Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 515/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2015-06-16

Sygnatura akt I C 515/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W., dnia 16-06-2015 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Jolanta Malik

Protokolant:Maja Zając

po rozpoznaniu w dniu 16-06-2015 r. we Wrocławiu

sprawy z powództwa M. S.

przeciwko (...) Sp. z o.o.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpc)

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 2417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

I C 515/15

UZASADNIENIE

Powód M. S.w pozwie przeciwko (...) Sp. z o.o.domagał się pozbawienia w całości wykonalności tytułu wykonawczego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy pod sygn. (...)z dnia 07.07.2008 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności w dniu 15.12.2008 zasądzającego od powoda na rzecz (...) im. (...)kwotę 20.252,82 zł.

Uzasadniając żądanie pozwu powód podał, że na podstawie w/w nakazu egzekucję należności z jego wynagrodzenia dn. 09.02.2009 wszczął Komornik przy Sądzie Rejonowym w Miliczu T. W.pod sygn. Km(...). Egzekucja ta trwała nieprzerwanie do września 2010 roku. W październiku 2010 ówczesny pracodawca powoda (...)Sp. z o.o przerwał niezgodnie z prawem skuteczną do tej pory egzekucję, rozpoczynając przekazywanie należności innemu Komornikowi Sądowemu G. O.w niealimentacyjnej sprawie egzekucyjnej Km (...). Tymczasem pracodawca winien zastosować art. 882 § 1 pkt. 3 k.p.c. i zawiadomić komorników o fakcie skierowania do wynagrodzenia za pracę kolejnej egzekucji, nie zaprzestając przy tym potrąceń na rzecz pierwszego komornika. Ten stan rzeczy powód ustalił dopiero po wszczęciu przeciwko niemu kolejnej egzekucji 30 września 2014 roku prowadzonej pod sygn. Km (...)na podstawie tego samego nakazu zapłaty. Wcześniej pozostawał w przekonaniu, że wierzytelność wobec (...) im. (...)(obecnie (...) Sp. z o.o.) została w całości spłacona. Powód bowiem nie wiedział, że pracodawca zaprzestał przekazywania kwot na trwającą egzekucję, choć nie miał takiego prawa. Powód uważa, że pomimo spłacenia niemal całej kwoty zadłużenia wobec wierzyciela pierwotnego w sprawie Km (...), gdzie Komornik wyegzekwował kwotę 20.727,48 zł tj. kwotę przekraczającą należność główną wynoszącą 20.252,48 zł – do czasu wszczęcia kolejnej egzekucji po czterech latach od ostatniego zajęcia – dług w sposób niezrozumiały powiększył się do kwoty ok. 50.000 zł. Powód zarzuca, że obarczanie go finansowymi konsekwencjami błędów organów egzekucyjnych jest łamaniem zasad współżycia społecznego w myśl art. 5 kc.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana (...) Sp. z o.o.wniosła o oddalenie powództwa. Wskazała, iż egzekucja prowadzona w oparciu o w/w nakaz zapłaty była prowadzona przez Komornika T. W.pod sygn. Km (...), a po przekazaniu jej Komornikowi G. O.pod sygn. Km (...)została umorzona z powodu bezskuteczności postanowieniem z dnia 30.12.2011. Na ten dzień niewyegzekwowana należność wynosiła 24.496,46 zł, a składała się na nią należność główna w wysokości 18.108,41 zł oraz odsetki umowne w wysokości 6.388,05 zł. Pozwana po uzyskaniu tytułu na swoją rzecz wystąpiła do komornika z kolejnym wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania kwot niewyegzekwowanych w egzekucji w sprawie Km (...), a zasądzonych tytułem wykonawczym wraz z narosłymi odsetkami. Egzekucja ta była prowadzona początkowo przez Komornika w T. M. N.pod sygn. Km (...), a po przekazaniu – kontynuowana jest przez komornika R. R.pod sygn. Km (...). Na dzień 25.11.2014 zadłużenie powoda wynosi 40.572,57 zł.

Strona pozwana uzasadniała, iż tytuł wykonawczy w części w jakiej został wyegzekwowany przez Komornika traci moc tj. pozbawiony zostaje w tej części wykonalności. Zwrot takiego tytułu wykonawczego przez komornika pozwala wierzycielowi na ponowne wytoczenie postępowania egzekucyjnego w części świadczenia, która nie została jeszcze wyegzekwowana. W postępowaniu egzekucyjnym nie jest możliwe pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w zakresie , w którym został on już wykonany. Dlatego rozważając zarzut spełnienia świadczenia pod uwagę należy wziąć tylko jedynie wpłaty, które nastąpiły po wydaniu orzeczenia, a przed wszczęciem egzekucji, a także po wszczęciu egzekucji, ale mające charter dobrowolny. Z niekwestionowanych ustaleń wynika, iż takowych wpłat brak.

Zdaniem pozwanego nie zachodzi w niniejszej sprawie żadna z podstaw z art. 840 k.p.c. Samo przekonanie dłużnika, iż pierwsza egzekucja doprowadziła do spłaty zadłużenia, wobec faktu, iż została umorzona na skutek bezskuteczności, nie może prowadzić do wygaśnięcia niewyegzekwowanego zobowiązania.

Sąd ustalił w sprawie następujący stan faktyczny:

Prawomocnym nakazem zapłaty z dna 07.07.2008 wydanym przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy pod sygn. (...)zasądzono od pozwanego M. S.na rzecz powoda (...)im. F. S.z siedzibą w G.kwotę 20.252,82 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokość 29% w stosunku rocznym liczonymi od dnia 17.06.2008 do dnia zapłaty oraz kwotę 2653,25 zł tytułem kosztów postępowania. Nakaz został zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu 15.12.2008.

Dowód: nakaz zapłaty – k. 46

Na podstawie w/w tytułu wykonawczego wierzyciel wszczął przeciwko dłużnikowi postępowanie egzekucyjne. Na dzień składania wniosku egzekucyjnego roszczenie wierzyciela wynosiło 26.430,07 zł .

Dowód : wniosek egzekucyjny z 22.01.2009 – k. 47 -48

Zawiadomieniem z dnia 09.02.2009 dłużnik został zawiadomiony przez Komornika T. W.o wszczęciu przeciwko niemu egzekucji pod sygn. Km (...) w celu wyegzekwowania: 20.252,82 zł należności głównej, odsetek wyliczonych na 09.02.2009 3.821,02 zł (odsetki dziennie wynoszą 16,10 z), kosztów sądowych 2653,25 zł, kosztów adwokackich 600 zł, kosztów egzekucyjnych – opłata stosunkowa 4.009,06 zł i wydatków gotówkowych 33,30 zł.

Dowód : - zawiadomienie z dnia 09.02.2009 –k. 49

W toku prowadzonej egzekucji przez Komornika T. W. było zajęte wynagrodzenie za pracę dłużnika i zakład pracy realizował miesięcznie zajęcie komornicze.

Dowód : - zajęcie wynagrodzenia za pracę –k. 4, wydruki z listy płac k. 6-13

W okresie od 13 marca 2009 roku do 12 października 2010 roku komornik przekazywał wierzycielowi kwoty pochodzące z zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika. Suma kwot przekazanych wierzycielowi w tym okresie wyniosła łącznie kwotę 19.082,81 złotych. Wpłaty te były zaliczane przez wierzyciela na pokrycie kosztów odsetek od kapitału, kosztów zastępstwa procesowego oraz pozostałych kosztów. Dopiero wpłata z dnia 18 sierpnia 2010 roku została przeznaczona na poczet spłaty zadłużenia – kapitału pożyczki. Ostania wpłata od Komornika została przekazana wierzycielowi dnia 12 października 2010 roku. Na ten dzień zadłużenie powoda z tytułu niespłaconego kapitału pożyczki wyniosło 18.108,41 złotych. Następnie na skutek braku dokonywania wpłat, zadłużenie powoda ponownie zaczęło się zwiększać w postaci naliczanych miesięcznie odsetek od kapitału.

Dowód : - raport spłaty na dzień 30 grudnia 2011 roku, k. 64-66

Postanowieniem z dnia 31.12.2010 Komornik T. W.uznał się niewłaściwym do dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego i postępowanie pod sygn. Km (...)przekazał wg właściwości Komornikowi G. O.. Komornik T. W.ustalił aktualny stan zadłużenia dłużnika na 19.945,77 zł należności głównej, odsetki na dzień 31.12.2010 1283,64 zł, koszty sadowe 0 zł, koszty adwokackie 0 zł i ustalił koszty egzekucji na 1658,19 zł opłata stosunkowa i wydatki gotówkowe 55 zł i 33,30 zł, razem 1746 zł,49 zł, które zostały pokryte przez dłużnika.

Dowód : - postanowienie o przekazaniu z dnia 31.12.2010 –k. 50

Komornik G. O.prowadził postępowanie egzekucyjne pod sygn. Km (...). Pismem z dnia 07.12.2011 zawiadomił wierzyciela, że egzekucja przeciwko dłużnikowi jest bezskuteczna. Z informacji uzyskanych z ZUS wynika, że dłużnik nie został zidentyfikowany w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych i Centralnym Rejestrze Płatników jako osoba objęta ubezpieczeniem społecznym. Dłużnik nie posiadał uprawnień emerytalno-rentowych, nie posiadał zarejestrowanego na siebie pojazdu ani nieruchomości na terenie powiatu (...). Liczne zajęcia z rachunków bankowych były bezskuteczne - nie zdołano ustalić banku prowadzącego rachunek dłużnika. W toku czynności ustalono, że dłużnik od kilku miesięcy przebywa zarobkowo w Belgii. Egzekucja jest bezskuteczna.

Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2011 roku Komornik Sądowy G. O. umorzył postępowanie egzekucyjne. Koszty postępowania Komornik ustalił na kwotę 43,25 złotych, którymi obciążył wierzyciela.

Na dzień 30 grudnia 2011 roku zadłużenie powoda wynosiło łącznie 24.496,46 złotych, w tym kwotę 18.108,41 złote tytułem kapitału pożyczki i kwotę 6.388,05 złotych tytułem wartości odsetek od kapitału.

Dowód: - zawiadomienie z dnia 7 grudnia 2011 roku, k. 51

- postanowienie o umorzeniu postępowania z dnia 30 grudnia 2011 roku, k. 52

- raport spłaty na dzień 30 grudnia 2011 roku, k. 64-66

Dnia 6 maja 2013 roku powód podjął pracę zarobkową w (...) Sp. z o.o. w O..

Dowód : pismo pracodawcy z akt sprawy egzekucyjnej Km (...), k. 55

Postanowieniem z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie (...)Sąd Rejonowy w O.nadał klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie (...)w stosunku do dłużnika M. S.na rzecz następcy prawnego powoda (...)im. F. S.z siedzibą w G.(...) Sp. z o.o.w S..

Dowód: postanowienie z dnia 16 lipca 2013 roku, k. 54-55

Dnia 18 sierpnia 2014 roku wierzyciel (...) Sp. z o.o.z siedzibą w S.złożył wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w T. M. N.. Komornik zarejestrował sprawę egzekucyjną pod sygnaturą Km (...). Na dzień wniesienia wniosku roszczenie wierzyciela wynosiło kwotę 38.507,00 złotych, w tym 43,25 złotych tytułem zwrotu kosztów egzekucyjnych poniesionych w poprzedniej egzekucji na skutek postanowienia z dnia 30 grudnia 2011 roku wydanego pod sygn. akt Km (...), 127,00 złotych tytułem zwrotu kosztów klauzuli wykonalności, 20.228,84 złotych tytułem odsetek umownych naliczonych włącznie do dnia 18 sierpnia 2014 roku oraz 18.108,41 złotych wraz z odsetkami umownymi od dnia 19 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty w wysokości 29,00% w stosunku rocznym tytułem kapitału pożyczki. Wierzyciel wniósł o przyznanie i ściągnięcie wraz z wyegzekwowanym roszczeniem oraz przekazanie wierzycielowi kosztów egzekucji, w tym kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym w wysokości 2.400,00 złotych.

Dowód: wniosek o wszczęcie egzekucji, k. 56 - 57

Zawiadomieniem z dnia 29 sierpnia 2014 roku Komornik M. N. powiadomił dłużnika M. S. o wszczęciu postępowania w celu wyegzekwowania kwot: 18.108,41 zł tytułem należności głównej, 20.387,10 złotych tytułem odsetek wyliczonych do dnia 29 sierpnia 2014 roku (w tym w przypadku zwłoki również dalsze odsetki od dnia 30 sierpnia 2014 roku w wysokości 14,39 złotych dziennie), 127,00 złotych tytułem kosztów procesu, 600,00 złotych tytułem kosztów zastępstwa w egzekucji, 43,25 złotych tytułem kosztów poprzedniej egzekucji oraz 5.799,86 złotych tytułem opłaty egzekucyjnej.

Dowód: zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z dnia 29 sierpnia 2014 roku, k. 31 akt

sprawy Km (...)

Komornik M. N.w toku postępowania egzekucyjnego przedsięwziął czynności zmierzające do wyegzekwowania należnych kwot od dłużnika. W tym celu pismem z dnia 17 września 2014 roku zwrócił się do Naczelnika U. S.w O.oraz Z. S.Oddział we W.z wnioskami o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych. Dnia 19 września 2014 roku (...) Oddziałw R.poinformował Komornika, że powód M. S.zgłoszony został przez pracodawcę (...) Sp. z o.o.z siedzibą w O.do Zakładu (...)tytułem ubezpieczenia zdrowotnego, przyjmując za podstawę wymiaru kwotę 3.861,28 złotych. Dnia 23 września 2014 roku Komornik dokonał zajęcia wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego dłużnika. Komornik ustalił poprzez elektroniczne zapytania do systemu O., że powód posiada rachunki bankowe w banku (...) S.A.z siedzibą Ł., i banku (...) S.A.z siedzibą K.. Dnia 30 września 2014 roku Komornik dokonał zajęcia ww. rachunków.

Dowód: z akt sprawy egzekucyjnej Km (...): wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych – k. 33, 35, pismo z ZUS O. w R.– k. 37, zajęcie wynagrodzenia za pracę – k. 41, zapytanie o rachunki bankowe dłużnika – k. 43-48, zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat – k. 48, 51

Pismem z dnia 26 września 2014 roku Komornik został zawiadomiony przez pracodawcę powoda – (...) Sp. z o.o.w O.o zaistniałym zbiegu egzekucji z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym pod sygnaturą Km (...), prowadzonym przez Komornika Sądowego R. R.we W..

Postanowieniem z dnia 7 października 2014 roku Komornik Sądowy działający przy Sądzie Rejonowym w O.uznał się za niewłaściwym do dalszego prowadzenia sprawy i przekazał wniosek egzekucyjny wierzyciela wraz z tytułem wykonawczym Komornikowi Sądowemu działającemu przy SR dla (...) R. R., który pierwszy wszczął egzekucję. Komornik postanowieniem tym ustalił koszty postępowania egzekucyjnego obciążające dłużnika na sumę 171,60 złotych.

Dowód: z akt sprawy egzekucyjnej Km (...): postanowienie o przekazaniu sprawy – k. 69, pismo pracodawcy z dnia 26 września 2014 roku – k. 55

Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia Śródmieścia R. R.przejął sprawę egzekucyjną dłużnika i prowadził ją dalej pod sygnaturą Km (...).

Dnia 3 listopada 2014 roku Komornik zajął wynagrodzenie za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego dłużnika tytułem zaspokojenia należności wierzyciela.

Dnia 9 marca 2015 roku Komornik zajął wszelkie istniejące i przysługujące w przyszłości dłużnikowi nadpłaty w podatku dochodowym oraz należne zwroty od podatku od towarów i usług za rok 2014/2015 należne od U. S. w O..

W toku tego postępowania egzekucyjnego Komornik wyegzekwował i przekazał wierzycielowi w listopadzie 2014: 130,88 zł, w grudniu 2014 183,51 zł i 178,80 zł, w styczniu 2015 275,25 zł, w lutym 2015 287,22 zł, w marcu 2015 287,22 zł.

Dowód: akta sprawy egzekucyjnej Km (...), w tym karta rozliczeniowa

W dacie sporządzenia odpowiedzi na pozew – 25 listopada 2014 roku zadłużenie powoda wynosiło łącznie 40.572,57 złotych, w tym kwotę 18.108,41 złote tytułem kapitału pożyczki, kwotę 21.653,19 złotych tytułem wartości odsetek od kapitału, 660 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym oraz 150,97 złotych – pozostałe koszty. Suma kwot wyegzekwowanych od dłużnika przez Komornika i przekazanych wierzycielowi wg stanu na dzień 25.11.2014 wyniosła kwotę 19.213,69 złotych (19.082,81 wyegzekwowane na rzecz (...) w poprzedniej egzekucji i 130,88 wyegzekwowane na rzecz Asekuracja w nowej egzekucji). Nadto po listopadzie 2014 były przekazywane wierzycielowi w/w kwoty od komornika.

Dowód: raport spłaty na dzień 25 listopada 2014 roku, k. 67-69, akta sprawy egzekucyjnej Km (...) - w tym karta rozliczeniowa

Sąd zważył co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Powód wniósł o pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy pod sygn. (...) z dnia 07.07.2008 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności w dniu 15.12.2008 zasądzającego od powoda na rzecz (...) im. (...)kwotę 20.252,82 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokość 29% w stosunku rocznym liczonymi od dnia 17.06.2008 do dnia zapłaty oraz kwotę 2653,25 zł tytułem kosztów postępowania.

Powód zarzucił, iż roszczenie poprzedniego wierzyciela zostało prawie w całości uregulowane, Komornik wyegzekwował bowiem od niego kwotę 20.727,48 złotych, która przekraczała należność główną roszczenia wierzyciela wynoszącą 20.252,82 złote, następnie zaprzestał prowadzenia egzekucji. W przekonaniu powoda należność wobec pierwotnego wierzyciela (...) im (...) z siedzibą w G. została w całości spłacona. Powód podniósł, że na skutek błędu organu egzekucyjnego został obarczony jego finansowymi konsekwencjami.

Powód oparł zatem swoje powództwo na art. 840 § 1 pkt. 2 k.p.c.. Zgodnie z przywołanym przepisem dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.

„Skutek w postaci wygaśnięcia zobowiązania wywierają w szczególności takie zdarzenia materialnoprawne, jak: wykonanie zobowiązania przez spełnienie świadczenia zgodnie z jego treścią, potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, świadczenie w miejsce spełnienia (datio in solutum). Natomiast skutek w postaci niemożności egzekwowania zobowiązania wywierają w szczególności takie zdarzenia materialnoprawne, jak: prolongata terminu spełnienia świadczenia, rozłożenie świadczenia na raty, przedawnienie roszczenia. Skoro w art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. jest mowa o zdarzeniu, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane, to przepis ten może mieć zastosowanie jedynie do takich jak wyżej wymienione lub podobnych zdarzeń, a więc wyłącznie mających charakter materialnoprawny.” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 roku I CSK 282/08).

Oparcie powództwa przeciwegzekucyjnego na zarzucie spełnienia świadczenia jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zarzut ten - ze względu na ustanowiony ustawą zakaz - nie mógł być rozpoznany w sprawie, w której wydano tytuł egzekucyjny (uchwała SN z 23.05.2012 III CZP 16/12 OSNC 2012/11/129. ).

Należy przede wszystkim jednak zauważyć także , że „powództwo przeciwegzekucyjne może być realizowane tylko pod warunkiem, że istnieje potencjalna możliwość wykonania tytułu wykonawczego. Żądanie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności nie może być jednak skutecznie złożone po wyegzekwowaniu należności w całości” (wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2002 r., I PKN 197/01).

Zgodnie z art. 816 § 1 k.p.c. po ukończeniu postępowania egzekucyjnego należy na tytule wykonawczym zaznaczyć wynik egzekucji i tytuł zatrzymać w aktach, a jeżeli świadczenie objęte tytułem nie zostało zaspokojone całkowicie, tytuł zwrócić wierzycielowi. Oznacza to, że z chwilą ukończenia postępowania egzekucyjnego wierzyciel zostaje pozbawiony prawa dysponowania tytułem wykonawczym, który zatrzymuje się w aktach. W sytuacji częściowego wyegzekwowania świadczenia, tytuł wykonawczy zwraca się wierzycielowi, zaznaczając jednocześnie w jakim zakresie świadczenie zostało wyegzekwowane. Tytuł wykonawczy w tej części traci moc.

W postępowaniu egzekucyjnym nie jest wiec możliwe pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w zakresie , w którym został on już wykonany. Dlatego rozważając zarzut spełnienia świadczenia pod uwagę należy wziąć tylko jedynie wpłaty, które nastąpiły po wydaniu orzeczenia, a przed wszczęciem egzekucji, a także po wszczęciu egzekucji, ale mające charter dobrowolny. Takich wpłat powód nie dokonywał, zgodnie bowiem z jego twierdzeniami oraz z materiałem dowodowym w sprawie wszystkie wpłaty następowały w drodze przymusowej tj. realizacji zajęcia jego wynagrodzenia za prace przez komornika.

W zakresie kwot wyegzekwowanych przez Komornika tj. 19.082,81 złotych wyegzekwowanej przez Komornika T. W. oraz w zakresie kwot wyegzekwowanych przez Komornika R. R. wykonalność tytułu wygasła i w tym zakresie tytuł nie może już zostać pozbawiony wykonalności.

Stąd powództwo przeciwegzekucyjne oparte na fakcie spełnienia świadczenia, a właściwie (wyegzekwowania świadczenia) w poprzedniej egzekucji nie może zostać uwzględnione.

Wykonalność tytułu wygasła co prawda w zakresie kwoty 19.082,81 złotych przekazanej wierzycielowi przez Komornika T. W. i kwoty wyegzekwowanych przez Komornika R. R. , jednakże jest to tylko cześć świadczenia, do którego zobowiązany był powód.

Strona pozwana przedstawiła raport spłaty, który jest zbieżny z twierdzeniami powoda, że spłacił swój dług w poprzedniej egzekucji do kwoty ok. 20 tys. zł.

Z załączonych dokumentów, których żadna ze stron nie kwestionowała wynika, że Komornik T. W. przekazał wierzycielowi w okresie od 13 marca 2009 roku do 12 października 2010 roku łącznie kwotę 19.082,81 złotych. Dnia 14 listopada 2014 roku Komornik wyegzekwował kwotę 130,88 złotych. Łącznie wyegzekwowano kwotę 19.213,69 złotych na dzień sporządzenia odpowiedzi na pozew, a w kolejnych miesiącach również były przekazywane kwoty wierzycielowi. Należy przy tym pamiętać, iż z każdej kwoty wyegzekwowanej od dłużnika komornika zatrzymuje sobie opłatę stosunkową, a pozostała cześć przekazuje wierzycielowi.

Wpłaty przekazane wierzycielowi w okresie od 13 marca 2009 roku do dnia 9 sierpnia 2010 roku były zaliczane w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów odsetek od kapitału, kosztów procesu orzeczonych nakazem zapłaty, kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym oraz opłaty egzekucyjnej i wydatków w postępowaniu egzekucyjnym. Dopiero wpłata z dnia 18 sierpnia 2010 roku została przeznaczona na poczet spłaty zadłużenia – kapitału pożyczki.

Nadto, uszło chyba uwadze powoda, że od kwoty należności głownie ok. 20 tys. zł były naliczane już od 2008 roku bardzo wysokie odsetki umowne tj. w wysokości 29% w stosunku rocznym.

Komornik T. W. zaprzestał skutecznej egzekucji zadłużenia na poczet w/w tytułu dnia 12 października 2010 roku. Na ten dzień zadłużenie powoda z tytułu niespłaconego kapitału pożyczki wyniosło 18.108,41 złotych. Następnie zadłużenie powoda ponownie zaczęło się zwiększać w postaci naliczanych miesięcznie odsetek od kapitału.

Postanowieniem z dnia 31.12.2010 Komornik T. W. uznał się niewłaściwym do dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego i postępowanie przekazał wg właściwości Komornikowi G. O.. Egzekucja prowadzona przez tego Komornika okazała się bezskuteczna i postanowieniem z dnia 30 grudnia 2011 roku Komornik Sądowy G. O. umorzył postępowanie egzekucyjne.

W przekonaniu powoda zakończenie poprzedniego postępowania egzekucyjnego świadczyło o tym, że zadłużenie zostało uregulowane, co jednak faktycznie nie nastąpiło.

Na dzień 30 grudnia 2011 roku zadłużenie powoda wynosiło jednak łącznie 24.496,46 złotych, w tym kwotę 18.108,41 złote tytułem kapitału pożyczki i kwotę 6.388,05 złotych tytułem wartości odsetek od kapitału.

Nowy wierzyciel (...) Sp. z o.o. mógł więc wszcząć egzekucję co do kwot niewyegzekwowanych w poprzedniej egzekucji oraz co do rosnących odsetek umownych.

W dniu 25 listopada 2014 roku (data sporządzenia odpowiedzi na pozew) zadłużenie powoda wzrosło do łącznej kwoty 40.572,57 złotych. Kwota kapitału niespłaconej pożyczki pozostała taka sama - 18.108,41 złotych. Zwiększyła się wartość odsetek w kwocie - 21.653,19 złotych, dodatkowo powstały koszty zastępstwa procesowego w nowym postępowaniu egzekucyjnym w kwocie 660,00 złotych oraz 150,97 złotych tytułem pozostałych kosztów postępowania egzekucyjnego.

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie dowodów z dokumentów, w szczególności załączonych do odpowiedzi na pozew raportów spłaty oraz dokumentów pochodzących z akt egzekucyjnych, które mają charakter urzędowy.

Strona pozwana przedłożyła zestawienie wpłat, w którym w sposób zwięzły, logiczny i w pełni zrozumiały przedstawiła rozliczenie wyegzekwowanych należności w toku prowadzonej egzekucji komorniczej. Zestawienie to pozwany sporządził za dwa okresy: na dzień wydania postanowienia o umorzeniu postępowania przez Komornika Sądowego G. O. - 30 grudnia 2011 roku oraz na dzień sporządzenia odpowiedzi na pozew – z datą 25 listopada 2014 roku. Powód nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionych raportów rozliczeń i nie kwestionował ich zawartości pod względem poprawności rachunkowej, mimo że został zobowiązany przez sąd od wskazania, którym faktom podanym przez pozwanego zaprzecza, a które przyznaje. Prawidłowość dokonanych rozliczeń nie budziła zatem wątpliwości Sądu.

Powód zatem nie wykazał, aby którakolwiek z przesłanek powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności zaistniała, stad powództwo jako nieuzasadnione należało oddalić.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. obciążając powoda stawką minimalna 2400 zł za zastępstwo procesowe strony pozwanej (§ 6 pkt. pkt. 5 rozp. Min. Spraw z dnia 28.09.2002 w sprawie opłat za czynności radców prawnych) oraz wydatkiem 17 zł na opłatę skarbową od pełnomocnictwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Plewka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Malik
Data wytworzenia informacji: