Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 1399/21 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2022-02-18

Sygn. akt IV P 1399/21

ZARZĄDZENIE

Dnia 18 lutego 2022 r.

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Chlipała-Kozioł

w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu

po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2022 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: S. G.

przeciwko W. Z. (1)

o wynagrodzenie, zapłatę, sprostowanie świadectwa pracy

zarządza:

zwrot pozwu

albowiem

pomimo odbioru w dniu 23.11.2021 r. wezwania do uzupełnienia braków formalnych pozwu, wskazanych w zarządzeniu z dnia 18.11.2021 r., w terminie 7 dni, powódka braków tych nie uzupełniła. Wbrew pouczeniu powódka nie wskazała bowiem ani treści żądania w zakresie sprostowania świadectwa pracy, ani dat od których żąda odsetek ustawowych od żądanych w pozwie kwot. Wobec uchylenia przepisów k.p.c. o czynnościach wyjaśniających, a także zasad wydawania wyroków zaocznych, jednoznaczne sformułowanie żądania na etapie przed doręczeniem pozwanemu odpisu pozwu, jest konieczne, powódce udzielono zaś jednoznacznego pouczenia w zakresie sposobu uzupełnienia braków formalnych pozwu. Niniejsze motywy wydania zarządzenia nie stanowią jego uzasadnienia.

UZASADNIENIE

zarządzenia z dnia 18.02.2022 r. w przedmiocie zwrotu pozwu

Pozwem z dnia 9.04.2021 r. powódka S. G. wniosła przeciwko pozwanej W. Z. (2) o zapłatę zaległego wynagrodzenia za miesiące styczeń 2020 r., luty 2020 r., maj 2020 r., lipiec 202 r., wrzesień 2020 r. i październik 2020 r. oraz o wydanie świadectwa pracy z właściwym okresem zatrudnienia j. od 6 stycznia 2020 r. do 29 września 2020 r. oraz podstawą zwolnienia. Wniosła o zasądzenie kwoty 2000 zł tytułem „wynagrodzenia za wyżej wymienione miesiące plus odsetki plus koszty dojazdu do pracy, odszkodowanie za ubliżanie, uszkodzenie lewego barku/dźwiganie chorego męża, doprowadzenie do silnej depresji Wniosła również o „wypłacenie pełnej kwoty w okresie od dnia 9.04.2021 r. do dnia wyroku jak również o uregulowanie niezapłaconych składek ZUS i zapłatę podatku do Urzędu Skarbowego”. Wskazała, że „kwoty zaległych składek i podatku nie podaje – za składane dokumenty odpowiada pracodawca.

W piśmie z dnia 21.04.2021 r. zatytułowanym „uzupełnienie pozwu” powódka wskazała również, że nie otrzymała zwrotu za bilety, bilet w jedną stronę kosztował 10 zł.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 8.07.2021 r. powódka została wezwana do powódkę do uzupełnienia braków formalnych pozwu w trybie art.130 k.p.c. przez:

a)  Wskazanie wszystkich żądań pieniężnych kwotowo, w wysokości brutto, ze wskazaniem z jakiego tytułu i za jaki okres powódka żąda danej kwoty ( w przypadku żądania wynagrodzenia należy wskazać kwoty za poszczególne miesiące)

b)  Dokładne wskazanie żądania zasądzenia odsetek ustawowych od każdej kwoty, od której powódka domaga się ich zasądzenia (np. od kwoty…. brutto z tytułu …. od dnia…. do dnia zapłaty itd.)

c) wskazanie wartości przedmiotu sporu (w.p.s.) w sposób określony w treści przepisów w poniższym pouczeniu;

d) złożenie odpisów wszystkich załączników do pozwu celem doręczenia ich pozwanej

Ponadto powódka została pouczona o treści art.19 § 1 k.p.c., art.21 k.p.c., pouczona, że przy formułowaniu żądania oraz przy wyliczeniu wartości przedmiotu sporu bierze się pod uwagę wartości brutto, a także pouczona, że sąd pracy rozstrzyga spory między pracodawcą, a pracownikiem, ewentualnie zasądzone kwoty mają wysokość brutto, sąd pracy nie nakazuje jednak pracodawcy wykonania jego obowiązków wobec ZUS i US.

Powódka została pouczona, że braki formalne pozwu należy uzupełnić pismem w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę sprawy, w terminie tygodniowym od doręczenia wezwania, pod rygorem zwrotu pozwu w razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma dotkniętego brakami.

Wezwanie zostało doręczone powódce w dniu 14.07.2021 r.

W piśmie złożonym w dniu 19.07.2021 r. (k. 37 i nast.) powódka nie uzupełniła braków formalnych pozwu. Wskazała wysokość wynagrodzenia za poszczególne miesiące na łączną kwotę 2610 zł, wskazała, ze z tej kwoty nie otrzymała 1525,65 zł, następnie dodała do tej kwoty kwotę 160 zł i wskazała skąd wynika różnica między żądaną kwotą 2000 zł a wyliczeniem wskazując, ze kwoty 314,65 zł domaga się z tytułu „robienia zakupów, godzin nadliczbowych, opieki nad chorym, mężem i innych obowiązków”. Wskazała, również, że domaga się wydania świadectwa pracy „z podaniem podstawy, na jakiej została zwolniona”. Wskazała również, że domaga się odsetek w wysokości 400 zł i że są to „koszty opłaty niezapłaconych składek ZUS od kwoty brutto”.

Zarządzeniem z 25.08.2021 r. (k. 42) powódka została wezwana do uzupełnienia braków formalnych pozwu w trybie art.130 k.p.c. przez:

a) Sprecyzowanie, czy powódka domaga się kwot z tytułu zatrudnienia w roku 2000 (jak wynika z treści uzupełnionego pozwu), czy w roku 2020 (jak wynika ze świadectwa pracy)

b ) Dokładne wskazanie jakiej kwoty z jakiego tytułu powódka się domaga, albowiem nieprawidłowe jest zliczenie zbiorcze wszystkich kwot i odjęcie otrzymanej kwoty, należy uwzględnić wypłaty zaliczając je na najstarsze zobowiązania i domagać się jedynie brakujących kwot.

c ) Dokładne wskazanie żądania zasądzenia odsetek ustawowych od każdej kwoty, której powódka się domaga (np. domagam się odsetek od kwoty 290 zł z tytułu wynagrodzenia od dnia…. do dnia zapłaty itd.). Każdorazowo należy wskazać dzienną datę, od której powódka domaga się odsetek.

d ) Doprecyzowanie żądania dotyczącego wydania świadectwa pracy przez wskazanie, czy powódka domaga się sprostowania świadectwa z dnia 31.08.2020 r., załączonego do pozwu i wskazanie, wpisania jakiej treści w punkcie 4 tego świadectwa powódka się domaga.

e ) Załączenie kopii załączników załączonych do pierwotnego pozwu, celem doręczenia ich stronie pozwanej

Powódka została pouczona, że nadanie biegu sprawie w sytuacji, gdy żądanie pozwu jest nieprecyzyjne, nie jest możliwe. Sąd nie może dokonywać samodzielnych wyliczeń kwot należnych powodowi, to powód jest zobowiązany do uwzględnienia otrzymanych wypłat, zaliczenia ich na najdawniejsze należne mu kwoty i żądania jedynie kwot brakujących.

Powódka została pouczona, że braki formalne pozwu należy uzupełnić pismem w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę sprawy, w terminie tygodniowym od doręczenia wezwania, pod rygorem zwrotu pozwu w razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma dotkniętego brakami.

Wezwanie zostało doręczone powódkę w dniu 7.09.2021 r. (k. 45).

W piśmie z 7.09.2021 r. powódka przedstawiła wyliczenie żądanych kwot wynagrodzenia i dojazdów do pracy za poszczególne miesiące. Nie sprecyzowała żądania odsetkowego pomimo wskazania w wezwaniu schematu („Od kwoty … od dnia…. do dnia zapłaty), a jedynie wskazała, że domaga się z tytułu odsetek kwoty 400 zł i „wyraża zgodę na zmianę tej kwoty”. Nadal nie wskazała, wpisania jakiej treści w punkcie 4 świadectwa pracy domaga się w niniejszej sprawie, domagała się „podania podstawy zwolnienia”.

Zarządzeniem z dnia 18.11.2021 r. (k. 50) powódka została wezwana do ponownego uzupełnienia braków formalnych pozwu w trybie art.130 k.p.c. przez:

a)  wskazanie od jakiej daty powódka żąda odsetek ustawowych od każdej wskazanej kwoty, według wzoru: od kwoty…. brutto z tytułu …. od dnia…. do dnia zapłaty itd.

b)  wskazanie wpisania jakiej treści w punkcie 4 świadectwa pracy powódka się domaga (w zakresie żądania sprostowania podstawy zwolnienia)

Powódka została pouczona, że braki formalne pozwu należy uzupełnić pismem w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę sprawy, w terminie tygodniowym od doręczenia wezwania, pod rygorem zwrotu pozwu w razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma dotkniętego brakami.

Zarządzenie zostało doręczone powódce 23.11.2021 r. (k. 53)

W piśmie z 26.11.2021 r. (k. 54) powódka nie uzupełniła wskazanych przez Sąd braków formalnych pozwu. Przedstawiła kolejne, ponownie zmienione roszczenie odsetkowe, wskazane kwotowo, nie zaś według wskazanego dwukrotnie schematu, przy czyn nie podała sposobu wyliczenia żądanych kwot z tytułu odsetek. Ponadto powódka wskazała, że żądana kwota główna to 1740,65 zł plus odsetki w wysokości 265 zł, w kolejnym akapicie podała zaś, że zażądała kwoty 2000 zł plus odsetek w wysokości 400 zł, które zostaną „przekazane na spłatę odsetek ZUS”. Nadal nie wskazała, wpisania jakiej treści domaga się w świadectwie pracy w rubryce dotyczącej zwolnienia.

Zarządzeniem z dnia 18.02.2022 r. Przewodnicząca w tut. Sądzie zarządziła zwrot pozwu, wskazując w treści zarządzenia, że pomimo odbioru w dniu 23.11.2021 r. wezwania do uzupełnienia braków formalnych pozwu, wskazanych w zarządzeniu z dnia 18.11.2021 r., w terminie 7 dni, powódka braków tych nie uzupełniła. Wbrew pouczeniu powódka nie wskazała bowiem ani treści żądania w zakresie sprostowania świadectwa pracy, ani dat od których żąda odsetek ustawowych od żądanych w pozwie kwot. Wobec uchylenia przepisów k.p.c. o czynnościach wyjaśniających, a także zasad wydawania wyroków zaocznych, jednoznaczne sformułowanie żądania na etapie przed doręczeniem pozwanemu odpisu pozwu, jest konieczne, powódce udzielono zaś jednoznacznego pouczenia w zakresie sposobu uzupełnienia braków formalnych pozwu. W zarządzeniu wskazano, że niniejsze motywy wydania zarządzenia nie stanowią jego uzasadnienia.

Sąd zważył, co następuje:

Pozew podlegał zwrotowi wobec braku możliwości nadania mu biegu.

Wobec uchylenia przepisów k.p.c. o czynnościach wyjaśniających, a także zasad wydawania wyroków zaocznych, jednoznaczne sformułowanie żądania na etapie przed doręczeniem pozwanemu odpisu pozwu, jest w obecnym stanie prawnym konieczne. Sąd nie ma możliwości procedowania w sytuacji, gdy nie wie, jakie jest żądanie pozwu. Nie ma możliwości doręczenia odpisu pozwu niezawierającego jednoznacznego żądania stronie pozwanej, skierowania sprawy do mediacji ani – w przypadku braku reakcji pozwanej – ewentualnego wydania wyroku zaocznego. Postępowanie przygotowawcze również nie mogło służyć ustaleniu treści żądania pozwu – zgodnie z art. 205 (12) k.p.c., postępowanie przygotowawcze można wyznaczyć po doręczeniu pozwu, nieprecyzyjne określenie żądania pozwu stanowi zaś jego brak podlegający uzupełnieniu pod rygorem zwrotu. Na posiedzeniu przygotowawczym przewodniczący ustala, co jest sporne między stronami (art. 205 (6) k.p.c.), nie zaś czego domaga się powód. Co istotne - strona pozwana może podczas posiedzenia przygotowawczego przytaczać twierdzenia i dowody na poparcie swoich twierdzeń jedynie do chwili zatwierdzenia podczas tego posiedzenia planu rozprawy. Niedopuszczalna jest zatem sytuacja zobowiązania pozwanej do złożenia odpowiedzi na pozew albo wezwania na posiedzenie przygotowawcze w sytuacji, gdy ani Sąd, ani pozwana, nie znają ostatecznego kształtu żądania pozwu.

Nieuzupełnienie w terminie braków formalnych pozwu winno skutkować jego zwrotem po jednokrotnym wezwaniu. Jednakże z uwagi na okoliczność, że powódka nie jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, i każdorazowo w terminie składała pisma procesowe po wezwaniu jej do uzupełnienia braków formalnych pozwu, Przewodnicząca trzykrotnie wzywała powódkę do uzupełnienia braków pozwu, każdorazowo precyzyjnie wskazując, jakie informacje winna przekazać powódka celem nadania pismu biegu oraz pouczając powódkę o obowiązujących przepisach. Pomimo trzykrotnego wezwania, nadal nie została określona przez powódkę treść żądania sprostowania świadectwa pracy oraz roszczenia odsetkowego. Co więcej – w ostatnim z pism powódka również uczyniła niejasnym treść żądania głównego, wskazując najpierw, że domaga się kwoty 1740,65 zł plus odsetki w wysokości 265 zł, zaś w kolejnym akapicie - że zażądała kwoty 2000 zł plus odsetek w wysokości 400 zł.

Z uwagi na powyższe, zarządzono zwrot pozwu w sprawie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Pietrzak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Agnieszka Chlipała-Kozioł
Data wytworzenia informacji: