Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X U 101/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2015-03-05

Sygn. akt: XU-101/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05 marca 2015r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Barbara Bonczar

Protokolant: Grażyna Mazurkiewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 05 marca 2015r. we Wrocławiu

sprawy z odwołania M. S.

od decyzji Z. U. S. Oddział we W.

z dnia 28 listopada 2014r. znak: (...)

w sprawie M. S.

przeciwko Z. U. S. Oddział we W.

o zasiłek chorobowy

oddala odwołanie.

UZASADNIENIE

Z. U. S. Oddział we W. decyzją z 28 listopada 2014r. odmówił wnioskodawcy M. S. przyznania prawa do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobowego od dnia 20 października 2014r. do 04 grudnia 2014r., i nadal.

Podstawę odmowy prawa do zasiłku chorobowego za w/w okres niezdolności do pracy stanowi art. 7 pkt 1 i art.13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 199r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa- Dz.U. z 2014r.,poz. 159.

We wniesionym od tej decyzji odwołaniu wnioskodawca wnosił o jej zmianę i przyznanie prawa do zasiłku za w/w okres, gdyż jego zatrudnienie w firmie (...)trwało do dnia 15 października 2014r. i do tej daty pracodawca zobowiązany był opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w tym na ubezpieczenie chorobowe. Tymczasem pracodawca dokonał jego wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych od dnia 01 października 2015r.

Na rozprawie w dniu 05 marca 2015r. wnioskodawca przyznał, że jest uprawniony do emerytury.

Strona pozwana w udzielonej odpowiedzi na odwołanie wniosła o jego oddalenie jako niezasadne, gdyż wnioskodawca był zatrudniony do 30 września 2014r., jego niezdolność do pracy powstała od dnia 20 października 2014r., a ponadto wnioskodawca jest uprawniony do emerytury.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w dniu 27 października 2015r. wystąpił do organu rentowego z wnioskiem o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego za okres od 20 października 2014r. do 27 października 2014r. Strona pozwana na podstawie danych znajdujących się w KSI ustaliła, że wnioskodawca został zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia w firmie (...)jako osoba mająca ustalone prawo do emerytury. Ponadto z danych strony pozwanej wynikało że tytuł ubezpieczenia chorobowego ustał w dniu 30 września 2014r. Od dnia 20 października 2014r. wnioskodawca był niezdolny do pracy i wystąpił do strony pozwanej z wnioskiem o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego.

Od 2002r. wnioskodawca jest uprawniony do emerytury.

Decyzją z dnia 28 listopada 2014r. organ rentowy odmówił wnioskodawcy prawa do zasiłku chorobowego za okres od 20 października 2014r. do 04 grudnia 2014r. w oparciu o dyspozycję art.7 pkt 1 i art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczania społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 2014r., poz. 159. Niezdolność do pracy wnioskodawcy nie powstała w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, a ponadto wnioskodawca ma przyznane prawo do emerytury.

Dowód: 1) akta zasiłkowe strony pozwanej.

2) przesłuchanie wnioskodawcy- k.13 as.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie wnioskodawcy nie zasługuje na uwzględnienie z następujących powodów:

Wnioskodawca w trybie art.477 9 kpc złożył odwołanie od decyzji wydanej przez organ rentowy w dniu 28 listopada 2014r. odmawiającej prawa do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego od 20 października 2014r. do 04 grudnia 20124., i nadal.

W niniejszej sprawie rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy wnioskodawcy przysługuje prawo do zasiłku chorobowego za w/w okres.

Faktem bezspornym jest w sprawie, że wnioskodawca w w/w okresie niezdolności do pracy przebywał na zwolnieniu lekarskim oraz, że od 2002r. jest uprawniony do emerytury. Dla oceny zaskarżonej decyzji bez znaczenia jest fakt do kiedy wnioskodawca podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu zawartej umowy zlecenia w firmie (...): czy do dnia 30 września 2014r. jak twierdzi strona pozwana i pracodawca, który z tym dniem dokonał wyrejestrowania wnioskodawcy z ubezpieczeń społecznych, z tym z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, czy do 15 października 2014r. jak twierdzi wnioskodawca. Niewątpliwą w sprawie kwestią jest fakt, że niezdolność do pracy wnioskodawcy powstała w dniu 20 października 2014r., a więc już po ustaniu zatrudnienia w firmie (...)nawet wg. twierdzeń wnioskodawcy.

Zgodnie z art.13 ust.1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 2014r. poz.159, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Jak wynika z przedstawionych dowodów wnioskodawca od 2002r. ma ustalone prawa do emerytury.

Z tych względów nie przysługuje mu prawo do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Dlatego też na podstawie art. 477 14 § 1 Kpc, Sąd orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Syndonin
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Bonczar
Data wytworzenia informacji: