Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 123/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2013-10-17

Sygnatura akt I C 123/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W., dnia 17-10-2013 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Paweł Kwiatkowski

Protokolant:Katarzyna Mulak

po rozpoznaniu w dniu 17-10-2013 r. we Wrocławiu

sprawy z powództwa K. S.

przeciwko (...) S.A.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej (...) S.A. na rzecz powoda K. S. kwotę 3.200,00 zł (trzy tysiące dwieście złotych 0/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 15 sierpnia 2012 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 398,40 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

II.  oddala powództwo w pozostałej części;

III.  nakazuje powodowi uiścić na rzecz Skarbu Państwa (Kasa tut. Sądu) kwotę 326,40 zł tytułem brakujących kosztów sądowych;

IV.  nakazuje stronie pozwanej uiścić na rzecz Skarbu Państwa (Kasa tut. Sądu) kwotę 274,80 zł tytułem brakujących kosztów sądowych.

I C (...)

UZASADNIENIE

Pozwem złożonym w dniu 30 stycznia 2013 r. powód K. S. domagał się zasądzenia od strony pozwanej (...) SA zadośćuczynienia w kwocie 7000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 16 lipca 2012 r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu powyższego żądania wskazano iż powód uległ w dniu 9 lutego 2012 r. wypadkowi komunikacyjnemu. Sprawca wypadku był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej u strony pozwanej. W wyniku wypadku powód doznał urazu kręgosłupa szyjnego oraz urazu głowy, a także cerebrastenii pourazowej i pourazowych zaburzeń adaptacyjnych. Wypłacone mu dotychczas zadośćuczynienie w kwocie 3800 zł uznał za zaniżone.

W odpowiedzi na pozew złożonej w dniu 25 lutego 2013 r. strona pozwana (...) SA SA zażądała oddalenia powództwa w całości. Nie kwestionując swej odpowiedzialności co do zasady, zarzuciła, że ustaliła wysokość zadośćuczynienia na kwotę 3800 zł, co było adekwatne do doznanej przez powoda krzywdy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 9 lutego 2012 r. powód K. S. uczestniczył w wypadku drogowym spowodowanym przez osobę posiadającą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej u strony pozwanej (...) SA.

(bezsporne)

W wyniku wypadku powód doznał urazu odcinka szyjnego kręgosłupa, a w konsekwencji także pourazowego bólowego zespołu szyjnego, co skutkowało pięcioprocentowym długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Ponadto cierpiał na zespół stresu pourazowego, który jednak w chwili zamknięcia rozprawy miał charakter śladowy. Po wypadku przez ok. tr4zech tygodni nosił kołnierz ortopedyczny Jego leczenie miało charakter typowy i zakończyło się we wrześniu 2012 r. W przyszłości mogą się u niego pojawić dolegliwości bólowe kręgosłupa połączone ze wzmożonym napięciem mięśni karku ograniczającym jego ruchomość. Wskazane jest, ażeby wykonywał ćwiczenia wyuczone podczas rehabilitacji, z zachowaniem aktywności fizycznej.

(dowód: dokumentacja lekarska powoda – k. 8-21, opinia biegłych H. A. i M. J. – k. 68-71, zeznania T. S. – k. 57-58, przesłuchanie powoda – rozprawa w dniu 17 października 2013 r.)

Powód zgłosił szkodę pozwanemu w dniu 16 lipca 2012 r.

(dowód: akta szkody w załączeniu, do akt głównych )

Powód otrzymał od strony pozwanej zadośćuczynienie w kwocie 3800 zł.

(bezsporne)

Mając powyższe na uwadze, Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało częściowo na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 822 § 1 k.c., jeśli zawarto umowę odpowiedzialności cywilnej, zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wypłacić określone w umowie odszkodowanie za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający. W rozpoznawanej sprawie nie ulegało wątpliwości, że strona pozwana odpowiada za szkodę wyrządzoną powodowi przez osobę ubezpieczoną u pozwanej od odpowiedzialności cywilnej. Sporny pozostawał natomiast rozmiar należnego powodowi zadośćuczynienia.

Zgodnie z art. 445 § 1 kc, w zw. z art. 444 § 1 kc, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Zdaniem Sądu charakter obrażeń i rozmiar powstałego u powoda uszczerbku na zdrowiu, uzasadniał przyznanie mu zadośćuczynienia w wysokości 7000 zł. Wskazane okoliczności zostały ustalone na podstawie opinii biegłych H. A. i M. J., której strony nie kwestionowały, a Sąd uznał za rzetelną, a także zgromadzonej dokumentacji lekarskiej i przesłuchania powoda.

Przy ustaleniu zadośćuczynienia należało uwzględnić fakt, iż bezspornie powód doznał bolesnego urazu kręgosłupa, który utrudniał jego normalne funkcjonowanie. Dla wysokości zadośćuczynienia decydujące znaczenie miał przy tym nie tyle wyrażony liczbowo zakres uszczerbku na zdrowiu (co ma oczywiście znaczenie pomocnicze), co ustalony na podstawie dokumentacji lekarskiej i opinii biegłego charakter tego uszczerbku. Nie można zatem mechanicznie przeliczać wysokości uszczerbku na zdrowiu powoda na jakąś konkretną kwotę za każdy 1 % tego uszczerbku. Wypada zauważyć, że z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynikało, iż uszczerbek na zdrowiu powoda był długotrwały, a dolegliwości bólowe mogą się u powoda pojawiać także w przyszłości.

Z drugiej strony kwota żądana przez powoda była kwotą wygórowaną. Z opinii biegłych w sprawie wynikało, iż leczenie powoda zostało zakończone. Powód akcentował wprawdzie powtarzający się ból związany z wypadkiem, ale nie potrafił w istocie wskazać, z ją częstotliwością tego rodzaju dolegliwości pojawiają się u niego aktualnie. W czasie przesłuchania wskazał, ze po wypadku bolała go szyja, ale przede wszystkim, przez pierwsze pół roku po wypadku, a następnie ciężko mu było stwierdzić, jak często. Przyznał, że drętwienie rąk zasadniczo ustało, na ból głowy cierpiał dość długo, ale nie był w stanie określić, jak długo. Także przesłuchiwany świadek T. S. (brat powoda) przyznał, że brat nie skarżył mu się na dolegliwości bólowe w ostatnim czasie (samo przesłuchanie miało miejsce w marcu 2013 r.)

Zdaniem Sądu okoliczności omówione wyżej przemawiają za przyznaniem powodowi zadośćuczynienia w kwocie 7000 zł. Mając na uwadze, że strona pozwana zapłaciła powodowi dobrowolnie 3800 zł, należną kwotę 7000 zł obniżono o kwotę 3800 zł i zasądzono na rzecz powoda zadośćuczynienie w kwocie 3200 zł, jak w pkt I wyroku, oddalając dalej idące powództwo o zadośćuczynienie, jak w pkt II.

O odsetkach od zasądzonej kwoty orzeczono na podstawie art. 481 kc w zw. z art. 817 § 1 kc. Powód zgłosił szkodę jeszcze 16 lipca 2012 r., zatem nie było przeszkód, żeby w terminie zakreślonym w art. 817 kc prawidłowo ustalić wszystkie okoliczności niezbędne dla właściwego określenia zadośćuczynienia. Odsetki od daty wyrokowania, jak tego pragnął pozwany, mogłyby zostać zasądzone jedynie w przypadku, gdyby dopiero w toku procesu ujawniły się nowe okoliczności wpływające na wysokość zadośćuczynienia,

O kosztach procesu pomiędzy stronami orzeczono stosując art. 100 kpc. Powód wygrał proces w 45,71 %, zatem należał mu się zwrot 45,71 % poniesionych kosztów procesu, w tym 350 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu, 750 zł tytułem wydatków na opinię biegłego, 1200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego i 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Stronie pozwanej należało się natomiast 54,28 % kosztów w wysokości 1200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego i 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Ostatecznie zatem na rzecz powoda zasądzono kwotę 398,40 zł.

O kosztach opinii biegłego nie pokrytych z zaliczki powódki w wysokości 601,20 zł orzeczono na podstawie art. 113 ust. ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zw. z art. 100 kpc, obciążając nimi strony proporcjonalnie do wyniku procesu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Plewka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Kwiatkowski
Data wytworzenia informacji: