Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 424/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2020-02-21

Sygn. akt IV U 424/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lutego 2020 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Werocy

Protokolant: Karol Pawełek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.02.2020 r. we W.

odwołania T. D. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W.

z dnia 12.06.2019 r. Znak: 470000/603/CW/547239/2019-ZAS

w sprawie T. D. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W.

o zasiłek chorobowy

I.  zmienia zaskarżoną decyzję organu rentowego z dnia 12.06.2019 r. w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu T. D. (1) prawo do zasiłku chorobowego za okres od 01.04.2019 r. do 28.04.2019 r.;

II.  koszty sądowe zalicza na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Ubezpieczony (wnioskodawca) T. D. (1) wniósł odwołanie od decyzji organu rentowego – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. z dnia 12.06.2019 r. odmawiającej mu prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 01.04.2019 r. do dnia 28.04.2019 r., domagając się - jak sprecyzował na rozprawie w dniu 21.02.2020 r. - zmiany zaskarżonej decyzji poprzez przyznanie prawa do zasiłku chorobowego za w/w okres.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. wniósł o oddalenie odwołania z uwagi na brak podstaw prawnych do jego uwzględnienia.

W uzasadnieniu stanowiska organ rentowy podał, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa
(t. jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 645) zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby. Wskazał, że z dokumentacji sprawy wynika, że ubezpieczony po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego w firmie (...) sp. z o.o.
w dniu 31.03.2019 r. kontynuował wcześniej podjętą pracę zarobkową na umowę zlecenia
w Wyższej Szkole (...), gdzie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego od dnia 01.12.2018 r. do dnia 01.07.2019 r.

Sąd ustalił stan faktyczny:

Ubezpieczony T. D. (2) był zatrudniony w okresie od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.03.2019 r., na podstawie umowy o pracę, w spółce – (...) sp. z o.o. we W.. Z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym w tym chorobowemu.

W okresie od dnia 22.01.2019 r. do dnia 29.01.2019 r. oraz od dnia 22.02.2019 r. do dnia 28.04.2019 r. ubezpieczony był niezdolny do pracy, przy czym za okres do dnia 18.03.2019 r. płatnik (zakład pracy) wypłacił mu wynagrodzenie za czas choroby – na podstawie art. 92 k.p., zaś za okres od dnia 19.03.2019 r. do dnia 31.03.2019 r. ubezpieczonemu został wypłacony zasiłek chorobowy.

Za okres od dnia 01.04.2019 r. do dnia 28.04.2019 r. ubezpieczony wystąpił o wypłatę zasiłku chorobowego do organu rentowego.

Dowód: - świadectwo pracy z dnia 05.04.2019 r., w aktach ZUS

- decyzja ZUS z dnia 12.06.2019 r., w aktach ZUS

- zaświadczenie płatnika składek, w aktach ZUS

W okresie obowiązywania umowy o pracę, tj. od dnia 01.12.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. wnioskodawca miał zawartą umowę zlecenia z Wyższą Szkołą (...) we W., przy czym w ramach w/w umowy miał on wykonywać obowiązki opiekuna osób niepełnosprawnych studiujących w (...).

Na podstawie w/w umowy zlecenia ubezpieczony miał wypłacane wynagrodzenie po zakończeniu miesiąca, w terminie do 5 dnia następnego miesiąca, na podstawie rachunku.

W okresie od marca 2019 roku wnioskodawca nie realizował w/w umowy. Wnioskodawca w szczególności, w kwietniu 2019 roku, nie wykonywał na rzecz Wyższej Szkoły (...) we W. żadnych prac i nie miał za ten okres wypłaconego żadnego wynagrodzenia.

Dowód: - protokół z dnia 15.07.2019 r., w aktach ZUS

- umowa zlecenia, k. 18

- pismo Wyższej Szkoły (...) we W. z dnia 20.01.2020 r., k. 17

Decyzją z dnia 12.06.2019 r., Znak: 470000/603/CW/547239/2019-ZAS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W., odmówił ubezpieczonemu prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 01.04.2019 r. do dnia 28.04.2019 r. wskazując w uzasadnieniu rozstrzygnięcia, że po ustaniu tytułu ubezpieczenia (w dniu 31.03.2019 r.) ubezpieczony kontynuuje wcześniej podjętą pracę zarobkową w Wyższej Szkole (...), w związku z czym nie ma prawa do zasiłku chorobowego za okres podany w decyzji.

Dowód: - decyzja ZUS z dnia 12.06.2019 r., w aktach ZUS

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego (wnioskodawcy) zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. jedn. Dz. U.
z 2019 r., poz. 645) zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby.

Z brzmienia powołanego przepisu wynika, iż ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego w sytuacji, gdy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonuje (kontynuuje) pracę zarobkową lub podejmuje działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby.

Na tle powołanego przepisu nie budzi zatem wątpliwości, że chodzi o faktyczne wykonywanie pracy czy też wykonywanie czynności w ramach podjętej działalności zarobkowej.

Z przeprowadzonych ustaleń faktycznych wynika, że ubezpieczony był zatrudniony
w okresie od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.03.2019 r., na podstawie umowy o pracę, w spółce – (...) sp. z o.o. we W. i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym w tym chorobowemu jak również, że w okresie od dnia 22.02.2019 r. do ustania zatrudnienia w spółce (...) sp. z o.o. we W. i dalej, po ustaniu zatrudnienia, do dnia 28.04.2019 r. był, nieprzerwanie, niezdolny do pracy.

Z dokonanych ustaleń faktycznych wynika dalej, że wprawdzie w okresie obowiązywania umowy o pracę, tj. od dnia 01.12.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. wnioskodawca miał zawartą umowę zlecenia z Wyższą Szkołą (...) we W. niemniej jednak na podstawie tej umowy, w okresie kwietnia 2019 roku wnioskodawca nie wykonywał na rzecz Wyższej Szkoły (...) we W., faktycznie, żadnych prac i nie miał za ten okres wypłaconego żadnego wynagrodzenia.

Powyższa okoliczność wynika zarówno z treści oświadczenia ubezpieczonego złożonego w organie rentowym do protokołu z dnia 15.07.2019 r. jak również z informacji udzielonej przez Wyższą Szkołę (...) we W. w piśmie z dnia 20.01.2020 r.

Wprawdzie wnioskodawca miał zawartą umowę z Wyższą Szkołą (...) we W. do dnia 30.06.2019 r. jednak powyższe nie przesądza o faktycznym wykonywaniu pracy przez ubezpieczonego w okresie kwietnia 2019 roku, w tym zwłaszcza, gdy okoliczności tej zaprzeczyli zarówno ubezpieczony (w treści w/w protokołu) jak i zleceniodawca, tj. strony stosunku zobowiązaniowego.

Tym samym brak było podstaw do uznania, aby w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 28.04.2019 r. wnioskodawca kontynuował działalność zarobkową w rozumieniu przepisu art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dokonując ustaleń stanu faktycznego Sąd oparł się na złożonych do akt sprawy dokumentach, tj. na dokumentacji akt rentowych oraz na informacji z dnia 20.01.2020 r. udzielonej przez Wyższą Szkołę (...) we W., bowiem prawdziwości w/w dokumentów żadna ze stron postępowania skutecznie nie podważyła.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie przepisu art. 477 14 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję organu rentowego z dnia 12.06.2019 r. i przyznał ubezpieczonemu prawo do zasiłku chorobowego za okres od 01.04.2019 r. do 28.04.2019 r. (punkt I wyroku).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Motowidło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Agnieszka Werocy
Data wytworzenia informacji: