Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX C 694/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2014-01-03

Sygnatura akt IX Cupr 694/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W., dnia 03-01-2014 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Jolanta Malik

Protokolant:Mirosław Jabłoński

po rozpoznaniu w dniu 03-01-2014 r. we W.

sprawy z powództwa (...)Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we W.

przeciwko A. Z.

- o zapłatę

oddala powództwo.

Sygnatura akt IX Cupr 694/13

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...)Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we W.wniosła o zasądzenie od pozwanego A. Z.kwoty 7 752 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 29 sierpnia 2011 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. Strona powodowa wskazała, iż pozwany był leczony na prowadzonym przez nią Klinicznym Oddziale Chirurgii Naczyniowej. Pozwany nie był objęty ochroną ubezpieczeniową i nie legitymował się dokumentem uprawniającym do skorzystania ze świadczeń szpitalnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomimo wystawienia faktury VAT i wezwania do zapłaty przez stronę powodową, pozwany nie uregulował swojej należności z tytułu kosztów leczenia.

(k. 1, 2)

Nakazem zapłaty wydanym w dniu 27 lutego 2012 roku Sąd nakazał pozwanemu zapłacić stronie powodowej kwotę 7 752 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 29 sierpnia 2011 roku do dnia zapłaty i kosztami procesu w łącznej kwocie 1 292 zł.

(k. 14)

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2012 roku Sąd na podstawie art. 502 1 § 1 k.p.c. uchylił nakaz zapłaty z dnia 27 lutego 2012 roku.

(k. 42)

Reprezentujący pozwanego kurator w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości podnosząc, iż strona powodowa nie udowodniła, że pozwany w chwili leczenia nie był objęty ochroną ubezpieczeniową i nie legitymował się dokumentem uprawniającym do skorzystania ze świadczeń szpitalnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

(k. 71 - 73)

Ustosunkowując się do odpowiedzi na pozew strona pozwana wskazała, iż zarzut pozwanego był całkowicie bezzasadny, bowiem przedłożone wraz z pozwem dokumenty w sposób dostateczny udowadniały, że pozwany nie był objęty ubezpieczeniem.

(k. 88)

* * *

Sąd ustalił w sprawie następujący stan faktyczny :

W dniu 29 czerwca 2011 roku pozwany przyjęty został na Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej strony powodowej po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu z niedowładem połowicznym lewostronnym. W dniu 8 lipca 2011 roku pozwany przeszedł zabieg operacyjny endarterektomii pnia ramienno - głowowego. Pozwany opuścił szpital dnia 14 lipca 2011 roku.

Dowód :

karta informacyjna leczenia szpitalnego, k. 3, 4

Dnia 14 lipca 2011 roku strona powodowa wystawiła pozwanemu fakturę VAT nr (...)z tytułu leczenia na Oddziale Chirurgii Naczyniowej opiewającą na kwotę 7 752 zł. Termin płatności ustalony został na dzień 28 sierpnia 2011 roku.

Strona powodowa sporządziła również polecenie przyjęcia wpłaty gotówkowej nr (...) od pozwanego z tytułu kosztu pobytu i zabiegu operacyjnego w kwocie 7 752 zł.

Dowód:

faktura VAT nr (...), k. 5,

polecenie przyjęcia wpłaty gotówkowej nr (...), k. 6

Dnia 28 grudnia 2011 roku strona powodowa sporządziła przedsądowe wezwanie do zapłaty, którym wezwała pozwanego do uiszczenia kwoty 7 752 zł wynikającej z faktury VAT nr (...) w terminie 7 dni od dnia sporządzenia wezwania.

Dowód:

wezwanie do zapłaty, k. 8

Decyzją nr (...) z dnia 11 sierpnia 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we W. potwierdził prawo do świadczeń opieki zdrowotnej pozwanego w okresie od dnia 29 maja 2011 roku do dnia 26 sierpnia 2011 roku. Decyzja wydana została na wniosek (...) Szpitala (...) we W..

Dowód:

pismo MOPS we W. z 19.11.2013r., k. 102,

decyzja MOPS we W. nr (...), k.109, 110

* * *

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 roku, nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, osoby nieubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie oraz stale zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którym przysługuje prawo do świadczeń z pieniężnych z pomocy społecznej, a także nieubezpieczone i nieposiadające prawa do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej osoby posiadające obywatelstwo polskie, które nie ukończyły 18 roku życia bądź znajdujące się w okresie ciąży, porodu lub połogu, jeżeli posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy będącym osobą nieubezpieczoną posiadającą obywatelstwo polskie oraz stale zamieszkującą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej jest decyzja wójta (prezydenta, burmistrza) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy potwierdzająca to prawo, o czym stanowi art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co do zasady powyższą decyzję wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia (art. 54 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), aczkolwiek możliwe jest również wydanie decyzji na wniosek właściwego wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia bądź z urzędu przez sam organ uprawniony do jej wydania (art. 54 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Natomiast zgodnie z treścią art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 roku, nr 112, poz. 654 z późn. zm.) podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Przepis ten nakazuje zatem placówkom medycznym każdorazowo udzielić niezbędnej pomocy medycznej osobie, której zdrowie bądź życie jest zagrożone bez względu na fakt posiadania przez osobę tą uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku udzielenia pomocy medycznej osobie nie będącej świadczeniobiorcą w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, placówce medycznej przysługuje roszczenie względem tej osoby o zwrot kosztów udzielonej pomocy.

Brzmienie wskazanego wyżej art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazuje, iż fakt nieposiadania udokumentowanego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na dzień udzielenia pomocy medycznej nie przesądza o braku takowego uprawnienia. Istnieje wszakże możliwość uzyskania takowego uprawnienia już po otrzymaniu odpowiedniej pomocy medycznej. Decyzja właściwego organu administracji publicznej może bowiem wydana zostać z mocą wsteczną i obejmować okres poprzedzający wydanie decyzji. Nie można również wykluczyć w takim przypadku sytuacji, w której osoba korzystająca ze świadczeń medycznych nie ma świadomości, iż koszt tychże świadczeń pokrywany jest ze środków publicznych i poświadcza wówczas w placówce medycznej fakt nieposiadania uprawnienia do korzystania ze świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych. W kontekście zatem przytoczonej regulacji koniecznym wydaje się uprzednia weryfikacja przez daną placówkę medyczną istnienia uprawnienia pacjenta do korzystania ze świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych przed wszczęciem postępowania sądowego celem uzyskania zapłaty za udzielone świadczenia. Tym niemniej już samo nieuregulowanie po zakończonym procesie leczenia przez pacjenta kosztów udzielonej mu pomocy medycznej stanowić winno przesłankę rozważenia przez placówkę medyczną wystąpienia z wnioskiem wskazanym w treści art. 54 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Strona powodowa po uzyskaniu w toku hospitalizacji pozwanego informacji, iż nie posiada on ubezpieczenia zdrowotnego uprawniona była do wystawienia faktury VAT opiewającej na kwotę poniesionych kosztów leczenia pozwanego. Tym niemniej po bezskutecznym upływie wskazanych w treści faktury VAT oraz wezwania do zapłaty terminów zapłaty strona powodowa przed wszczęciem niniejszego powództwa winna była dokonać weryfikacji uprawnienia pozwanego do uzyskania świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych, czego jednakże nie wykonała. Celowym mogłoby również być przed wystawieniem faktury VAT za wykonane usługi medyczne uzyskanie od pozwanego informacji na okoliczność, czy nie korzysta on ze świadczeń pomocy społecznej bądź czy nie zaistniały przesłanki do uzyskania takowych świadczeń w celu ewentualnego wystąpienia z wnioskiem wskazanym w treści art. 54 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W okresie bowiem hospitalizacji pozwanego w placówce strony powodowej tj. w dniach od 29 czerwca 2011 roku do dnia 14 lipca 2011 roku, spełniał on przesłanki uzyskania pomocy pieniężnej ze środków pomocy społecznej, co znalazło odzwierciedlenie w decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W.nr (...)z dnia 11 sierpnia 2011 roku. Decyzją tą potwierdzono bowiem prawo pozwanego do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w okresie od dnia 29 maja 2011 roku do dnia 26 sierpnia 2011 roku. Na marginesie wskazać należy, iż decyzja nr (...)wydana została na wniosek (...) Szpitala (...)we W.. Skoro zatem koszt świadczeń medycznych udzielonych pozwanemu w okresie pobytu na Klinicznym Oddziale Chirurgii Naczyniowej strony powodowej podlegały sfinansowaniu ze środków publicznych, powództwo nie podlegało uwzględnieniu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ryszarda Gołębska-Hajduk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Malik
Data wytworzenia informacji: