Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 118/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2013-07-09

Sygnatura akt I C upr 118/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lipca 2013 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny
w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Izabela Baca

Protokolant:Katarzyna Sieczka

po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie

sprawy z powództwa G. W.

przeciwko J. C.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt I C upr 118/13

UZASADNIENIE

Strona powodowa G. W.wniosła o zasądzenie od pozwanego J. C.kwoty 122zł 40gr z ustawowymi odsetkami od dnia 16.08.2011 r. do dnia zapłaty oraz z kosztami procesu. W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, że w dniu 1.08.2011r. w czasie kontroli biletów na linii 122 kontroler stwierdził, że pozwany nie posiadał ważnego biletu na przejazd. Strona powodowa podała, że zgodnie z treścią § 8 ust. 2 załącznika do Uchwały nr(...) R. M. W.z dnia 15.05.2008r. w sprawie zmiany uchwały nr (...) R. M. W.w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego – zasady odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przezG. W., w razie stwierdzenia braku ważnego biletu na przejazd osoby lub przewóz bagażu, pasażer jest zobowiązany do uiszczenia należności przewozowej oraz opłaty dodatkowej w kwocie 120zł.

Nakazem zapłaty wydanym w dniu 21.09.2012r. w postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy (...)uwzględnił powództwo.

Od powyższego nakazu zapłaty pozwany J. C. złożył sprzeciw, wnosząc o oddalenie powództwa. Zaprzeczył, aby w dniu 1.08.2011r. jechał linią 122. Wskazał, że w dniu 27.07.2011r. zagubił dowód osobisty, którym posłużono się w czasie kontroli. Podniósł, iż poinformował o tym fakcie stronę pozwaną w złożonym odwołaniu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) Sp. z o. o.działając w imieniu G. W.wystawiła pozwanemu J. C.wezwanie do zapłaty nr (...)za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez uiszczenia opłaty zgodnie z taryfą opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego organizowanego przez G. W.na kwotę 122zł 40gr. Wskazano, iż pozwany w dniu 1.08.2011r. o godzinie 16.23 jechał linią nr 122 bez ważnego biletu. W wezwaniu wskazano m.in. PESEL pozwanego (...)oraz numer jego dowodu osobistego (...).

Dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 1.08.2011r. – k. 22.

Pismem z dnia 16.09.2011r, doręczonym dnia 19.09.2011r, strona powodowa wezwała pozwanego do zapłaty kwoty 122zł 40gr, na którą składały się: wartość biletu w kwocie 2zł 40gr oraz opłata dodatkowa w wysokości 120zł tytułem należności za przejazd linią nr 122 w dniu 1.08.2011r. bez ważnego biletu.

Dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 16.09.2011r. wraz z potwierdzeniem odbioru – k. 32 - 33.

Pozwany J. C. pismem z dnia 30.09.2011r. złożył reklamację, kwestionując obciążenie go powyższą kwotą. Wskazał, iż nie uczestniczył w zdarzeniu, którego dotyczy wezwanie do zapłaty. Pozwany oświadczył, iż w dniu 27.07.2011r. zagubił dowód osobisty lub został mu on skradziony, o czym powiadomił Policję.

Dowód: pismo pozwanego z dnia 30.09.2011r. - k. 34.

W odpowiedzi na powyższe pismo strona powodowa pismem z dnia 27.10.2011r. poinformowała pozwanego, iż nie znajduje podstaw do uznania reklamacji. Stwierdziła, iż zaginięcie dowodu osobistego zgłoszono dnia 3.08.2011r.

Dowód: pismo strony powodowej z dnia 27.10.2011r. - k. 35.

Pozwany w dniu 27.07.2011r. zagubił dowód osobisty. Wniosek o wydanie nowego dokumentu tożsamości zgłosił w UM W. w dniu 3.08.2011r. Dowód osobisty o nr (...) został mu wydany w dniu 8.08.2011r.

Dowód: kserokopia dowodu osobistego nr (...) - k. 43,

przesłuchanie pozwanego J. C. - k. 44, 45.

Przy tak poczynionych ustaleniach faktycznych, Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Dokonując ustaleń faktycznych Sąd oparł się na dokumentach znajdujących się w aktach oraz na przesłuchaniu pozwanego. Przesłuchanie pozwanego jest logiczne i koresponduje z treścią złożonej reklamacji.

Pozwany podniósł, iż w dniu 1.08.2011r. to nie on jechał linią 122 bez ważnego biletu. Na podstawie okazanego na rozprawie dnia 9.07.2013r. dowodu osobistego pozwanego ustalono, iż dokument tożsamość, którym obecnie posługuje się pozwany został wydany w dniu 8.08.2012r. Sąd dał przy tym wiarę przesłuchaniu pozwanego co do faktu, iż poprzedni dowód osobisty zagubił on w dniu 27.07.2012r. Nowy dokument tożsamości został pozwanemu wydany w związku z utratą poprzedniego dokumentu. Wątpliwe jest, by pozwany celem uniknięcia odpowiedzialności za przejazd bez biletu zgłosił jego utratę. Wydanie nowego dokumentu tożsamości związane jest bowiem z określonymi wydatkami. Przesłuchanie pozwanego stanowi jeden z dowodów przewidzianych w przepisach kpc, który tak jak pozostałe dowody zebrane w sprawie podlega swobodnej ocenie, o której stanowi art. 233§1 kpc. Mając na względzie sposób, w jaki pozwany zeznawał na rozprawie dnia 9.07.2013r, fakt, iż już w reklamacji powoływał się on na utratę dokumentu tożsamości oraz tę okoliczność, iż pozwanemu wydano następnie nowy dowód osobisty, Sąd uznał za wiarygodne przesłuchanie pozwanego co do faktu utraty dokumentu tożsamości w dniu 27.07.2012r. Skoro zatem powód dowód osobisty utracił pod koniec lipca 2012r, to nie on posługiwał się tym dokumentem w czasie kontroli biletów w dniu 1.08.2012r.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 33 a ust. 3 Prawa przewozowego Sąd oddalił powództwo.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Plewka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Izabela Baca
Data wytworzenia informacji: