Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII C 1055/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2016-10-17

Sygnatura akt VIII C 1055/16

*$%$ (...)*

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 października 2016 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Anna Martyniec

Protokolant:Anna Hrydziuszko

po rozpoznaniu w dniu 17 października 2016 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy

z powództwa (...) Sp. z o.o. w W.

przeciwko U. K.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanej kwotę 1.217 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt VIII C 1055/16

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 21 kwietnia 2016 r. strona powodowa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wniosła o zasądzenie od pozwanej U. K. kwoty 3.098,14 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanej na rzecz strony powodowej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych wraz z kwotą 17 zł tytułem opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa, a ponadto kosztów przesyłek poleconych w łącznej kwocie 8 zł.

Strona powodowa w uzasadnieniu żądania wskazała, że w dniu 13 lipca 2009 r. G. (...) im. W. K. w K. zawarła z pozwaną umowę o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne, na kierunku Socjologia, tym samym zobowiązując pozwaną do przestrzegania regulaminu oraz innych aktów wewnętrznych Uczelni. Pomimo przyjętego zobowiązania pozwana nie uiszczała na rzecz Uczelni uzgodnionych wcześniej opłat. Pozwana decyzją z dnia 31 maja 2012 r. została skreślona z listy studentów. Na podstawie umowy cesji wierzytelności zawartej przez stronę powodową z G. (...)im. (...)w K. strona powodowa nabyła wierzytelność przysługującą względem pozwanej.

Strona powodowa wskazała, że na zaległość pozwanej składają się następujące kwoty:

- 395 zł tytułem nieuiszczonego czesnego o terminie zapłaty 5 kwietnia 2012 r.;

- 132 zł tytułem nieuiszczonego czesnego o terminie zapłaty 5 stycznia 2012 r.;

- 198 zł tytułem nieuiszczonego czesnego o terminie zapłaty 5 listopada 2011 r.;

- 132 zł tytułem nieuiszczonego czesnego o terminie zapłaty 5 lutego 2012 r.;

- 125,31 zł tytułem nieuiszczonego czesnego o terminie zapłaty 5 października 2011 r.;

- 395 zł tytułem nieuiszczonego czesnego o terminie zapłaty 5 marca 2012 r.;

- 395 zł tytułem nieuiszczonego czesnego o terminie zapłaty 5 maja 2012 r.;

- 132 zł tytułem nieuiszczonego czesnego o terminie zapłaty 5 grudnia 2011 r.;

- 200 zł tytułem nieuiszczonego czesnego o terminie zapłaty 3 marca 2012 r.;

- 993,83 zł tytułem skapitalizowanych odsetek ustawowych, obliczonych od poszczególnych kwot zaległych rat nieuiszczonego czesnego do dnia 19 kwietnia 2016 r.

Strona powodowa wezwała pozwaną do zapłaty zaległych opłat. Do dnia wniesienia pozwu pozwana nie uiściła jednak należnej kwoty, z tego względu wniesienie pozwu, w ocenie strony powodowej, stało się konieczne i uzasadnione.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wywiedzionym w dniu 8 sierpnia 2016 r. pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie na swoją rzecz od strony powodowej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych. Pozwana w pierwszej kolejności podniosła zarzut przedawnienia roszczenia dochodzonego przez stronę powodową ze względu na treść przepisu art. 160a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. roszczenia wynikające z umowy o odpłatności za studia przedawniają się z upływem 3 lat. Według pozwanej, na podstawie art. 32 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 3-letni termin przedawnieni ma zastosowanie również do umowy zawartej przez pozwaną z G. (...) im. W. K.w K.. Niezależnie od podniesionego zarzutu przedawnienia, pozwana wskazała, że decyzją z dnia 30 listopada 2011 r. została bezzasadnie skierowana na powtarzanie semestru czwartego w semestrze letnim 2011/2012 na kierunku socjologia, studia drugiego stopnia, niestacjonarne. Decyzja ta, wbrew postanowieniem obowiązującego wtedy regulaminu, została wydana bez zgody pozwanej. W konsekwencji braku zgody na powtarzanie semestru, nie było podstaw do naliczania opłat za ten semestr.

Pismem procesowym z dnia 9 września 2016 r. strona powodowa zaprzeczyła wszelkim twierdzeniom i zarzutom podnoszonym przez pozwaną. Strona powodowa wskazała na niezasadność podnoszonego przez pozwaną zarzutu przedawnienia, powołując, że wprawdzie, zgodnie z art. 160a ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym do opłat stosuje się trzyletni termin przedawnienia, lecz do umowy zawartej z pozwaną, przed wejściem w życie powoływanego przepisu, powinno stosować się 10 – letni termin przedawnienia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia:

G. (...) im. W. K. w K., jest niepubliczną uczelnią, świadczącą odpłatnie usługi edukacyjne.

dowód: - Statut G. (...)im. W. K. w K. – k. 15-25,

- wypis z rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych – k. 27-28 verte,

- decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2008 r. – k. 32-40.

Pozwana U. K. 23 lipca 2009 r. złożyła w G. (...)im. W. K. w K. podanie o przyjęcie jej w poczet studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Socjologia, specjalność Socjologia mediów. Decyzją z dnia 23 lipca 2009 r. pozwana została przyjęta na pierwszy rok studiów prowadzonych na (...) na semestr zimowy roku akademickiego 2009/2010 rozpoczynającego się z dniem 1 października 2009 r. na kierunku Socjologia, prowadzonym na poziomie studiów drugiego stopnia w formie studiów niestacjonarnych.

dowód: - podanie pozwanej z dnia 23 lipca 2009 r. – k. 29 verte,

- decyzja z dnia 23 lipca 2009 r. – k. 30.

Organizację studiów i warunki odpłatności za pobieraną w Uczelni naukę określa Regulamin Studiów (...) z K.. W myśl jego zapisów obowiązkiem studenta jest m.in. przestrzeganie finansowych warunków kształcenia określonych w Regulaminie Finansowym, będącym integralną częścią umowy o świadczenie usług edukacyjnych (§ 29 ust. 2 pkt 7 Regulaminu i § 36 ust. 2 pkt 6 Regulaminu ). Zgodnie z § 103 ust. 3 Statutu G. (...)im. W. K.w K. warunki odpłatności za studia określa pisemna umowa o świadczenie nauki, zawarta między studentem a uczelnią reprezentowaną przez Rektora.

W dniu 23 lipca 2009 r. pozwana zawarła z G. (...)im. W. K. w K. umowę o świadczenie usług edukacyjnych. Zgodnie z jej postanowieniami pozwana zobowiązała się do postępowania zgodnie z regulaminem studiów, przestrzegania postanowień umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz regulaminu finansowego, stanowiącego integralną część umowy o świadczenie usług edukacyjnych (§ 3 ust. 1 umowy o świadczenie usług edukacyjnych). Pozwana była zobowiązana uiszczać aktualizowane czesne semestralne za każdy semestr pobierania nauki w Uczelni w wysokości określonej w zarządzeniu Władz Uczelni w następujących terminach: 5 października, 5 listopada, 5 grudnia, 5 stycznia, 5 lutego, 5 marca, 5 kwietnia, 5 maja, 5 czerwca, 5 lipca oraz w stałej wysokości za okres sierpień, wrzesień. Wysokość czesnego semestralnego została określona na kwotę 1510 zł, płatnych w 5 ratach, po 302 zł każda.

dowód: - Regulamin Studiów (...) z K. – k. 41-46 verte,

-Regulamin Studiów (...) z K. – k. 47- 54 verte,

-Statut G. (...)im. W. K.w K. – k. 54-66 verte,

- umowa o świadczenie usług edukacyjnych z dnia 23 lipca 2009 r. – k. 31 verte,

- zarządzenie rektora G. (...)im. W. K.w K. z dnia 24 maja 2011 r. wraz z załącznikiem – k. 68-71 verte,

- zarządzenie rektora G. (...) im. W. K.w K. z dnia 18 czerwca 2011 r. wraz z załącznikiem – k. 72,

- zarządzenie rektora G. (...)im. W. K.w K. z dnia 4 sierpnia 2011 r. wraz z załącznikiem – k. 72 verte,

- zarządzenie rektora G. (...)im. W. K.w K. z dnia 4 sierpnia 2011 r. wraz z załącznikiem – k. 73-74 verte,

- zarządzenie rektora G. (...)im. W. K.w K. z dnia 14 września 2011 r. – k. 75,

- zarządzenie rektora G. (...)im. W. K.w K. z dnia 5 stycznia 2012 r. wraz z załącznikiem – k. 75- 76 verte,

- zarządzenie rektoraG. (...)im. W. K.w K. z dnia 30 stycznia 2012 r. wraz z załącznikiem – k. 77-78 verte.

W dniu 15 lutego 2012 r. pozwana odebrała załącznik do decyzji Dziekana z dnia 30 listopada 2011 r. dotyczący wyznaczenia przedmiotów określonych jako różnice programowe. Zgodnie z jego postanowieniami przedmioty dodatkowe- stanowiące różnice programowe nie są objęte czesnym za naukę. Obowiązuje jednorazowo opłata dodatkowo za każdy przedmiot wyznaczony jako różnica programowa, w wysokości zgodnej z Regulaminem Finansowym Uczelni. Opłatę za różnice programowe Student wpłaca w kasie Uczelni lub przelewem na konto (...) z podaniem tytułu wpłaty (ust.6).

dowód: - załącznik do decyzji dziekana z dnia 30 listopada 2011 r. – k. 96-97.

Decyzją Dziekana Wydziału Zarządzania G. (...)im. W. K.w K. z dnia 28 czerwca 2012 r. pozwana została skreślona z listy studentów w związku z nieuregulowaniem przez nią opłat związanych z odbywaniem studiów. Wezwaniem do zapłaty z dnia 29 czerwca 2012 r. pozwana została wezwana do zapłaty kwoty 2.357,84 zł w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania.

dowód: - decyzja Dziekana Wydziału Zarządzania G. (...)im. W. K.w K. z dnia 28 czerwca 2012 r. – k. 79 i 98,

- wezwanie do zapłaty z dnia 29 czerwca 2012 r. wraz z kserokopią koperty adresowanej do pozwanej- k. 99 – 100.

W dniu 18 maja 2015 r. G. (...)im. W. K.w K. zawarła ze stroną powodową umowę sprzedaży wierzytelności, obejmującą również wierzytelność przysługującą względem pozwanej, M. K..

dowód: - umowa sprzedaży wierzytelności z dnia 18 maja 2015 r. wraz z wyciągiem z załącznika – k. 80 – 81.

Zaległość pozwanej na dzień 29 maja 2015 r. wynosiła 2104,31 zł.

dowód: - saldo zaległości pozwanej na dzień 29 maja 2015 r. – k. 67.

Pismem z dnia 18 czerwca 2015 r. strona powodowa wezwała pozwaną do zapłaty kwoty 2.962,89 zł w terminie 21 dni od daty doręczenia wezwania.

dowód: - wezwanie do zapłaty z dnia 18 czerwca 2015 r. wraz z potwierdzeniem nadania - k. 82- 83,

Na podstawie ustalonego stanu faktycznego, Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Strona powodowa domagała się zasądzenia od pozwanej kwoty 3.098,14 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem należności wynikającej ze świadczonych przez G. (...)im. W. K.w K. na rzecz pozwanej usług edukacyjnych związanych z kształceniem na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia, na kierunku Socjologia. Zgodnie z obowiązującym studentów Wydziału Zarządzania G. (...) im. W. K.w K., pozwana była obowiązana do uiszczania czesnego z tytułu świadczonych usług edukacyjnych, określonych zarządzeniem Rektora Uczelni. Na mocy umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 18 maja 2015 r. strona powodowa nabyła wierzytelność przysługującą jej wobec pozwanej.

Pozwana kwestionując żądanie strony powodowej co do zasady, podnosiła zarzut przedawnienia należności dochodzonej przez stronę powodową, wskazując, że do roszczenia z tytułu świadczonych na jej rzecz usług edukacyjnych, zastosowanie znajduje 3 letni termin przedawnienia. Dodatkowo, pozwana wskazywała za niezasadność naliczenia przez G. (...)im. W. K. w K. opłaty tytułem nieuzasadnionego, zdaniem pozwanej, skierowania jej na powtarzanie semestru czwartego w semestrze letnim (...) na kierunku socjologia, studia drugiego stopnia, niestacjonarne, albowiem decyzja ta, wbrew zapisom obowiązującego wtedy regulaminu studiów została wydana bez zgody pozwanej.

W niniejszym postępowaniu Sad, ustalając stan faktyczny oparł się przede wszystkim na dowodach z dokumentów, zaoferowanych przez stronę powodową. Dowody te tworzyły spójną i logiczną całość, a ich wiarygodność nie była kwestionowana przez żadną ze stron.

Zgodnie z treścią art. 509 § 1 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki (art. 509 § 2 k.c.). Strona powodowa nabyła wierzytelność przysługującą G. (...)im. W. K.w K. wobec pozwanej, którą to okoliczność wykazała stosownymi dokumentami w postaci umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 18 maja 2015 r. wraz z fragmentem wyciągu z listy wierzytelności, który obejmował wierzytelność, stanowiącą przedmiot niniejszego postepowania.

Zgodnie zaś z przepisem art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572) ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

Przepis art. 160a ust. 1 ustawy stanowi, że warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 5, oraz opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1-6, a także wysokość tych opłat określa umowa między uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studia, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć (ust. 2). Umowa jest zawierana na cały przewidywany okres studiów; student nie jest obowiązany do uiszczania opłat innych niż określone w umowie (ust.3) Opłaty określone w umowie uczelnia może pobierać nie wcześniej niż po jej zawarciu (ust. 4). Wzór umowy określa senat uczelni publicznej, a w przypadku uczelni niepublicznej - organ wskazany w statucie (ust.5). Uczelnia jest obowiązana zamieścić wzór umowy na swojej stronie internetowej (ust. 6). Roszczenia wynikające z umowy przedawniają się z upływem trzech lat (ust.7).

Cytowany powyżej przepis został wprowadzony do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym na podstawie art. 1 pkt 105 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2014.1198) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2014 r.. Akt nowelizujący przedmiotową ustawę, tj. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. Dz.U.2014.1198) o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, stanowi, iż do umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 160a ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (art. 32 ustawy).

W związku ze zgłoszonym zarzutem przedawnienia, Sąd miał na względzie przepis art. 117 k.c., zgodnie z którym z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Skutkiem upływu terminu przedawnienia jest niemożność dochodzenia roszczenia. Wierzyciel, którego roszczenie uległo przedawnieniu, nie może skutecznie dochodzić od dłużnika spełnienia świadczenia, które ten powinien spełnić.

Biorąc pod uwagę powyższe, na uwzględnienie zasługiwał podnoszony przez pozwaną zarzut przedawnienia, albowiem na roszczenie strony powodowej składały się kwoty cząstkowe, z których to kwot najpóźniej wymagalna stała się suma 395 zł w dniu 5 maja 2012 r. Pozew przeciwko pozwanej został wniesiony 21 kwietnia 2016 r., a więc po upływie terminu przedawnienia dochodzonego roszczenia.

W związku z powyższym, orzeczono jak w pkt I. sentencji.

Orzeczenie o kosztach niniejszego postępowania zapadło na podstawie art. 98 k.p.c. Strona powodowa przegrała niniejszy proces w całości, dlatego też Sąd zasądził na rzecz pozwanej od strony powodowej całość poniesionych przez nią kosztów w kwocie 1217 zł, na które składały się: kwota 1200 zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika pozwanej ustalonego na podstawie § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2015 poz. 1804) oraz kwota 17 zł tytułem opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Malwina Matyjaszek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Martyniec
Data wytworzenia informacji: