i K. Ż. (2) i powołała w całości do spadku po niej P. Ż.. Uczestnik wskazał, że w skład majątku spadkowego wchodzi nieruchomość położona we W. przy ul. (...) we W. wchodząca w skład majątku wspólnego zmarłych rodziców. Ponadto podał, że spadkobierczyni K. Ż. (1) posiadała majątek odrębny w postaci nieruchomości rolnej położonej w R. w Gminie K.. Uczestnik podniósł, iż wnioskodawca wraz z rodziną po śmierci ojca zerwał stosunki rodzinne i swoim zachowaniem względem matki rażąco naruszał zasady współżycia społecznego. P. Ż. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po T. Ż. w postaci ½ części nieruchomości przy ul. (...) na rzecz wnioskodawcy w 1/3 części oraz na swoja rzecz w 2/3 części.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

T. Ż. zmarł w dniu 26 sierpnia 2001 r. we W., gdzie też ostatnio stale zamieszkiwał przy ul. (...). Spadkodawca w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim z K. Ż. (1).

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu sporządzony w USC W. pod nr (...) w kopercie, k. 7

K. Ż. (1), z domu G., zmarła w dniu 15 lutego 2011 r. w B.. Ostatnim miejscem jej zamieszkania był W.. Spadkodawczyni w chwili śmierci byłą wdową.

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu sporządzony w USC T. pod nr (...) w kopercie, k. 7 akt

T. Ż. i K. Ż. (1) mieli dwoje dzieci, tj. wnioskodawcę J. Ż. oraz uczestnika P. Ż..

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia J. Ż. sporządzony w USC pod nr (...); odpis skrócony aktu urodzenia P. Ż. sporządzony w USC W. pod nr (...) w kopercie, k. 7

Spadkodawcy dzieci przysposobionych ani pozamałżeńskich nie mieli.

Dowód: zapewnienie spadkowe P. Ż., k. 30-31 akt

Spadkodawczyni K. Ż. (1) sporządziła za życia dwa testamenty w formie aktów notarialnych, kolejno w dniach: 07.05.2007r. i 04.06.2008r.

Testamentem z dnia 07 maja 2007 r., Rep. A nr (...), K. Ż. (1)oświadczyła, iż do całości spadku powołuje swego syna P. Ż.. Jednocześnie dokonała zapisu połowy swojego udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej we W.przy ul. (...)na rzecz J. Ż., zobowiązując P. Ż.do nieodpłatnego wykonania tegoż zapisu.

W dniu 04 czerwca 2008 r. sporządzony został akt notarialny (Rep. A nr (...)), którym K. Ż. (1)odwołała wcześniejszy testament z dnia 07.05.2007r. i oświadczyła, że do całości spadku powołuje swojego syna P. Ż.. Jednocześnie spadkobierczyni wydziedziczyła syna J. Ż., wskazując, iż wbrew jej woli postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i rażąco nie dopełnia względem niej obowiązków rodzinnych, nie wspomaga jej oraz nie wykazuje jakiegokolwiek zainteresowania i zachowuje się negatywnie. Tym samym aktem notarialnym spadkobierczyni wydziedziczyła swoje wnuczki D. Ż.i K. Ż. (2), z uwagi na uporczywe postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, aroganckie, wrogie i agresywne zachowanie się względem niej oraz brak zainteresowania.

Dowód: wypisy testamentów notarialnych: z 07.05.2007r. Rep. A nr (...), k. 35, z 04.06.2008r. Rep. A nr (...), k. 36

Sąd zważył, co następuje:

Okoliczności faktyczne przedmiotowej sprawy zostały ustalone w oparciu o zapewnienie spadkowe złożone przez uczestnika, jak i dołączone do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku odpisy skrócone aktów stanu cywilnego, a nadto wypisów aktów notarialnych – testamentów nadesłanych przez notariusza.

Zgodnie z treścią art. 926 § 2 k.c. dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał do tej części spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Nie ustalono, aby spadkodawca T. Ż. powołał spadkobierców (nie pozostawił testamentu), a więc miało miejsce dziedziczenie ustawowe na podstawie przywołanego przepisu.

Ponieważ zmarły miała zstępnych oraz pozostawał w chwili śmierci w związku małżeńskim, to do dziedziczenia po nim były powołane z ustawy jego żona K. Ż. (1) oraz synowie J. Ż. i P. Ż..

Zgodnie z treścią przepisu art. 931 § 1 k.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, przy czym dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Mając powyższe na względzie na podstawie przepisu art. 931 § 1 k.c. należało stwierdzić, iż spadek po zmarłym T. Ż., ostatnio stale zamieszkałym we W. przy ul. (...), na podstawie ustawy nabyli: wdowa K. Ż. (1) oraz synowie P. Ż. i J. Ż., po 1/3 części każdy z nich wprost.

Podług przepisów kodeksu cywilnego spadkobierca może zostać powołany do dziedziczenia bądź na podstawie ustawy, bądź z mocy testamentu, przy czym dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą (art. 926 § 1 i 2 k.c.).

W przedmiotowej sprawie spadkobierczyni K. Ż. (1) sporządziła dwa testamenty, pierwszy w dniu 07.05.2007 r. oraz kolejny w dniu 04.06.2008r., przy czym tym ostatnim odwołała testament sporządzony w dniu 07.05.2007r. Zgodnie z art. 943 k.c. spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Stosownie natomiast odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień. K. Ż. (1) skutecznie zatem odwołała testament z dnia 07.05.2007r. Sąd uznał, iż sporządzenie przez spadkodawczynię testamentu w dniu 04.06.2008 r. wyłączyło powołanie spadkobierców na podstawie ustawy.

Testament był testamentem ważnym pod względem formalnym (art. 950 k.c. w zw. z art. 958 k.c. a contrario). W ocenie Sądu spadkodawczyni K. Ż. (1) w testamencie wyraziła swoją wolę w sposób jasny, klarowny i precyzyjny. Nie było zatem podstaw, aby dokonać wykładni treści tego testamentu w sposób odmienny. W sporządzonym testamencie wyraźnie oświadczyła, że odwołuje w całości swój testament sporządzony w dniu 07.05.2007r. oraz oświadczyła, że do całego spadku powołuje swojego syna P. Ż.. Ponadto wydziedziczyła swojego syna J. Ż. oraz jego zstępnych, tj. wnuczki spadkodawczyni: D. Ż. i K. Ż. (2).

Wnioskodawca J. Ż. oraz ustanowiony przezeń pełnomocnik nie stawił się na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2013r., po przeprowadzeniu której Sąd wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Pomimo zakreślenia na wniosek pełnomocnika wnioskodawcy, na rozprawie w dniu 14.11.2012r. pełnomocnikowi wnioskodawcy, terminu 30 dni na ustosunkowanie się co do treści otwartego testamentu, wnioskodawca nie wypowiedział się w tym przedmiocie, zaś pismo zawierające zarzut nieważności testamentu wpłynęło do tut. Wydziału już po zamknięciu rozprawy i wydaniu przez Sąd postanowienia.

Mając powyższe na względzie na podstawie przepisu art. 926 § 1 i 2 k.c. należało stwierdzić, iż spadek po zmarłej w dniu 15.02.2011r. K. Ż. (1) na podstawie testamentu notarialnego z dnia 04 czerwca 2008 r., otwartego i ogłoszonego w tut. Sądzie w dniu 14 listopada 2012 r., nabył syn P. Ż. w całości wprost.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ryszarda Gołębska-Hajduk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Skibińska
Data wytworzenia informacji: