Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 782/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2013-04-03

Sygn. akt. III RC 782/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 kwietnia 2013 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia III Wydział Rodzinny i Nieletnich we W. w składzie:

Przewodniczący : SSR Małgorzata Sewera

Protokolant: Kamila Przystawska

po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2013 r. we Wrocławiu

na rozprawie sprawy

z powództwa małoletniego M. S. reprezentowanego przez matkę E. S.

przeciwko P. S.

o podwyższenie alimentów

I.  podwyższa alimenty od pozwanego P. S.na rzecz małoletniego powoda M. S.z kwoty po 400 zł miesięcznie orzeczone Wyrokiem z dnia 14.11.2005r. Sądu Okręgowego (...)w sprawie o sygn.akt. (...)do kwoty po 600 ( sześćset ) zł miesięcznie, płatne do 15-go dnia każdego miesiąca do rąk matki małoletniego powoda E. S.z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat poczynając od dnia 26.11.2012r.;

II.  dalej idące powództwo oddala;

III.  zasądza od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kwotę 300zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego płatną do rąk matki małoletniego E. S.;

IV.  nakazuje pozwanemu, aby uiścił na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia) kwotę 126 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych w części uwzględnionego powództwa;

V.  nie obciąża małoletniego powoda opłatą sądową w części oddalonego powództwa;

VI.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności;

Sygn. akt III R C 782/12

UZASADNIENIE

Małoletni powód M. S.reprezentowany przez matkę E. S.wystąpił w dniu 26.11.2012r. z pozwem przeciwko P. S.o podwyższenie alimentów ustalonych na jego rzecz Wyrokiem Sądu Okręgowego (...)z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie sygn. (...) z kwoty po 400 zł do kwoty po 800 zł miesięcznie, płatnych do rąk matki E. S.do dnia 15-go każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat. Małoletni powód wniósł nadto o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wskazał, że alimenty w obecnej wysokości są niewystarczające do zaspokojenia jego potrzeb zaznaczając, że od dnia wydania przez Sąd ostatniego orzeczenia w przedmiocie alimentów upłynęło 7 lat, w tym czasie ze względu na rozpoczęcie i kontynuację edukacji szkolnej jego koszty utrzymania znacznie wzrosły. Wskazał, że trenuje karate, uczęszcza na basen, pozostaje pod stałą opieką dermatologa i koszty leczenia, obejmujące udział w zabiegach kosmetycznych oraz zakup leków wynoszą ok. 100 zł miesięcznie, miesięczne koszty jego wyżywienia to około 300zł, odzieży to około 150zł, środki higieny i kosmetyczne – około 100zł, zajęcia karate-110zł, basen-120zł, kieszonkowe-50zł, wydatki związane z nauką – podręczniki szkolne -460zł, przybory szkolne -100zł, opłata za Radę Rodziców - 89zł, wyjazd szkolny do Wielkiej Brytanii -900zł, plus około 600zł kieszonkowe, obozy sportowe – jednorazowo- 1390zł. Podkreślił, że pozwany poza alimentami nie partycypuje w żaden inny sposób w kosztach jego utrzymania, pracuje w klubie muzycznym (...)na stanowisku barmana, zaś jego matka pracuje na stanowisku sprzedawcy osiągając dochody około 1200zł miesięcznie netto, spłaca kredyt konsolidacyjny w wysokości 390zł miesięcznie, mieszka z matką i babcią, zaś koszty eksploatacji mieszkania kształtują się w granicach 1370zł miesięcznie

W piśmie procesowym z dnia 05.02.13r. podniósł, iż konieczność zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego przez jego matkę spowodowana była potrzebą spłaty 2 wcześniejszych kredytów konsumpcyjnych zaciągniętych w celu zaspokojenia bieżących potrzeb, w tym uroczystości I Komunii Świętej. Wskazał nadto, że pozwany żyje na dość wysokim poziomie co świadczy ,że osiąga wyższe dochody od przedstawianych np. posiada kosztowny w utrzymaniu samochód terenowy.

W odpowiedzi na pozew z dnia 19 grudnia 2012 r. pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu zakwestionował przedstawione w pozwie wydatki związane z kosztami utrzymania syna, poza wydatkami związanymi z zakupem żywności i środków higieny osobistej w łącznej wysokości 400zł miesięcznie. Podkreślił również, że przedstawione przez małoletniego powoda dokumenty nie odzwierciedlają w żaden sposób stałych, cyklicznych kosztów jego utrzymania. W dalszej kolejności wskazał, że wyraża chęć partycypowania w dodatkowych wydatkach związanych z utrzymaniem syna, jednakże jego zdaniem finansowanie takich wydatków powinno odbywać się na bieżąco, po przedstawieniu przez matkę małoletniego stosownych dokumentów potwierdzających ich wysokość. Pozwany wyraził obawę , że podwyższenie alimentów – płatnych do rąk matki powoda nie będzie skutkowało przeznaczeniem ich wyższej kwoty na potrzeby małoletniego. Pozwany podniósł nadto, że wysokość raty kredytu, zaciągniętego na zakup mieszkania / około 820zł miesięcznie/ oraz koszty utrzymania mieszkania / około 560zł miesięcznie/ przekraczają prawie dwukrotnie wysokość jego dochodów z tytułu wykonywanej pracy zarobkowej, które wynoszą 780zł miesięcznie netto, w związku z czym zmuszony jest obecnie korzystać z wsparcia finansowego rodziców. Pozostaje w konkubinacie i jego partnerka jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku w kwocie 790zł miesięcznie netto, ponieważ jej pracodawca ogłosił upadłość. Na rozprawie w dniu 20.02.13r. oświadczył ostatecznie , że nie kwestionuje wskazanych przez małoletniego powoda kosztów utrzymania mieszkania, w którym małoletni powód mieszka z matkę i babcią.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Sąd Okręgowy (...)Wyrokiem z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie sygn. akt (...) rozwiązał małżeństwo P. S.i E. S.przez rozwód bez orzekania o winie. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim M. S. ur. (...)Sąd powierzył matce E. S., ograniczając władzę rodzicielską ojca do ogólnego wglądu w wychowanie i wykształcenie dziecka i do osobistych kontaktów. Udział P. S.w ponoszeniu kosztów utrzymania i wychowania małoletniego syna stron Sąd określił na kwotę po 400 zł miesięcznie, poczynając od dnia prawomocności wyroku zobowiązując E. S.do ponoszenia pozostałych kosztów utrzymania i wychowania dziecka i do osobistych o nie starań.

Dowód:

- akta Sądu Okręgowego (...)sygn. (...), Wyrok z dnia 14.11.2005r. k 24 akt.

W dacie wydania tegoż wyroku małoletni powód M. S. liczył 6 lat, uczęszczał do klasy zerowej w Szkole Podstawowej przy ul. (...). Rozwijał się prawidłowo, był zdrowym dzieckiem. Małoletni zamieszkiwał wraz z matką oraz dziadkami w komunalnym 120 metrowym mieszkaniu przy ul. (...) we W.. Miesięczny koszt utrzymania mieszkania wynosił ok. 1.000 zł. Rodzice E. S. prowadzili działalność gospodarczą w postaci sklepu spożywczego.

Matka powoda E. S. była osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy we W., bez prawa do zasiłku. Dorywczo, kilka razy w tygodniu pracowała jako opiekunka do dzieci, z tego tytułu uzyskiwała dochód w wysokości ok. 450 zł miesięcznie. Poza tym otrzymywała także zasiłek rodzinny na syna w wysokości 43 zł miesięcznie. Ponadto pomagała również rodzicom w prowadzeniu sklepu i prowadziła z nimi wspólne gospodarstwo domowe.

Pozwany P. S. zatrudniony był na podstawy umowy o pracę na czas nieokreślony, w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku barmana w klubie (...) przy ul. (...) we W.. Z tego tytułu uzyskiwał dochód w wysokości 1.000 zł miesięcznie.

Pozwany w tym czasie zamieszkiwał wraz z konkubiną P. P. oraz jej małoletnią córką w wynajętym mieszkaniu przy ul. (...) we W.. Z tytułu najmu lokalu uiszczał czynsz w wysokości 730 zł, ponadto pokrywał również opłaty za media.

Pozwany utrzymywał sporadyczny kontakt z synem.

Dowód:

- z akt Sądu Okręgowego (...)sygn. (...): zaświadczenie o dochodach (...) s.c.z dnia 01.06.2005r. k.6, zaświadczenie z PUP k. 17, sprawozdanie z wywiadu środowiskowego k.20-21,

- zeznanie matki małoletniego powoda E. S. k. 97,

- zeznanie pozwanego k.99,

Małoletni powód M. S.w dacie wydania wyroku liczył prawie 14 lat i był uczeniem I klasy Gimnazjum (...) we W.. Małoletni jest zdrowym dzieckiem, zakończył leczenie u dermatologa z powodu trądziku, jedynie średnio raz na dwa miesiące uczęszczał do kosmetyczki na zabieg oczyszczania twarzy. Koszt jednego zabiegu wynosił 120 zł.

Małoletni od 4 lat nosił okulary korekcyjne, średnio raz w roku wymieniał szkła korekcyjne i koszt wymiany wynosił około 150zł. Ostatnio matka małoletniego wymieniła synowi szkła i oprawki przeznaczając na ten cel kwotę 440 zł.

W bieżącym roku szkolnym małoletni uczestniczył w organizowanym przez szkołę wyjeździe językowym do Wielkiej Brytanii. Koszt tego wyjazdu wyniósł łącznie około 1400zł / 900 zł opłata i kieszonkowe/. Wiosną tego roku klasa, do której uczęszcza małoletni powód wyjeżdża na Zielona Szkołę i koszt tego wyjazdu wyniesie około 550zł.

Podczas wakacji 2012 r. matka małoletniego sfinansowała w całości obóz sportowy syna nad Morzem Bałtyckim. Koszt obozu wyniósł 1.390 zł.

Małoletni M. S. trenuje karate we (...) Klubie (...). Miesięczna składka członkowska w klubie wynosiła 100 zł. miesięcznie.

W bieżącym roku szkolnym od września 2012r. przez kilka miesięcy uczęszczał również na basen, opłata za miesięczny karnet -100zł.

Miesięczne wydatki związane z wyżywieniem małoletniego wynosiły co najmniej 300zł, zaopatrzeniem w środki czystości i higieny, zakupem kosmetyków kształtowały się na poziomie około 100 zł., z ubraniem – około 100zł .

Małoletni powód mierzy 186cm wzrostu i nosi nr obuwia -44 .

Matka małoletniego powoda kupowała synowi w skali roku 2-4 pary butów po około 120zł, kurtkę za 250zł, płaszcz za 150zł, spodnie po 60-70zł, koszulki po około 40zł, ponadto bieliznę osobistą, skarpetki za około 100zł. Do usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda należały wydatki związane z realizacją obowiązku szkolnego w wysokości około 80zł miesięcznie - w tym zakup przez matkę małoletniego powoda podręczników szkolnych w związku z rozpoczęciem nauki w I klasie Gimnazjum za kwotę 457 zł, zakup zeszytów i innych pomocy naukowych za około 200zł, ponadto zakup dziecku plecaka za 80zł, pary obuwia zmiennego za 80zł, stroju na WF za około 80zł, uiszczenie opłaty na Radę Rodziców w wysokości 89zł.

Małoletni powód uczestniczył w organizowanych przez szkołę wspólnych wyjściach uczniów do kina , teatru, opery i na ten cel oraz drobne kieszonkowe matka małoletniego przekazywała synowi około 50zł miesięcznie.

Dowody:

- potwierdzenie przelewu k. 12,

- faktura VAT k. 13,

- rachunki k. 9, 10, 13,

- zeznanie matki małoletniego powoda E. S. k. 97-99.

Małoletni powód zamieszkuje wraz z matką oraz babcią w mieszkaniu komunalnym przy (...). Miesięczny koszt utrzymania mieszkania wynosi około 1.380 zł. Na kwotę tą składają się następujące należności: czynsz ok. 730 zł, gaz ok. 50 zł, prąd ok. 600 zł. Mieszkanie ogrzewane jest na prąd, w miesiącach grzewczych rachunki za energię elektryczną wynoszą ok. 800- 1.000 zł miesięcznie, w pozostałym okresie – około 300-400zł.

Domownicy prowadzą wspólne gospodarstwa domowe. Matka małoletniego na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania przekazuje zróżnicowane kwoty, w zależności od wysokości otrzymywanych dochodów. W miesiącach styczniu i lutym 2013r. na ten cel przekazała kwoty po około 700 zł miesięcznie.

Babcia małoletniego wspiera finansowo córkę, pokrywa również koszty związane z utrzymaniem telefonu komórkowego wnuka.

Dowody:

- potwierdzenie wpłaty za czynsz 730zł k.81,

- faktura VATza gaz PGNiG k. 82,

- blankiety opłaty za energię elektryczną k.83,

- zeznania E. S. k. 97-99.

E. S.ma (...), z zawodu jest kucharzem. W latach 2008-2010 prowadziła działalność gospodarczą w zakresie usług stomatologicznych , którą zawiesiła, a następnie działalność podjęła w 2012r. celem prowadzenia (...).

Zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę, z tym że od dnia 01.05.2012r. w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku sprzedawcy w prowadzonym przez matkę-D. K., sklepie (...) przy ul. (...) we W.. Z tego tytułu osiągała dochód w wysokości ok. 1.500-1.600 zł miesięcznie.

W 2012 r. w okresie wakacyjnym prowadziła działalność gospodarczą- (...). Tytułem czynszu dzierżawy uiszczała opłatę w wysokości 6.000 zł miesięcznie. Działalność ta przyniosła jednak stratę w wysokości 22.000 zł i po zakończeniu sezonu została przez nią zawieszona, a następnie złożyła wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej z centralnej ewidencji działalności gospodarczej.

W 2012 r. matka małoletniego powoda uzyskała dochód do opodatkowania w wysokości 13.665 zł. z tytułu należności ze stosunku pracy, zaś z tytułu działalności gospodarczej wykazała 22 954zł straty.

E. S.spłaca obecnie kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w dniu 30 sierpnia 2012 r. w (...)w wysokości 17 443, 53 zł, miesięczna rata kredytu wynosi 393,88 zł miesięcznie. Umowa o kredyt konsolidacyjny przeznaczony na potrzeby konsumpcyjne , spłatę zobowiązań finansowych kredytobiorcy z tytułu umowy kredytu niecelowego i studenckiego w wysokości 6408zł, umowy kredytu w wysokości 8419zł.

Kredyty zaciągała m.in. na zorganizowanie Komunii Świętej małoletniego powoda, na wyjazd z dzieckiem w okresie wakacji na wczasy do Turcji w 2011r., opłacenie wyjazdu na obóz małoletniego.

Dowody:

- zaświadczenie o zarobkach k. 11,

- zeznanie o wysokości dochodu w roku podatkowym 2012 PIT-36 wraz z Pit /O , B k. 66-71,

- umowa o kredyt konsolidacyjny nr (...) k. 72-78,

- dyspozycja uruchomienia pożyczki / kredytu k 79

- harmonogram spłat k.14,

-wydruk z centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej k 91,

-potwierdzenie przyjęcia wniosku k 92

- zeznanie E. S. k. 97-99.

Pozwany P. S. (...), z zawodu jest kucharzem, od kilkunastu lat pracował jako barman. Od dnia 1 stycznia 2013 r. zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasowym na stanowisku barmana w (...)z wynagrodzeniem w wysokości 1.600 zł brutto miesięcznie.

Uprzednio w okresie od dnia 09.09.2011 r. do 31.12.2012 r. zatrudniony był ww. klubie w wymiarze 4/8 etatu, w okresie od 01.09.12r. do 30.11.2012r. osiągnął z tytułu zatrudnienia wynagrodzenie brutto w wysokości 854,17 zł – 663,50zł netto. W lipcu i sierpniu pozwany przebywał na urlopie bezpłatnym.

Pozwany pracuje w godzinach nocnych od 17.00-20.00 do 5-6 rano od czwartku do niedzieli, również w inne dni w przypadku imprez okolicznościowych np. koncerty, 18-tki. W klubie są 2 bary , w każdym po 2 barmanów , w ciągu nocy jest średnio 150-200 klientów. Barmani otrzymują napiwki, które wkładają do wspólnej kasetki i osoba , która rozlicza bar dzieli pieniądze z tytułu napiwków.

W 2011 r. pozwany osiągnął dochód do opodatkowania z tytułu zatrudnienia w wysokości 6.520,83 zł.

Dowody:

- zamiana warunków umowy o pracę k. 48,

- zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (...)k. 29-32

- zeznanie podatkowe za 2011 r. PIT 37 k. 50-52,

- zeznanie pozwanego k. 99-100.

Pozwany jest właścicielem 12 letniego samochodu terenowego marki M.. Miesięczne wydatki związane z zakupem paliwa wynoszą ok. 250 zł, natomiast opłata roczna ubezpieczenia pojazdu wynosi ok.850 zł. drobne naprawy – wymiana oleju – około 500zł rocznie.

Pozwany w 2006r. kupił mieszkanie przy ul. (...) we W. i na zakup tego mieszkania zaciągnął kredyt. w banku (...) na kwotę 166.000 zł (ok. 67 tys. franków szwajcarskich), miesięczna rata kredytu wynosi ok. 900-1000 zł miesięcznie.

Pozwany choruje na nadciśnienie, miesięcznie na zakup leków przeznacza ok. 50 zł. Pozostałe koszty jego utrzymania, na które składają się wyżywienie, odzież, środki czystości kształtują się na poziomie ok. 600 zł miesięcznie.

Dowody:

- harmonogram spłat kredytu k. 36,

- zeznanie pozwanego k. 99-100.

Pozwany nadal pozostaje w konkubinacie. Mieszka z P. P. oraz jej małoletnim dzieckiem we W. przy ul. (...), w zakupionym przez siebie mieszkaniu. Miesięczny koszt utrzymania nieruchomości wynosi ok. 640 zł, na kwotą tą składają się należności za rzecz wspólnoty mieszkaniowej -284zł miesięcznie, od stycznia 2013r. po 345zł miesięcznie, oraz opłaty za media ok. 300 zł. miesięcznie.

P. P. do listopada 2012 r. zatrudniona była w firmie windykacyjnej, z tego tytułu osiągała wynagrodzenie w wysokości ok. 2.500 zł miesięcznie. W okresie od listopada 2012r. zarejestrowana była jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy we W., z prawem do zasiłku w wysokości 700 zł. Na utrzymanie małoletniej córki otrzymuje alimenty w wysokości 500 zł miesięcznie.

Dowody:

- faktury VAT (...) Deweloper za X,XI,XII 2012r. k. 33, 34,35, 53, 54,55,

- potwierdzenie uiszczenia opłaty na rzecz wspólnoty k. 56, 57, 58,

- kopia zaświadczenia PUP we W. k. 60,

- zeznanie pozwanego k. 99-100.

Małoletni powód jest jedynym dzieckiem zarówno pozwanego , jak i przedstawicielki ustawowej małoletniego.

Pozwany z okazji urodzin dziecka oraz świąt przekazuje małoletniemu powodowi pieniądze w wysokości 100 zł, poza tym poza alimentami nie partycypuje w żaden inny sposób w kosztach jego utrzymania. Pozwany spotyka się z dzieckiem średnio raz na miesiąc. W okresie wakacyjnym zawozi syna na kilka tygodni do swoich rodziców mieszkających w M.. W czasie pobytu małoletniego u dziadków odwiedza syna.

Dowody:

- zeznanie matki małoletniego powoda E. S. k. 97-99,

- zeznanie pozwanego k. 99-100

Powiatowy Urząd Pracy we W.dysponował ofertami pracy dla barmanów, kelnerów z ofertami pracy np. Hotel (...)–wynagrodzenie miesięczne do uzgodnienia -zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, (...) – 2400 zł miesięcznie brutto plus premia, dla sprzedawców 1600-1800zł miesięcznie brutto, dla zaopatrzeniowcy – 2000zł brutto, dla osób bez zawodu- 1700-1800zł miesięcznie brutto.

Dowód:

informacja PUP we W. z dnia 07.03.13r. k 105

Ustalając stan faktyczny, Sąd oparł się na powołanych dowodach , w szczególności dokumentach dotyczących zarobków pozwanego i matki małoletniego, dokumentach związanych z wydatkami, i kosztami utrzymania. Sąd pominął dowód z paragonów z kas fiskalnych albowiem nie wskazują one przez kogo dane artykuły zostały zakupione. Sąd uznał za wiarygodne zeznania matki małoletniego powoda w zakresie kosztów utrzymania małoletniego powoda, jej kosztów utrzymania , sytuacji rodzinnej, podobnie pozwanego. Sąd uznał za niewiarygodne zeznania pozwanego w zakresie faktycznie osiąganych dochodów biorąc pod uwagę koszty jego utrzymania, spłatę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w wysokości około 1000zł miesięcznie, utrzymanie samochodu. Dochody z tytułu umowy o pracę kształtujące się na poziomie około 1000zł miesięcznie , a nawet niższe nie pozwoliłyby pozwanemu na bieżące zaspokajanie swoich potrzeb, spłatę kredytu mieszkaniowego od 2006r. , utrzymanie samochodu , mieszkania, uiszczanie alimentów.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w części.

Podstawą materialnoprawną roszczenia zawartego pozwie jest przepis art. 138 k.r.o., który stanowi, iż w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Należy także odwołać się do przepisu art. 133 § 1 k.r.o., który przewiduje, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie oraz art. 135 § 1 k.r.o., który przewiduje, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Potrzeby uprawnionego dziecka oraz możliwości zobowiązanego mogą ulegać zmianom. W związku z tym może powstać konieczność zmiany wysokości zasądzonych alimentów. Zarówno uprawniony, jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może prowadzić do uchylenia obowiązku alimentacyjnego bądź do podwyższenia lub obniżenia alimentów. Obowiązek alimentacyjny wygasa wtedy, gdy uprawniony uzyska możliwość do samodzielnego utrzymania się (art. 133 § 1 k.r.o). Podwyższenie alimentów następuje natomiast wówczas, gdy zwiększeniu uległy potrzeby uprawnionego albo wzrosły możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 k.r.o. należy brać pod uwagę czy istniejące warunki i okoliczności mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego. Zmiana orzeczenia dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków powstałych po jego wydaniu, a jej ustalenie następuje poprzez porównanie stosunków obecnych z warunkami i okolicznościami uprzednio istniejącymi. Sąd rozstrzygając w zakresie omawianego roszczenia zobligowany był porównać stan istniejący w chwili poprzedniego orzeczenia w zakresie alimentów i stan oraz okoliczności istniejące obecnie. Dopiero stwierdzenie istotnych zmian w sytuacji rodzinnej, osobistej, majątkowej oraz w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego przesądzało o możliwości zmiany dotychczasowej wysokości zakresu obowiązku alimentacyjnego.

Zdaniem Sądu materiał dowodowy zgromadzony w sprawie wskazywał, że od czasu orzeczenia o wysokości obowiązku alimentacyjnego pozwanego P. S. na rzecz jego małoletniego syna M. S., a więc od dnia 14 listopada 2005r. nastąpiła zmiana stosunków , a więc okoliczności istotnych z punktu widzenia obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu , która stanowiła podstawę do uznania, iż co do zasady żądanie pozwu zasługiwało na uwzględnienie.

Od czasu ustalenia wysokości zobowiązania alimentacyjnego w kwocie 400zł miesięcznie, a więc od listopada 2005 r. upłynęło ponad siedem lat. Małoletni powód w dacie wydania wyroku w sprawie o rozwód był 6 letnim chłopcem uczęszczającym do zerówki, natomiast w dacie wydania wyroku w niniejszej sprawie liczył niespełna 14 lat, mierzył 184cm wzrostu i uczęszczał do I klasy gimnazjum. Koszty jego utrzymania z uwagi na wiek, rozpoczęcie nauki i dalszą jej kontynuację, zajęcia dodatkowe i zainteresowania wzrosły w sposób istotny. Dodatkowo wskazać również należy, że przy ocenie kosztów utrzymania należało uwzględnić spadek siły nabywczej pieniądza, jaki nastąpił od czasu ostatniego określenia wysokości zobowiązania alimentacyjnego. Małoletni powód nadal mieszkał razem z matką w mieszkaniu razem z babką macierzystą , zaś dziadek ojczysty , z którym mieszkał w 2005r. zmarł.

Odnośnie sytuacji matki małoletniego powoda to jej sytuacja finansowa uległa poprawie. Poprzednio podejmowała jedynie prace dorywcze , z których osiągała dochody rzędu 450zł miesięcznie, ponadto pomagała rodzicom w prowadzonym przez nich sklepie spożywczym, prowadziła z rodzicami wspólne gospodarstwo domowe, zaś w dacie ustalania podwyższonych alimentów była zatrudniona przez matkę w jej sklepie spożywczym i osiągała dochody 1500-1600zł miesięcznie, prowadziła z matką wspólne gospodarstwo domowe. Określając natomiast wysokość jej zobowiązań pieniężnych wskazać należy, że matka małoletniego spłaca obecnie kredyt konsolidacyjny, którego miesięczna rata wynosi ok. 400 zł. miesięcznie ,który zdaniem Sądu został przeznaczony nie tylko na zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych takich jak wczasy w Turcji małoletniego z matką, I Komunia Święta , ale był również spowodowany potrzebą uzyskania środków w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej , która ostatecznie przyniosła stratę.

Odnośnie sytuacji rodzinnej , majątkowej pozwanego, to pozwany nadal pozostawał w konkubinacie, poprzednio mieszkał w najętym mieszkaniu z konkubiną i jej córką, zaś po rozwiązaniu małżeństwa rodziców małoletniego powoda przez rozwód –w 2006r. kupił mieszkanie , w którym obecnie mieszka zaciągając kredyt hipoteczny i pozwany od tego czasu spłaca raty kredytu , w chwili obecnej po 254 (...)tj około 900- 1000zł miesięcznie. Pozwany nadal zatrudniony jest na stanowisku barmana w Klubie (...)we W.. W 2005r. był zatrudniony w wymiarze ½ etatu za wynagrodzeniem 1000zł miesięcznie , w dacie wydania wyroku w pełnym wymiarze czasu pracy /od stycznia 2013r./ za wynagrodzeniem 1600zł miesięcznie brutto. Rodzice małoletniego powoda nie mieli i nie mają innych osób na utrzymaniu.

Sąd ustalając zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda kierował się zasadą ,iż zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone, wyznacza treść art. 96 k.r.o., według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Stosownie do tej dyrektywy rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego) według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku.

Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za potrzeby usprawiedliwione, należy z jednej strony brać pod uwagę możliwości zobowiązanego, z drugiej zaś zakres i rodzaj potrzeb. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności i przyjętego przez zobowiązanego modelu konsumpcji. Rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonywanie tego obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Są obowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2000 roku, sygn. akt I CKN 1077/99, LEX nr 51637).

Nie można także zapominać o tym, że zgodnie z art. 135 § 2 k.r.o. wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego, w takim wypadku świadczenia alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

W ocenie Sądu koszty związane z utrzymaniem małoletniego powoda i zaspakajaniem jego usprawiedliwionych potrzeb w dacie wydania wyroku wahały się w granicach 1200-1300zł miesięcznie łącznie z partycypacją małoletniego w kosztach eksploatacji mieszkania.

Zdaniem Sądu rozpoznającego niniejszą sprawę kierując się zasadami doświadczenia życiowego, cenami artykułów codziennego użytku za w pełni uzasadniony należało uznać koszt utrzymania niespełna 14-letniego małoletniego powoda w zakresie jego wyżywienia w wysokości co najmniej 300zł miesięcznie, zakupu środków higieny, czystości, kosmetyków w wysokości około 100zł miesięcznie, odzieży i obuwia – około 100zł miesięcznie, nauki w tym zakupu podręczników , przyborów szkolnych, opłat związanych z realizacją obowiązku szkolnego rzędu 80zł miesięcznie/ w tym 1/12 kosztów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego /, wydatki na usługi kosmetyczne w związku z trądzikiem / około 60zł miesięcznie/, wymiana szkieł korekcyjnych, czy też okularów / około 40zł miesięcznie/, koszty związane z rozrywką, kulturą, w tym organizowane przez szkołę wyjścia do kina, teatru, opery – 30-50zł miesięcznie i wypoczynkiem, w tym wyjazdy na obóz w okresie wakacji , zieloną szkołę, obóz językowy w przeliczeniu na miesiące – w wysokości około 100-150zł, udział w zajęciach sportowych – karate – 100zł miesięcznie, jak również 1/2 części kosztów związanych z eksploatacją mieszkania zajmowanego przez małoletniego , a regulowanego przez jego matkę tj. około 300-350zł miesięcznie.

W ocenie Sądu pozwany osiąga faktycznie znacznie wyższe dochody od wynikających z przedstawionych dokumentów. Jest rzeczą powszechnie znaną, że osoba zatrudniona od kilkunastu lat na stanowisku barmana w tym samym lokalu rozrywkowym osiąga znacznie wyższe dochody od najniższego wynagrodzenia w kraju. Ponoszone przez pozwanego wydatki wskazują, że musi on dysponować dochodami rzędu 2500-3000zł. miesięcznie.

W tym miejscu odnosząc się do twierdzeń pozwanego dotyczących znacznego pogorszenia się jego sytuacji majątkowej, której przyczyną jest konieczność realizacji zobowiązania kredytowego zaciągniętego na zakup mieszkania podkreślić należy, że obowiązek rodziców utrzymywania małoletnich dzieci jest obowiązkiem prawnym wyprzedzającym inne zobowiązania rodzica. Nie można uzasadniać braku środków na dziecko, wysokimi wydatkami związanymi z własnym utrzymaniem bądź też spłatą zaciągniętych przez siebie zobowiązań.

Zdaniem Sądu aktualne usprawiedliwione potrzeby uprawnionego małoletniego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego uzasadniają podwyższenie alimentów do kwoty 600 zł miesięcznie. Określając wysokość zobowiązania alimentacyjnego Sąd miał także na uwadze fakt, że pozwany w żaden inny zasadniczy sposób nie partycypuje w kosztach utrzymania małoletniego. Ponadto podnieść również należy, że pozwany nie ma na swoim utrzymaniu innych osób.

Dalej idące powództwo Sąd oddalił, jako niezasadne. Jak ustalono koszt utrzymania małoletniego M. wynosi ok.1.200-1.300 zł. Tym samym pozwany będzie partycypował w jego utrzymaniu prawie w połowie. W pozostałym zakresie koszty utrzymania małoletniego powoda ponosić będzie jego matka. W ocenie Sądu rodzice małoletniego posiadają podobne możliwości zarobkowe, dysponują dochodami poza wykazywanymi , które umożliwiają im zaspakajanie bieżących potrzeb. Matka małoletniego prowadzi ze swoją matką wspólne gospodarstwo domowe i niewątpliwie fakt ten wpływa na obniżenie kosztów utrzymania, podobnie jak w sytuacji pozwanego, który mieszka z konkubiną i prowadzi z nią wspólne gospodarstwo domowe. Podkreślić w tym miejscu należy, iż na pozwanym nie ciąży obowiązek alimentacyjny zarówno w stosunku do konkubiny , jak i jej córki. Fakt utraty pracy przez partnerkę pozwanego nie ma żadnego znaczenia przy ustaleniu zakresu jego obowiązku alimentacyjnego wobec małoletniego syna.

Sąd orzekł o kosztach postępowania na podstawie art. 100 k.p.c. zasądzając od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kwotę 300 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Małoletni powód wniósł o podwyższenie alimentów z kwoty po 400 zł do kwoty po 800 zł., a więc różnica wynosiła 400 zł i wartość przedmiotu sporu w niniejszej sprawie wynosiła 4.800 zł (12x400 zł.) Sąd zasądził od pozwanego na rzecz małoletniego powoda alimenty w wysokości po 600 zł, a więc wygrał on sprawę w 50%. Zgodnie § 6 pkt 3 Rozporządzenia Ministra sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. nr163,poz.1348) stawka minimalna wynagrodzenia adwokata przy wartości przedmiotu sporu powyżej 1500zł do 5000zł wynosi 600 zł. Pozwany uległ w 50%, winien więc uiścić małoletniemu powodowi kwotę 300zł (50% z 600 zł) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd nakazał pozwanemu uiścić na rzecz Skarbu Państwa kwotę 126zł / 120zł i 6 zł za odpis wyroku z klauzulą/ tytułem kosztów sądowych w części uwzględnionego powództwa.

Sąd zaś na podstawie art. 113 ust. 4 powołanej ustawy zwolnił małoletniego powoda od obowiązku uiszczenia opłaty w części oddalonego powództwa i nie nakazał jej ściągnięcia z zasądzonego na jego rzecz roszczenia, albowiem uznał, że byłoby to sprzeczne z istotą niniejszego postępowania, mającego na celu zapewnienie środków utrzymania i nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą małoletniego powoda.

O rygorze natychmiastowej wykonalności Sąd orzekł na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c. z uwagi na to, że alimenty zostały podwyższone od daty wniesienia pozwu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Kowalczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Sewera
Data wytworzenia informacji: