Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 307/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2013-09-18

Sygn. akt. I C upr 307/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 września 2013r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Śródmieścia Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Izabela Baca

Protokolant: Katarzyna Sieczka

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2013r. we Wrocławiu

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) I. G. we W.

przeciwko P. G.

o zapłatę

I. zasądza od pozwanego P. G.na rzecz strony powodowej (...) I. G. we W.kwotę 1363zł 46gr (tysiąc trzysta sześćdziesiąt trzy złote czterdzieści sześć groszy) z ustawowymi odsetkami:

od kwoty 248zł 43gr od dnia 15 września 2009r. do dnia zapłaty,

od kwoty 164zł 65gr od dnia 15 września 2009r. do dnia zapłaty,

od kwoty 108zł 85gr od dnia 15 października 2009r. do dnia zapłaty,

od kwoty 330zł 32gr od dnia 13 listopada 2009r. do dnia zapłaty,

od kwoty 511zł 21gr od dnia 18 listopada 2009r. do dnia zapłaty;

II. oddala powództwo w pozostałej części;

III. zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 239zł 33gr tytułem kosztów procesu.

Sygn. akt I C upr 307/13

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) I. G. we W.wniosła o zasądzenie od pozwanego P. G.kwoty 4085zł 17gr z ustawowymi odsetkami wskazanymi w pozwie.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa podała, iż w okresie od dnia 19.03.2009r. do dnia 12.11.2009r. pozwany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmował uu niej lokal biurowy położony we W. przy ul. (...) o łącznej powierzchni 29,75m 2, przy czym strony ustaliły wysokość czynszu na kwotę 35zł 41gr netto za 1 m 2. Wskazała, iż aneksem z dnia 27.05.2009r. nastąpiła zmiana przedmiotu najmu na lokal położony na III piętrze ww budynku o powierzchni 28,57m 2 oraz podwyższenie czynszu na kwotę 40zł netto za 1 m 2, czynsz ten podwyższono kolejny raz do kwoty 44zł netto aneksem z dnia 27.07.2009r. Strona powodowa podała, iż pozwany z tytułu czynszu oraz opłat eksploatacyjnych nie uiścił na jej rzecz łącznie kwoty 4085zł 17 gr.

Nakazem zapłaty z dnia 4.01.2013r. wydanym w postępowaniu upominawczym Sąd uwzględnił powództwo.

Od powyższego nakazu zapłaty pozwany P. G. złożył sprzeciw, wnosząc o oddalenie powództwa. Podniósł zarzut przedawnienia co do części roszczeń, objętych żądaniem pozwu, tj. należności wynikających z faktur wystawionych w okresie od dnia 5.05.2009r. do dnia 7.09.2009r. Wskazał, iż uiścił na rzecz strony powodowej w okresie od IV 2009r. pięciokrotnie kwotę po 1285zł 21gr oraz jednorazowo kwotę 1596zł 98gr. Zarzucił, iż podpisując zestawienie sald nie uznał roszczenia strony powodowej, dopisał na nim bowiem, iż saldo to ,,otrzymał", a adnotacja ta miała na celu potwierdzenie jedynie doręczenia mu ww pisma. Podniósł nadto, iż wystawione przez wierzyciela faktury nie uwzględniały w ogóle zmiany lokalu, będącego przedmiotem najmu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 19.03.2009r. strona powodowa (...) I. G. we W.zawarła z pozwanym P. G.umowę najmu lokalu użytkowego położonego na II piętrze budynku przy ul. (...)we W.. W umowie wskazano, iż powierzchnia lokalu wynosi 29,75m 2. Strony zawarły umowę na czas nieokreślony od dnia 1.09.2009r, ustalając stawkę czynszu za lokal na kwotę 35zł 41gr netto za 1 m 2. W myśl §4 ust. 2 umowy niezależnie od czynszu pozwany zobowiązany był do uiszczania opłat za ogrzewanie (proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni), dostawę wody, odbiór ścieków i wywóz śmieci wg. rachunków oraz zużycie energii elektrycznej wg wskazań podlicznika. Zgodnie z §11 umowy wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Okoliczności niesporne (a nadto umowa najmu z dnia 19.03.2009r. – k. 28 – 30).

Strony zwarły dwa aneksy do tej umowy. Aneksem z dnia 27.05.2009r. ustaliły, iż przedmiotem najmu jest lokal położony na III piętrze ww budynku, o łącznej powierzchni 28,57 m 2, przy czym stawka czynszu za 1 m 2 wynosi 40zł netto miesięcznie. Kolejnym aneksem z dnia 27.07.2009r. strony dokonały zmiany stawki czynszu na kwotę 44zł miesięcznie za 1 m 2, podając, iż czynsz wynosi 1309zł netto.

Dowód: aneks z dnia 27.05.209r. – k. 31,

aneks z dnia 27.07.2009r. – k. 32.

Strona powodowa wystawiła pozwanemu w okresie od dnia 5.05.2009 r. do dnia 10.11.2009 r. następujące faktury VAT:

1. faktura VAT nr (...) z dnia 05.05.2009 r. na kwotę 168,80 zł (202zł 35gr brutto), w tym opłata stała za CO 46zł 41gr netto, opłata za CO zmienna 86zł 87gr netto, zużycie energii elektrycznej 11zł 65gr, wywóz śmieci 11zł 52gr, zużycie wody i ścieków 12zł 35gr netto - płatną do dnia 12.05.2009 r. W fakturze wskazano, iż powierzchnia lokalu wynosi 29,75 m 2;

2. faktura VAT nr (...) z dnia 05.06.2009 r. na kwotę 175zł 21gr netto (210zł 17gr brutto), w tym opłata stała za CO 46zł 41gr netto, opłata za CO zmienna 43zł 42gr netto, zużycie energii elektrycznej 61zł 51gr netto, wywóz śmieci 11zł 52gr netto, zużycie wody i ścieków 12zł 35gr netto - płatne do dnia 12.06.2009 r. W fakturze wskazano, iż powierzchnia lokalu wynosi 29,75 m 2;

3. faktura VAT nr (...) z dnia 05.06.2009 r. na kwotę 1142zł 80gr netto (1394zł 22gr) czynszu za lokal o powierzchni 28,57 m 2, płatnego do dnia 12.06.2009 r;

4. faktura VAT nr (...) z dnia 10.07.2009 r. opiewała na kwotę 133zł 72gr netto (159zł 56gr brutto), w tym opłata stała za CO 46zł 41gr netto, zużycie energii elektrycznej 63zł 44gr netto, wywóz śmieci 11zł 52gr netto, zużycie wody i ścieków 12zł 35gr netto - płatne do dnia 17.07.2009 r. W fakturze wskazano, iż powierzchnia lokalu wynosi 29,75 m 2;

4. faktura VAT nr (...) z dnia 10.07.2009 r. na kwotę 1142zł 80gr netto (1394zł 22gr brutto) czynszu za lokal o powierzchni 28,57 m 2, płatnego do dnia 17.07.2009 r;

5. faktura VAT nr (...) z dnia 10.08.2009 r. opiewała na kwotę 151,59 zł netto (181zł 36gr brutto), w tym opłata stała za CO 46zł 41gr netto, zużycie energii elektrycznej 81zł 31gr netto, wywóz śmieci 11zł 52gr netto, zużycie wody i ścieków 12zł 35gr netto - płatne do dnia 17.08.2009 r. W fakturze wskazano, iż powierzchnia lokalu wynosi 29,75 m 2;

6. faktura VAT nr (...) z dnia 07.09.2009 r. na kwotę 1309zł netto (1596zł 98gr brutto) czynszu za lokal o powierzchni 29,75 m 2, płatnego do dnia 14.09.2009 r;

7. faktura VAT nr (...) z dnia 07.09.2009 r. na kwotę 139,73 zł netto (166zł 89gr brutto), w tym opłata stała za CO 46zł 41gr netto, zużycie energii elektrycznej 81zł 31gr netto, wywóz śmieci 11zł 52gr netto, zużycie wody i ścieków 12zł 35gr netto - płatne do dnia 14.09.2009 r. W fakturze wskazano, iż powierzchnia lokalu wynosi 29,75 m 2;

8. faktura VAT nr (...) z dnia 07.10.2009 r. na kwotę 1309zł netto (1596zł 98gr brutto) czynszu za lokal o powierzchni 29,75 m 2, płatnego do dnia 14.10.2009r;

9. faktura VAT nr (...) z dnia 07.10.2009 r. na kwotę 141zł 44gr netto (168zł 98gr brutto), w tym opłata stała za CO 46zł 41gr netto, zużycie energii elektrycznej 71zł 16gr netto, wywóz śmieci 11zł 52gr netto, zużycie wody i ścieków 12zł 35gr netto - płatne do dnia 14.10.2009 r. W fakturze wskazano, iż powierzchnia lokalu wynosi 29,75 m 2;

10. faktura VAT nr (...) z dnia 05.11.2009 r. na kwotę 278zł 98gr netto (336zł 77gr brutto), w tym opłata stała za CO 46zł 41gr netto, oplata zmienna za CO 86zł 87gr netto, zużycie energii elektrycznej 121zł 83gr netto, wywóz śmieci 11zł 52gr netto, zużycie wody i ścieków 12zł 35gr netto - płatne do dnia 12.11.2009r. W fakturze wskazano, iż powierzchnia lokalu wynosi 29,75 m 2;

11. faktura VAT nr (...) z dnia 10.11.2009 r. na kwotę 436zł 33gr netto (532zł 32gr brutto) czynszu za lokal o powierzchni 29,75 m 2, płatnego do dnia 17.11.2009 r.

Na ww fakturach ( z wyjątkiem faktury nr (...)) powód potwierdził ich odbiór.

Dowód: faktura VAT nr (...) z dnia 05.05.2009 r. - k. 16,

faktura VAT nr (...) z dnia 05.06.2009 r. - k. 17,

faktura VAT nr (...) z dnia 05.06.2009 r. - k. 18,

faktura VAT nr (...) z dnia 10.07.2009 r. - k. 19,

faktura VAT nr (...) z dnia 10.07.2009 r. - k. 20,

faktura VAT nr (...) z dnia 10.08.2009 r. - k. 21,

faktura VAT nr (...) z dnia 07.09.2009 r. - k. 22,

faktura VAT nr (...) z dnia 07.09.2009 r. - k. 23,

faktura VAT nr (...) z dnia 07.10.2009 r. - k. 24,

faktura VAT nr (...) z dnia 07.10.2009 r. - k. 25,

faktura VAT nr (...) z dnia 05.11.2009 r. - k. 26,

faktura VAT nr (...) z dnia 10.11.2009 r. - k. 27.

Opłata za CO była ustalana przy uwzględnieniu powierzchni wynajmowanego pomieszczenia, przy czym opłata stała była pobierana przez cały rok, a zmienna w sezonie grzewczym. Zużycie energii elektrycznej obliczano zaś, przyjmując wskazania podlicznika, dokonującego pomiary poboru tej energii w trzech lokalach, przy czym w tym okresie wynajmowany był jedynie lokal, zajmowany przez pozwanego.

Dowód: zeznania świadka M. J. - k. 110 - 111.

Powyższe faktury były doręczane pozwanemu za pośrednictwem portiera budynku, w którym znajdował się wynajmowany lokal

Dowód: przesłuchanie pozwanego P. G. - k. 111.

Specjalista ds księgowości strony powodowej I. S. sporządziła saldo należności z tytułu najmu ww lokalu według stanu na dzień 30.09.2009 r. W saldzie wskazano, iż zadłużenie pozwanego wynosiło 4501zł 29gr i obejmowało należności wskazane w fakturach VAT nr: (...). Powód na dokumencie potwierdził podpisem jego odbiór, czyniąc adnotację ,,otrzymałem".

Dowód: odcinek B salda na dzień 30.09.2009 r. - k. 34.

Pismem z dnia 10.11.2009r. strona powodowa wypowiedziała pozwanemu umowę najmu z dnia 19.03.2009 r, powołując się na art. 672 kc.

Dowód: wypowiedzenie umowy najmu z dnia 10.11.2009 r. - k. 33.

Strona powodowa skierowała do powoda dwa wezwania do zapłaty, pierwsze na kwotę 4501zł 29gr, a kolejne z dnia 21.06.2012r. na kwotę 4085zł 17gr wraz z odsetkami ustawowymi, tytułem należności za najem lokalu biurowego oraz na kwotę 10199zł 20gr, tytułem należności za najem pomieszczeń magazynowych i składowanie należących do pozwanego rzeczy za okres od maja 2009 r. do czerwca 2012 r.

Dowód: wezwania do zapłaty - k. 35, 36.

Pozwany przelał na rachunek bankowy strony powodowej następujące kwoty:

1. 1285zł 21gr w dniu 16.04.2009 r. tytułem ,,opłaty miesięcznej",

2. 1285zł 21gr w dniu 12.05.2009 r. tytułem ,,opłaty za pom. biurowe",

3. 1285zł 21gr w dniu 16.06.2009 r. tytułem ,,opłaty miesięcznej",

4. 1285zł 21gr w dniu 16.07.2009 r. tytułem ,,opłaty miesięcznej",

5. 1285zł 21gr w dniu 16.01.2010 r. tytułem opłaty miesięcznej,

6. 1596zł 98gr w dniu 22.10.2009 r. tytułem ,,opłaty za media i biuro (...)".

Dowód: wyciąg z rachunku bankowego pozwanego za okres od 1.03.2009r. do 28.02.2010r. - k. 69,

potwierdzenie przelewu z dnia 22.10.2009r. - k. 70.

W okresie od III 2009r. do XI 2009r. pozwany nie składał w Urzędzie Skarbowym W. deklaracji dla podatku od towarów i usług (...) - 7.

Dowód: zaświadczenie Naczelnika US W. z dnia 29.05.2013r. - k. 97.

Pozwany w dniu 18.09.2009r. dokonał inwentaryzacji budynku przy ul. (...) we W. co do 3 i 4 piętra, wskazując, iż powierzchnia zajmowanego przez niego biura wynosi 27,38m 2.

Dowód: kopia inwentaryzacji budynku przy ul. (...) we W. - k. 71.

Przy tak poczynionych ustaleniach faktycznych, Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jedynie częściowo zasługiwało na uwzględnienie.

Dokonując ustaleń faktycznych Sąd oparł się na dokumentach złożonych przez strony oraz na zeznaniach świadka M. J. oraz przesłuchaniu pozwanego, które uznać należało za spójne, logiczne, a zatem w ocenie Sądu wiarygodne.

Bezsporne między stronami było, iż łączyła je umowa najmu lokalu, w którym pozwany prowadził działalność gospodarczą. Wprawdzie na umowie z dnia 19.03.2009r. złożonej z pozwem, brak jest podpisu pozwanego, lecz pozwany nie zaprzeczał, iż strony łączyła powyższa umowa. Zresztą podpisując aneks z dnia 27.05.2009r. oraz aneks z dnia 27.07.2009r. strony ustaliły, iż obowiązują między nimi niezmienione aneksami postanowienia umowy z dnia 19.03.2009r.

Z umowy z dnia 19.03.2009r. oraz z aneksów do niej wynika, iż pozwany z tytułu najmu lokalu zobowiązany był do uiszczania czynszu oraz opłat za media. Istotne jest przy tym, iż w aneksie z dnia 27.05.2009r. strony ustaliły, iż przedmiotem najmu jest lokal położony na III piętrze, składający się z pokoju oraz części klatki schodowej, korytarzy i WC, o łącznej powierzchni 28,57m 2. Pozwany w toku procesu przedłożył sporządzoną przez siebie inwentaryzację celem wykazania, iż powierzchnia wynajmowanego lokalu była mniejsza, aniżeli wskazana w umowie. Jednak dokument ten jest jedynie dokumentem prywatnym, a jego moc dowodową określa art. 245 kpc. Ustalenie, jaka była w istocie powierzchnia lokalu wymaga zaś dokonania stosownych pomiarów przez biegłego sądowego, a wniosku o dopuszczenie dowodu z jego opinii pozwany nie złożył. Pozwany nie wykazał zatem, by zajmowany przez niego lokal miał powierzchnię mniejszą niż wskazana w ww aneksie, przy czym ciężar udowodnienia tej okoliczności w myśl art. 6 kc spoczywał na pozwanym.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany podniósł jednak zarzut przedawnienia roszczeń dochodzonych w procesie, a wymagalnych przed dniem 10.09.2013r. Roszczenia z tytułu czynszu oraz opłat za media należy uznać za roszczenia okresowe, których termin przedawnienia w myśl art. 118 kc wynosi 3 lata. Nawet jednak, gdyby nie miały one charakteru takich świadczeń, to jako roszczenia związane z prowadzeniem przez stronę powodową działalności gospodarczej i tak uległyby przedawnieniu z upływem 3 lat od ich wymagalności. Pozew w sprawie wniesiono dnia 7.09.2013r. Natomiast terminy płatności należności objętych fakturami nr (...) to odpowiednio 12.05.2009r, 12.06.2009r,12.06.2009r, 17.07.2009r, 17.07.2009r i 17.08.2009r. Roszczenia wynikające z tych faktów uległy zatem przedawnieniu przed wytoczeniem powództwa w niniejszej sprawie. Sąd nie podzielił zatem stanowiska strony powodowej, iż przed wniesieniem pozwu doszło do przerwania biegu przedawnienia przez uznanie roszczenia (art. 123§1 pkt 2 kc). Po pierwsze strona powodowa nie wykazała, by pozwany podpisał faktury w terminie późniejszym aniżeli data płatności należności w nich wskazanych, gdyż tylko wówczas okoliczność ta miałaby wpływ na bieg terminu przedawnienia. Ciężar udowodnienia tych okoliczności spoczywał zaś w myśl art. 6 kc na wynajmującym. Po wtóre Sąd nie podziela także poglądu strony powodwej, iż częściowa zapłata należności objętych fakturami stanowiła w istocie uznanie długu co do należności nieuiszczonych. Takie zachowanie dłużnika nie oznacza, iż nie kwestionuje on pozostałej części należności i zamierza ją uiścić. Okoliczność częściowej zapłaty czynszu nie pozwala na przyjęcie, iż pozwany tym samym uznał roszczenie w pozostałym zakresie.

W ocenie Sądu także podpisanie przez pozwanego salda zaległości (k. 34) nie stanowiło uznania roszczenia. Pozwany na dokumencie wskazał jedynie, iż saldo zostało mu doręczone. Przed jego podpisem dopisał on bowiem słowo ,,otrzymałem". Pozwany stwierdził, iż potwierdził jedynie doręczenie mu salda, a podpisując je nie uznał, iż jest ono zgodne z jego zadłużeniem.

W toku postępowania ustalono, iż pozwany nie składał deklaracji VAT, a zatem nie było możliwe przeprowadzenie dowodu z ewidencji zakupów VAT i deklaracji VAT - 7, zawnioskowanego przez stronę powodową celem wykazania, iż pozwany uznał roszczenie dochodzone pozwem. Sąd oddalił nadto wniosek pełnomocnika strony powodowej o zwrócenie się do właściwych organów o przeprowadzenie kontroli skarbowej. Nawet gdyby w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych pozwanego, to okoliczność ta nie miałaby znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Mając powyższe na względzie, Sąd uznał, iż pozwany skutecznie w stosunku do roszczeń objętych wskazanymi wyżej fakturami podniósł zarzut przedawnienia, a zatem powództwo w tym zakresie na podstawie art. 117§2 kc podlegało oddaleniu.

Pozwany jako najemca w myśl art. 659§1 kc zobowiązany był do uiszczania czynszu za lokal, a nadto na mocy zawartej między stronami umowy najmu do uiszczania opłat za media. Stwierdzić należy, iż w fakturach za IX, X i XI 2009r. mylnie ustalono powierzchnię wynajmowanego lokalu na 29,75m 2, podczas gdy wynosiła ona - jak wskazano - 28,57m 2. Ustalając wysokość należnego stronie powodowej czynszu, Sąd miał na względzie powierzchnię lokalu wskazaną w aneksie, uznając, iż wolą stron było określenie nowych stawek za 1m 2 powierzchni lokalu, a wysokość podanego w aneksie czynszu była jedynie wynikiem błędu rachunkowego.

Pozwany dopiero na rozprawie dnia 11.09.2013r. zakwestionował wyliczenie opłat za media wskazane w fakturach. Należy jednak mieć na względzie, iż podpisując faktury uznał wysokość tych opłat i nie kwestionował ich przed wytoczeniem powództwa.

Dokonując zaliczenia wpłat poczynionych przez pozwanego, Sąd uwzględnił tę okoliczność, iż strona powodowa - co wynika z pozwu - wpłaty te zaliczała na poczet czynszu, a zatem należności głównej, wynikającej z faktury wystawionej za dany miesiąc. Należy mieć też na względzie, iż powód dokonując przelewów podawał, iż jest to ,,opłata miesięczna", a zatem czynsz za dany miesiąc, tym samym wskazywał on, który dług chce zaspokoić (art. 451§1 zd. 1 kc).

Pozwany przedłożył wyciągi z rachunków bankowych celem wykazania dokonanych przez siebie wpłat. Wpłaty przekazane w miesiącach od IV do VII 2009r. należało zatem zaliczyć na poczet należności za dany miesiąc. W zakresie, w jakim wpłaty te nie pokryły całości czynszu i opłat za media roszczenie jest jednak przedawnione.

Pozostałe wpłaty zaliczono w następujący sposób, przyjmując powierzchnię lokalu ustaloną aneksem, a mylnie określoną w fakturach:

1. kwotę 1596zł 98gr przelaną w dniu 22.10.2009r. należało na podstawie art. 451§1 zd. 1 kc zaliczyć na poczet bieżącego czynszu z faktury nr (...) za X 2009r. Czynsz ten powinien wynieść 1533zł 64gr brutto (1257zł 08gr netto). Z pozostałej kwoty 63zł 34gr strona powodowa mogła zaspokoić swoje roszczenie o odsetki za opóźnienie za okres od 15.10.2009r. do 23.10.2009r. (przyjmując, iż przelew zaksięgowano w następnym dniu na rachunku strony powodowej) - w kwocie 4zł 92gr. Pozostała kwota w wysokości 58zł 42gr powinna być zaliczona na opłaty za media objęte fakturą nr (...) po odliczeniu odsetek za opóźnienie w kwocie 0,53zł w związku z zapłatą tych należności po terminie płatności. Należność objęta fakturą nr (...) przy uwzględnieniu opłaty za CO przy powierzchni 28,57m 2 (54zł 38gr brutto) to kwota 166zł 74gr. Pozwany na poczet tej faktury uiścił kwotę 57zł 89gr ( 58zł 42gr - 0,53zł), a zatem do zapłaty pozostaje kwota 108zł 85gr;

2. jak wynika z pozwu kwotę 1285zł 21gr przelaną dnia 16.01.2010r. strona powodowa zaliczyła na poczet czynszu za lokal objęty fakturą nr (...). Ponieważ czynsz ten wynosił 1533zł 63gr brutto, pozostała do zapłaty kwota to 248zł 43gr.

Wobec powyższego zasądzona należność obejmuje, przy uwzględnieniu 28,57m 2 powierzchni lokalu (co powoduje zmianę kwot należnych za ogrzewanie CO):

1. kwotę 248zł 43gr z faktury VAT nr (...),

2. kwotę 164zł 65gr z faktury VAT nr (...),

3. kwotę 108zł 85gr z faktury VAT nr (...),

4. kwotę 330zł 32gr z faktury VAT nr (...),

5. kwotę 511zł 21gr (czynszu za 10 dni XI 2009r.) z faktury VAT nr (...),

łącznie 1363zł 46gr.

Mając powyższe na względzie na podstawie powołanych przepisów, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 1363zł 46gr tytułem czynszu za lokal i opłat za media.

Orzeczenie co do żądania zasądzenia odsetek ustawowych znajduje uzasadnienie w przepisie art. 481§1kc. Odsetki te zasądzono od dnia następnego po terminie płatności wskazanym w fakturach.

O kosztach procesu rozstrzygnięto na podstawie art. 100zd. 1 kpc. Strona powodowa poniosła koszty procesu w kwocie 717zł, obejmujące 100zł opłaty od pozwu, 600zł wynagrodzenia pełnomocnika procesowego oraz 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Ponieważ wygrała co do 33,38% żądania pozwu, pozwany zobowiązany jest do zwrotu na jej rzecz kosztów procesu w kwocie 239zł 33gr.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Plewka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Baca
Data wytworzenia informacji: