Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 100/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2017-04-20

Sygn. akt IV P 100/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 kwietnia 2017 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Werocy

Protokolant: Monika Kałużna

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2017 r. we W.

sprawy z powództwa M. C.

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) we W.

o wynagrodzenie za pracę

I.  zasądza od strony pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) we W. na rzecz powódki M. C. kwotę 20.739,60zł (dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy), tytułem dodatkowego wynagrodzenia, wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 25.12.2012r. do dnia zapłaty;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  umarza postępowanie w zakresie w jakim powódka cofnęła pozew;

IV.  zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 1.058,58zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;

V.  nakazuje pozwanej uiścić na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia) kwotę 1.687,24 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu i wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa;

VI.  nakazuje powódce uiścić na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia) kwotę 3.425,60 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu i wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa;

VII. wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty

3.238,50zł.

UZASADNIENIE

Powódka M. C. pozwem z dnia 09.01.2014r. (data stempla pocztowego), skierowanym przeciwko stronie pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) we W., domagała się zasądzenia kwoty 49.840zł tytułem wynagrodzenia wraz
z odsetkami ustawowymi od dnia 25.12.2012r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu żądania pozwu powódka wskazała, że była zatrudniona u pozwanej
w okresie od dnia 13.11.1987r. do dnia 31.05.2012r. na stanowisku radcy prawnego i dalej, że w okresie zatrudnienia do jej zadań należało pełnienie zastępstwa procesowego pozwanej
w postępowaniach sądowych w związku z czym zgodnie z ustawą o radcach prawnych oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługiwało jej wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego. Wskazała, iż strona pozwana rozwiązała z nią umowę o pracę z dniem 31.05.2012r. jednak nie wypłaciła jej zasądzonego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego i nie udzieliła jej danych o stanie wyegzekwowanych od dłużników kosztów zastępstwa procesowego w związku z czym pismem z dnia 27.09.2012r. wystąpiła
o sporządzenie wykazu zaksięgowanych na koncie kosztów zastępstwa procesowego
w sprawach przez nią prowadzonych jednak pozwana nie przekazała jej wykazu natomiast sukcesywnie zaczęła cofać jej pełnomocnictwo w sprawach będących w postępowaniu egzekucyjnym. Podniosła dalej, że pismem z dnia 18.12.2012r. wezwała pozwaną do zapłaty 80% zasądzonych kosztów procesu jednak pozwana nie dokonała zapłaty co uzasadnia żądanie pozwu.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powódki kosztów procesu.

W uzasadnieniu swojego stanowiska zarzuciła, że powódka wbrew obciążającemu ją obowiązkowi dowodowemu nie wykazała zasadności żądania pozwu. Podkreśliła w tym zakresie, iż ani umowa o pracę wraz ze stosowanym do niej art. 22 4 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, ani umowa cywilnoprawna nie są wystarczającymi przesłankami nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia, gdyż konieczne jest również zasądzenie i ściągnięcie od strony przeciwnej zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego. Wskazując na powyższe argumentowała, że powódka do pozwu dołączyła orzeczenia sądów zasadzające koszty zastępstwa procesowego i sporządzony przez siebie wykaz spraw, w których te koszty miały być zasądzone jednak nie przedstawiła żadnego dowodu by kwoty te zostały wyegzekwowane przez spółdzielnię. Niezależnie od powyższego strona pozwana podniosła zarzut powagi rzeczy ugodzonej wskazując, że w listopadzie 2012 roku strony zawarły ugodę przed tut. Sądem, na mocy której wypłaciła powódce kwotę 13.000zł m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia za koszty zastępstwa procesowego w prowadzonych przez powódkę sprawach sądowych i egzekucyjnych, w których koszty zostały umorzone za okres ostatnich 3 lat. Wskazując na powyższe zarzuciła, że żądanie powódki zapłaty wynagrodzenia należy
w konsekwencji uznać za nieuczciwe wobec byłego pracodawcy, naruszające zasady zaufania i współżycia społecznego albowiem powódka ugodziła się w sądzie z pozwaną otrzymując
z tego tytułu stosowną gratyfikację finansową by zaraz potem (po wypłacie odszkodowania
w listopadzie 2012 roku) zgłosić swoje pretensje do kosztów zastępstwa procesowego, które były przedmiotem ugody sądowej. Nadto strona pozwana podniosła zarzut przedawnienia roszczenia powódki podnosząc, że roszczenie o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia na podstawie przepisów ustawy o radcach prawnych ma charakter pracowniczy i stosuje się do niego trzyletni termin przedawnienia, o którym stanowi art. 291 § 1 k.p. zaś sprawy w których powódka domaga się zasądzenia wynagrodzenia toczyły się w większości kilkanaście lat temu w związku z czym przedawnienie jawi się jako oczywiste.

W piśmie procesowym z dnia 05.01.2015r. (k. 399) powódka zmieniła żądanie pozwu w ten sposób, że wniosła o zasądzenie od strony pozwanej kwoty 37.617,80zł tytułem wynagrodzenia stanowiącego 80% kosztów zasądzonych wyrokami sądowymi a jednocześnie podała, że cofa powództwo w części tj. co do kwoty 21.920zł (w sprawach objętych załącznikiem nr 1 do złożonego pisma procesowego) i rozszerzyła powództwo o kwotę 11.109,80zł (w sprawach objętych załącznikiem nr 2 do złożonego pisma procesowego).

Strona pozwana, w piśmie procesowym z dnia 27.01.2015r., wyraziła zgodę na częściowe cofnięcie powództwa zgodnie z oświadczeniem powódki złożonym w piśmie procesowym z dnia 05.01.2015r.

W piśmie procesowym z dnia 07.02.2015r. (k. 429a) oraz na rozprawie w dniu 09.02.2015r. powódka ponownie zmieniła żądanie pozwu w ten sposób, że wniosła
o zasądzenie od strony pozwanej, tytułem wynagrodzenia, kwoty 63.058 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwoty 27.944zł od dnia 25.12.2012r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 35.114 zł od dnia 09.02.2015r. do dnia zapłaty.

Strona pozwana podtrzymała dotychczasowe stanowisko wnosząc o oddalenie powództwa.

W piśmie procesowym z dnia 24.03.2015r. (k. 441) oraz na rozprawie w dniu 25.03.2015r. powódka ponownie zmieniła żądanie pozwu w ten sposób, że wniosła
o zasądzenie od strony pozwanej, tytułem wynagrodzenia, kwoty 49.977,80 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwoty 24.990,80zł od dnia 25.12.2012r. do dnia zapłaty i od kwoty 24.987 zł od dnia 12.01.2015r. do dnia zapłaty a ponad w/w kwotę cofnęła pozew ze zrzeczeniem się roszczenia.

Strona pozwana podtrzymała dotychczasowe stanowisko wnosząc o oddalenie powództwa, przy czym wskazała jednocześnie, że wyraża zgodę na częściowe cofnięcie pozwu zgodnie z oświadczeniem powódki z dnia 24.03.2015r.

W pismach procesowych z dnia 05.07.2015r. (k. 905) oraz z dnia 20.07.2015r.
(k. 938) powódka ponownie zmieniła żądanie pozwu w ten sposób, że wniosła o zasądzenie od strony pozwanej, tytułem wynagrodzenia, kwoty 49.017,80 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwoty 24.990,80 zł od dnia 25.12.2012r. do dnia zapłaty, od kwoty 20.067 zł od dnia 12.01.2015r. do dnia zapłaty i od kwoty 3.960 zł od dnia 06.07.2015r. do dnia zapłaty
a ponad w/w kwotę cofnęła pozew.

Strona pozwana podtrzymała dotychczasowe stanowisko wnosząc o oddalenie powództwa, przy czym wskazała jednocześnie, że wyraża zgodę na częściowe cofnięcie pozwu zgodnie z oświadczeniem powódki z dnia 20.07.2015r. (rozprawa, k. 1164)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strona pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) we W., na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której zajmuje się m.in. prowadzeniem działalności w zakresie budownictwa oraz w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi.

Dowód: - wydruk z KRS strony pozwanej, k. 73-77 i 111-115

Powódka M. C. była zatrudniona u strony pozwanej na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 16.07.1980r. na czas nieokreślony począwszy od dnia 16.07.1980r. w pełnym wymiarze czasu pracy, początkowo na stanowisku inspektora ds. członkowsko – mieszkaniowych, następnie na stanowisku inspektora ds. kontroli wewnętrznej a od dnia 11.11.1987r. na stanowisku radcy prawnego.

Począwszy od dnia 01.07.2002r. powódka zatrudniona była w wymiarze ¾ etatu.

Łącząca strony umowa o pracę została rozwiązana z dniem 31.05.2012r. za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

Dowód: - umowa o pracę z dnia 16.07.1980r., w aktach osobowych powódki

- pismo z dnia 13.11.1987r. w sprawie powierzenia stanowiska, w aktach osobowych powódki

- wypowiedzenie warunków umowy o pracę z dnia 18.03.2002r., w aktach osobowych powódki

- świadectwo pracy z dnia 28.05.2012r., k. 4

- zeznania świadka B. S., k. 499-502

- przesłuchanie powódki, k. 499-502

- przesłuchanie za pozwaną J. K. (1), k. 946-947

Do obowiązków powódki na stanowisku radcy prawnego należało w szczególności:

-

opiniowanie projektów uchwał organów statutowych spółdzielni oraz opiniowanie wniosków spółdzielni o ich uchylenie,

-

udzielanie porad i wydawanie opinii prawnych oraz wyjaśnień w sprawach dotyczących obowiązujących norm prawnych,

-

udzielanie pomocy prawnej w pracach organów statutowych spółdzielni,

-

zastępstwo spółdzielni w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi,

-

opracowywanie wszelkich pism procesowych, wniosków odwołań, rewizji itp. łącznie z prowadzeniem repertorium tych spraw,

-

czuwanie nad postępowaniem egzekucyjnym dot. należności spółdzielni.

Dowód: - zakres czynności z dnia 04.11.2003r., w aktach osobowych powódki

- zeznania świadka B. S., k. 499-502

- przesłuchanie powódki, k. 499-502

- przesłuchanie za pozwaną J. K. (1), k. 946-947

W ramach realizowanych zadań na stanowisku radcy prawnego powódka m.in. wykonywała czynności zastępstwa procesowego pracodawcy w postępowaniu sądowym
i egzekucyjnym.

W okresie zatrudnienia powódki u strony pozwanej na stanowisku radcy prawnego na podstawie umowy o pracę a następnie na podstawie umowy zlecenia zatrudniona była również B. S., która po rozwiązaniu z powódką umowy o pracę przejęła prowadzenie jej spraw.

Każda sprawa kierowana do postępowania sądowego lub egzekucyjnego wpisywana była przez radców prawnych do tzw. repertoriów spraw sądowych, w których oznaczano m.in. nazwę dłużnika, kwotę objętą przedmiotem postępowania, wydane orzeczenie i jego treść, informację o spłacie zadłużenia oraz repertoriów spraw egzekucyjnych, w których oznaczano m.in. kwotę egzekwowanego roszczenia wraz z kosztami postępowania i kosztami zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym a także informację o spłacie zadłużenia.

W październiku 2012 roku strona pozwana odwołała pełnomocnictwa udzielone powódce do reprezentowania spółdzielni w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez:

-

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu A. K. (1) w sprawach: sygn. akt KM 1087/07, sygn. akt KM 325/11, sygn. akt KM 950/10, sygn. akt KM 775/08, sygn. akt KM 242/11, sygn. akt KM 896/10,

-

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu R. B. w sprawach: sygn. akt KM 564/10, sygn. akt KM 441/11, sygn. akt KM 2107/11, sygn. akt KM 1047/10, sygn. akt KM 404/11, sygn. akt KM 2082/11, sygn. akt KM 2165/11, sygn. akt KM 1669/10, sygn. akt KM 135/11,

-

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu T. K. w sprawach: sygn. akt KM 753/10, sygn. akt KM 1353/10, sygn. akt KM 947/11, sygn. akt KM 759/11, sygn. akt KM 932/11,

-

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu T. W. w sprawach: sygn. akt KM 1059/10, sygn. akt KM 4174/09, sygn. akt KM 1070/10, sygn. akt KM 98/11,

-

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu R. R. (1) w sprawie: sygn. akt KM 8485/11,

-

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu M. M. (1) w sprawie: sygn. akt KM 1805/12.

Dowód: - odwołanie pełnomocnictw, k. 8-31

- zeznania świadka B. S., k. 499-502

- przesłuchanie powódki, k. 499-502

- przesłuchanie za pozwaną J. K. (1), k. 946-947

W dniu 23.08.2013r. wydany został nakaz zapłaty wobec dłużnika pozwanej B. C. (1), przy czym sprawa skierowana została do sądu w dniu 30.06.2013r., zaś wezwanie przedsądowe do dłużnika wysłane zostało w dniu 24.01.2013r. W dniu 04.12.2013r. B. C. (1) dokonała zapłaty na rzecz strony pozwanej kwoty 7.769,25 zł z czego w dniu 10.12.2013r. kwota 642 zł przeksięgowana została na konto 750-03 jako zapłacone koszty procesowe.

Dowód: - analizy kont dłużników, k. 134-270, 301-356, 360-363, 511-900 oraz koperta w aktach sprawy

- ewidencja analityczna obrotów i sald, k. 406-421

- repertoria spraw sądowych i egzekucyjnych za lata 2003-2015, w załączeniu

- nakazy zapłaty, wyroki i postanowienia, k. 39-59, 912-921 i 461-498

- wykaz spraw prowadzonych przez powódkę, k. 922-923

- opinia biegłego sądowego z dnia 14.01.2016r., k. 983-1024

W dniu 20.12.2004r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 6754/04 przeciwko dłużnikowi pozwanej D. P. na kwotę 2.466,39 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 16.11.2004r. do dnia zapłaty oraz kwotę 664,40 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 615 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Tytuł wykonawczy w sprawie wydany został radcy prawnemu M. C.. W związku z wydanym nakazem zapłaty dłużnik dokonał zapłaty na rzecz pozwanej kwoty 2.466,39zł bez odsetek i kosztów procesu.

W dniu 18.11.2004r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 6290/04 przeciwko dłużnikowi pozwanej J. K. (2) na kwotę 2.726,24zł. Należność nie została uiszczona przez dłużnika. Kolejne tytuły wykonawcze na rzecz strony pozwanej przeciwko dłużnikowi J. K. (2) wydane zostały w dniu 30.12.2009r. w sprawie sygn. akt XI Nc 8779/09 i w dniu 21.01.2011r. w sprawie sygn. akt I Nc 14/11. W sprawie sygn. akt XI Nc 8779/09 w kartotece obrotów odnotowano przeksięgowanie zapłaconych kosztów procesowych w dniu 31.01.2012r. w kwocie 1.589zł w tym na poczet postępowania w sprawie sygn. akt XI Nc 8779/09 w kwocie 642 zł oraz 150zł (koszty w egzekucji), przy czym koszty zastępstwa procesowego wyniosły łącznie 750zł. W sprawie sygn. akt XI Nc 14/11 w dniu 31.03.2012r. przeksięgowano zapłacone koszty procesowe w kwocie 1.279,50zł, przy czym koszty zastępstwa procesowego wynosiły 1.200zł.

W dniu 09.04.2008r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi J. M. w sprawie sygn. akt XI Nc 537/08. W dniu 01.10.2008r. dokonano przeksięgowania kwoty 1.575,47zł zaś w dniu 30.01.2012r. strona pozwana przeksięgowała zapłacone koszty procesu w kwocie 647zł, przy czym koszty zastępstwa procesowego wynosiły 600zł.

W dniu 27.08.2004r. wydany został na rzecz strony pozwanej tytuł wykonawczy
w sprawie sygn. akt VII Nc 12199/04 przeciwko dłużnikowi pozwanej E. H..
W sprawie tej koszty procesowe nie zostały zapłacone przez dłużniczkę. Kolejne tytuły wykonawcze na rzecz strony pozwanej przeciwko dłużnikowi E. H. wydane zostały w dniu 17.11.2005r. w sprawie sygn. akt VIII Nc 7552/05, w dniu 24.07.2008r.
w sprawie sygn. akt VIII Nc 4533/08 i w dniu 17.12.2008r. w sprawie sygn. akt VIII Nc 11647/08. W sprawie sygn. akt VIII Nc 7552/05 uiszczono łączne koszty postępowania sądowego w kwocie 3.650zł w tym koszty sądowe w kwocie 1.392,50zł wraz z kosztami adwokackimi w egzekucji w kwocie 600zł, przy czym koszty zastępstwa wyniosły łącznie 1.800zł. W sprawie sygn. akt VIII Nc 4533/08 strona pozwana dokonywała potrąceń z wpłat dokonywanych na konto przez dłużniczkę, w których mieszczą się koszty procesu
w wysokości 642zł i koszty adwokackie w egzekucji w wysokości 150zł, przy czym koszty zastępstwa procesowego wynosiły łącznie 750zł. W sprawie sygn. akt VIII Nc 11647/08 strona pozwana dokonywała potrąceń z wpłat dokonywanych na konto przez dłużniczkę,
w których mieszczą się koszty procesu w wysokości 642zł i koszty adwokackie w egzekucji w wysokości 150zł, przy czym koszty zastępstwa procesowego wynosiły łącznie 750zł.

W dniu 18.05.2004r. został wydany na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty
w sprawie sygn. akt XI Nc 2702/03 przeciwko dłużnikom R. i M. P. na kwotę 2.982,16 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 14.10.2003r. do dnia zapłaty oraz kwotę 674,70 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 615 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Tytuł wykonawczy w sprawie wydany został radcy prawnemu M. C.. W sprawie koszty zastępstwa procesowego nie zostały zapłacone.

W dniu 16.06.2004r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 2839/03 przeciwko dłużnikom pozwanej J. i M. K. (1), przy czym wysokość zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego wynosiła 615zł. W dniu 25.07.2005r. przeciwko w/w dłużnikom wydany został na rzecz strony pozwanej wyrok
w sprawie sygn. akt XI Cupr 399/04. W sprawach tych koszty procesu nie zostały zapłacone przez dłużników. W dniu 19.01.2010r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 1116/10 przeciwko dłużnikom pozwanej J. i M. K. (1), przy czym wysokość zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego wynosiła 600zł. Powyższe koszty zostały zapłacone, przy czym strona pozwana w kartotece obrotów w dniu 12.11.2011r. przeksięgowała kwotę 642 zł tytułem kosztów procesu.

W dniu 03.12.2004r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 6545/04 przeciwko dłużnikom pozwanej K. P. i E. M. (1) na kwotę 8.444,36 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 28.10.2004r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1.383,90zł zł tytułem zwrotu kosztów procesu,
w tym kwotę 1.200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Koszty procesu w sprawie nie zostały zapłacone przez dłużników.

W dniu 15.02.2006r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 763/06 przeciwko dłużnikom pozwanej W. i D. D. (1) na kwotę 3.597,30 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 25.01.2006r. do dnia zapłaty oraz kwotę 687 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Koszty procesu w sprawie nie zostały zapłacone przez dłużników.

W dniu 03.10.2005r. postępowanie sądowe w sprawie sygn. akt XI Nc 2577/05 przeciwko dłużnikom pozwanej A. i W. F. zostało umorzone, przy czym na rzecz strony pozwanej zasądzone zostały koszty procesu w kwocie 688,60zł w tym kwota 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Koszty procesu w sprawie nie zostały zapłacone przez dłużników.

W dniu 19.08.2003r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt I 2 Nc 1136/03 przeciwko dłużnikowi M. M. (2) na kwotę 7.729,54 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 31.03.2003r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1.369 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Należność została zapłacona przez dłużnika. Kolejny nakaz zapłaty wobec dłużnika wydany został w dniu 25.11.2008r. i na jego podstawie zasądzone zostały na rzecz strony pozwanej m.in. koszty procesu w kwocie 647zł w tym koszty zastępstwa procesowego w kwocie 600zł. W związku z wydanym w dniu 25.11.2008r. orzeczeniem przeciwko dłużnikowi prowadzone było postępowanie egzekucyjne. Należność została w całości zapłacona przez dłużnika zaś strona pozwana w kartotece obrotów w dniu 23.02.2012r. dokonała przeksięgowania zapłaconych kosztów procesowych w łącznej kwocie 947zł.

W dniu 21.12.2009r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt I Nc 7987/09 przeciwko dłużnikom pozwanej T., K. i P. G. na kwotę 2.289,63 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 24.11.2009r. do dnia zapłaty oraz kwotę 642 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. W związku z wydanym orzeczeniem przeciwko dłużnikom toczyło się postępowanie egzekucyjne, w którym koszty zastępstwa pełnomocnika wynosiły 300zł. Koszty zastępstwa procesowego w sprawie zostały zapłacone przez dłużników.

W dniu 03.12.2003r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 2440/03 przeciwko dłużnikowi pozwanej M. K. (2) i A. K. (2) na kwotę 2.539,40 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 08.10.2003r. do dnia zapłaty oraz kwotę 665,80zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 615 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Dłużnik spłacił należność główną jednak koszty procesu
w sprawie nie zostały zapłacone przez dłużnika.

W dniu 22.12.2003r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 3400/03 przeciwko dłużnikowi pozwanej I. P. na kwotę 6.543,56 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 27.10.2003r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1.345,90zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Od wydanego nakazu zapłaty dłużnik wniósł sprzeciw. Koszty procesu w sprawie nie zostały zapłacone przez dłużnika.

W dniu 31.05.2004r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 1633/04 przeciwko dłużnikowi pozwanej M. L. na kwotę 2.292,53 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 26.02.2004r. do dnia zapłaty oraz kwotę 660,90zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Dłużnik nie spłacił należności.

W dniu 22.09.2004r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 3431/03 przeciwko dłużnikowi pozwanej L. G. na kwotę 2.175,44 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 28.10.2003r. do dnia zapłaty oraz kwotę 658,50zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 615 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Dłużnik nie spłacił należności.

W dniu 04.01.2001r. wydany został na rzecz strony pozwanej wyrok w sprawie sygn. akt I C 2184/00 przeciwko dłużnikowi pozwanej J. O. na kwotę 2.676,05 zł wraz
z odsetkami ustawowymi liczonymi od poszczególnych kwot i terminów płatności oraz kwotę 717zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Dłużnik nie spłacił należności.

W dniu 12.02.2007r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 9371/06 przeciwko dłużnikowi pozwanej H. D. na kwotę 3.212,80zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 04.12.2006r. do dnia zapłaty oraz kwotę 715zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Dłużnik nie spłacił kosztów procesu.

W dniu 13.01.2009r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt VIII Nc 90/09 przeciwko dłużnikowi pozwanej S. F. na kwotę 9.223,99zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 06.01.2009r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1.292zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Dłużnik spłacił koszty sądowe w łącznej kwocie 6.302,84zł.

W dniu 31.12.2010r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt I Nc 4054/10 przeciwko dłużnikowi pozwanej S. K. na kwotę 2.310,62 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 23.12.2010r. do dnia zapłaty oraz kwotę 646zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Dłużnik spłacił należność w tym koszty procesu, zaś strona pozwana w kartotece obrotów odnotowała zapłatę i przeksięgowanie kosztów sądowych
w dniu 17.09.2013r. w kwocie 646zł.

W dniu 03.01.2011r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt I Nc 2532/10 przeciwko dłużnikom pozwanej G. i A. B. na kwotę 4.096,94 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 22.12.2010r. do dnia zapłaty oraz kwotę 642zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Dłużnicy spłacili należność.

W dniu 02.10.2000r. wydany został na rzecz strony pozwanej wyrok zaoczny
w sprawie sygn. akt I C 1074/00 przeciwko dłużnikom pozwanej M. i M. Z. (1) na kwotę 5.854,86 zł oraz kwotę 1.471,39zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. W związku z wydanym orzeczeniem wobec dłużników prowadzone było postępowanie egzekucyjne. Koszty postępowania zostały zapłacone przez dłużników, zaś strona pozwana w kartotece obrotów
w dniu 01.03.2012r. przeksięgowała zapłacone koszty procesu w wysokości 2.067,39zł na które składały się koszty procesu w wysokości 1.479,31zł i koszty zastępstwa procesowego
w egzekucji w kwocie 600zł.

W dniu 30.12.2010r. w sprawie sygn. akt XIV Nc upr 3956/10 przeciwko dłużnikom pozwanej M. Z. (2), M. Z. (1), B. Z. i P. Z. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty na kwotę 13.817,77 zł oraz kwotę 2.492zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2.400 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Koszty procesu nie zostały zapłacone przez dłużników.

W dniu 10.02.2005r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 188/05 przeciwko dłużnikom pozwanej B. i M. T. (1) na kwotę 3.026,97 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 10.01.2005r. do dnia zapłaty oraz kwotę 678,50zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. W związku w wydanym nakazem przeciwko dłużnikom toczyło się postępowanie egzekucyjne, w którym koszty zastępstwa procesowego wyniosły 150zł. Dłużnicy spłacili należność w tym koszty procesu, zaś strona pozwana w kartotece obrotów odnotowała zapłatę i przeksięgowanie kosztów procesowych w dniu 15.03.2013r. w łącznej kwocie 9.636,50zł bez wyróżnienia jakich tytułów dotyczą.

W dniu 30.12.2009r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 8780/09 przeciwko dłużnikowi pozwanej M. T. (2) na kwotę 12.644,52 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 17.12.2009r. do dnia zapłaty oraz kwotę 2.492zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2.400 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. W związku w wydanym nakazem przeciwko dłużnikowi toczyło się postępowanie egzekucyjne, w którym koszty zastępstwa procesowego wyniosły 1.200zł. Dłużnik spłacił należność w tym koszty procesu.

W dniu 22.10.2008r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 7302/08 przeciwko dłużnikom pozwanej G. i G. W. na kwotę 4.688,35 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 02.10.2008r. do dnia zapłaty oraz kwotę 647zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. W związku w wydanym nakazem przeciwko dłużnikom toczyło się postępowanie egzekucyjne, w którym koszty zastępstwa procesowego wyniosły 300zł. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego został cofnięty przez wierzyciela z uwagi na spłatę całości należności w tym kosztów, przy czym dłużnik spłacił należność w tym koszty procesu w kwocie 647 zł. W dniu 18.12.2009r., przeciwko w/w dłużnikom, wydany został na rzecz strony pozwanej kolejny nakaz zapłaty
w sprawie sygn. akt XI Nc 8096/09 na kwotę 7.284,67 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 26.11.2009r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1.279,50zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
W związku w wydanym nakazem przeciwko dłużnikom toczyło się postępowanie egzekucyjne, w którym koszty zastępstwa procesowego wyniosły 300zł. Należność została
w całości spłacona, zaś strona pozwana w kartotece obrotów przeksięgowała w dniu 30.01.2012r. kwotę 1.279,50 zł tytułem zapłaconych kosztów procesowych i kwotę 600zł kosztów adwokackich w egzekucji.

W dniu 21.01.2005r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 7422/04 przeciwko dłużnikowi pozwanej E. K. na kwotę 6.168,21 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 21.12.2004r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1.338,40zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Dłużnik spłacił należność w tym koszty procesu. W dniu 13.11.2009r., przeciwko w/w dłużnikowi, wydany został na rzecz strony pozwanej kolejny nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 6991/09 na kwotę 7.821,96 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 21.10.2009r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1.292zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
W związku w wydanym nakazem przeciwko dłużnikowi toczyło się postępowanie egzekucyjne, w którym koszty zastępstwa procesowego wyniosły 300zł. Należność została
w całości spłacona, zaś strona pozwana w kartotece obrotów przeksięgowała w dniu 02.04.2012r. kwotę 1.592 zł tytułem zapłaconych kosztów procesowych w tym kwotę 300 zł tytułem kosztów adwokackich w egzekucji. Kolejny nakaz zapłaty na rzecz strony pozwanej przeciwko w/w dłużnikowi wydany został w dniu 10.11.2010r. w sprawie sygn. akt XI Nc 3437/10 na kwotę 4.365,19 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 29.09.2010r. do dnia zapłaty oraz kwotę 647zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Koszty procesu zostały zapłacone przez dłużnika.

W dniu 24.03.2010r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 549/10 przeciwko dłużnikom pozwanej A. i D. D. (2) na kwotę 8.017,94 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 08.12.2009r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1.292zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. W związku w wydanym nakazem przeciwko dłużnikom toczyło się postępowanie egzekucyjne, w którym koszty zastępstwa procesowego wyniosły 300zł. Dłużnik spłacił należność w tym koszty procesu, zaś strona pozwana w kartotece obrotów
w dniu 02.04.2012r. odnotowała przeksięgowanie kosztów procesu w kwocie 1.592zł w tym 1.292 zł koszty procesu i 300zł koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji.

W dniu 01.07.2008r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 4920/08 przeciwko dłużnikowi pozwanej T. N. na kwotę 2.120,88 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 11.06.2008r. do dnia zapłaty oraz kwotę 647zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Dłużnik spłacił należność w tym koszty procesu, zaś strona pozwana w kartotece obrotów, w dniu 30.01.2012r. przeksięgowała zapłacone koszty procesu w kwocie 647zł. W dniu 18.08.2010r. wydany został na rzecz strony pozwanej przeciwko w/w dłużnikowi kolejny nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 2914/10 na kwotę 5.750,61zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 11.07.2010r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1.279,50zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. W związku z wydanym nakazem przeciwko dłużnikowi toczyło się postępowanie egzekucyjne. Dłużnik spłacił należność w tym koszty procesu, zaś strona pozwana w kartotece obrotów, w dniu 02.04.2012r. przeksięgowała zapłacone koszty procesu w kwocie 1.579,50zł, w tym 300zł tytułem kosztów adwokackich w egzekucji.

W dniu 29.07.2009r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt VIII Nc 7028/09 przeciwko dłużnikowi pozwanej R. R. (3) na kwotę 3.087,33zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 09.07.2009r. do dnia zapłaty oraz kwotę 642zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. W związku z wydanym nakazem przeciwko dłużnikowi toczyło się postępowanie egzekucyjne. Dłużnik spłacił koszty procesu w kwocie 75zł.

W dniu 21.12.2009r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 7985/09 przeciwko dłużnikowi pozwanej J. R. na kwotę 2.186,72 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 24.11.2009r. do dnia zapłaty oraz kwotę 642zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Dłużnik spłacił koszty procesu, zaś strona pozwana w kartotece obrotów, w dniu 01.03.2012r. przeksięgowała zapłacone koszty procesu w kwocie 792zł
w tym 642 zł koszty procesu i 150 zł koszty adwokackie w egzekucji. W dniu 08.10.2010r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XIV Nc 3178/10 przeciwko w/w dłużnikowi pozwanej na kwotę 4.759,64 zł oraz kwotę 647zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Dłużnik nie spłacił należności.

W dniu 06.12.2010r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XIV Nc 3700/10 przeciwko dłużnikowi pozwanej A. P. na kwotę 3.035,74 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 22.11.2010r. do dnia zapłaty oraz kwotę 642zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Dłużnik spłacił należność, zaś strona pozwana w kartotece obrotów, w dniu 01.04.2012r. przeksięgowała zapłacone koszty procesu w kwocie 642zł.

W dniu 30.01.2009r. wydany został na rzecz strony pozwanej nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 330/09 przeciwko dłużnikowi pozwanej M. W. na kwotę 5.822,13 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 14.01.2009r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1.280zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. W związku z wydanym nakazem zapłaty przeciwko dłużnikowi toczyło się postępowanie egzekucyjne, w którym koszty zastępstwa egzekucyjnego wynosiły 300zł. Koszty nie zostały zapłacone przez dłużnika. W dniu 18.12.2009r. wydany został na rzecz strony pozwanej przeciwko w/w dłużnikowi kolejny nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 8097/09 na kwotę 3.983,30 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 26.11.2009r. do dnia zapłaty oraz kwotę 642zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. W związku z wydanym nakazem zapłaty przeciwko dłużnikowi toczyło się postępowanie egzekucyjne, które w dniu 06.12.2010r. zostało umorzone wobec bezskuteczności egzekucji. Koszty nie zostały zapłacone przez dłużnika. W dniu 20.01.2011r. wydany został na rzecz strony pozwanej przeciwko w/w dłużnikowi kolejny nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XIV Nc 3836/10. W związku
z wydanym nakazem zapłaty uiszczone zostały koszty procesowe w wysokości 1.279,50zł.

W dniu 24.01.2011r. wydany został na rzecz strony pozwanej przeciwko dłużnikowi pozwanej E. M. (2) nakaz zapłaty na kwotę 6.180,06zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 25.11.2010r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1.279,50zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Należność została spłacona przez dłużnika.

W dniu 27.01.2011r. wydany został na rzecz strony pozwanej przeciwko dłużnikowi pozwanej E. N. nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 3905/10 na kwotę 3.793,39 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 29.11.2011r. do dnia zapłaty oraz kwotę 642zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Koszty nie zostały zapłacone przez dłużnika.

W dniu 29.12.2010r. wydany został na rzecz strony pozwanej przeciwko dłużnikom pozwanej M. i P. D. nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 2488/10 na kwotę 7.254,01 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 29.11.2010r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1.292zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Koszty zostały zapłacone przez dłużników, zaś strona pozwana w kartotece obrotów w dniu 01.09.2014r. przeksięgowała zapłacone koszty procesowe w kwocie 2.760zł.

W dniu 21.12.2010r. wydany został na rzecz strony pozwanej przeciwko dłużnikowi pozwanej M. F. nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt I Nc 3019/10 na kwotę 7.002,71 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kwotę 1.292zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.200 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Koszty zostały zapłacone przez dłużnika, zaś strona pozwana w kartotece obrotów w dniu 01.05.2012r. przeksięgowała zapłacone koszty procesowe w kwocie 1.292zł.

W dniu 21.06.2010r. wydany został na rzecz strony pozwanej przeciwko dłużnikowi pozwanej T. L. nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 2407/10 na kwotę 2.703,57 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 26.05.2010r. oraz kwotę 642zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
W związku z wydanym nakazem przeciwko dłużnikowi toczyło się postępowanie egzekucyjne, w którym koszty zastępstwa wynosiły 150zł. Koszty zostały zapłacone, zaś strona pozwana w kartotece obrotów w dniu 01.03.2012r. przeksięgowała zapłacone koszty procesowe w kwocie 792zł.

W dniu 21.07.2010r. wydany został na rzecz strony pozwanej przeciwko dłużnikowi pozwanej J. S. nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XIV Nc 2372/10 na kwotę 4.367,09 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 28.06.2010r. oraz kwotę 647zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
W związku z wydanym nakazem przeciwko dłużnikowi toczyło się postępowanie egzekucyjne, w którym koszty zastępstwa wynosiły 150zł. Koszty zostały zapłacone.

W dniu 18.08.2010r. wydany został na rzecz strony pozwanej przeciwko dłużnikowi pozwanej A. K. (3) nakaz zapłaty w sprawie sygn. akt XI Nc 2677/10 na kwotę 2.217,19 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 25.06.2010r. oraz kwotę 645zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
W związku z wydanym nakazem przeciwko dłużnikowi toczyło się postępowanie egzekucyjne, w którym koszty zastępstwa wynosiły 150zł. Koszty zostały zapłacone.

Strona pozwana prowadziła postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika spółki (...) sp. z o.o., w którym to postępowaniu dochodziła zapłaty przez dłużnika kwoty 5.222,53 zł wraz z kosztami procesu w wysokości 869,75zł i kosztami zastępstwa procesowego w egzekucji w kwocie 300zł. Powyższe należności zostały zapłacone w całości.

Powyższe postępowania sądowe i egzekucyjne prowadziła, jako radca prawny, powódka.

Dowód: - analizy kont dłużników, k. 134-270, 301-356, 360-363, 511-900 oraz koperta w aktach sprawy

- ewidencja analityczna obrotów i sald, k. 406-421

- repertoria spraw sądowych i egzekucyjnych za lata 2003-2015, w załączeniu

- nakazy zapłaty, wyroki i postanowienia, k. 39-59, 912-921 i 461-498

- wykaz spraw prowadzonych przez powódkę, k. 922-923

- opinia biegłego sądowego z dnia 14.01.2016r., k. 983-1024

- przesłuchanie powódki, k. 499-502

Wysokość należnego powódce dodatkowego wynagrodzenia przysługującego radcy prawnemu z tytułu zastępstwa procesowego w w/w sprawach wynosi 30.159,60zł. (wariant I)

Wysokość należnego powódce dodatkowego wynagrodzenia przysługującego radcy prawnemu, przy uwzględnieniu jedynie wpłat dokonanych przez dłużników strony pozwanej po dniu 09.01.2011r., wynosi 20.739,60zł. (wariant II)

Dowód: - opinia biegłego sądowego z dnia 14.01.2016r., k. 983-1024

- opinia uzupełniająca biegłego sądowego z dnia 02.11.2016r., k. 1094-1106

Zgodnie z § 41 ust. 2 b obowiązującego u strony pozwanej, od 01.08.1995r., Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy radcom prawnym przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zastępstwa sądowego oraz koordynacji obsługi prawnej.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia następowała w terminach wypłaty wynagrodzenia za pracę w miesiącu, w którym powstało roszczenie o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia.

Począwszy od dnia 01.10.1999r., wysokość stopy procentowej wynagrodzenia dodatkowego radcy prawnego, na podstawie decyzji zarządu, podwyższona została z kwoty 65% do kwoty 80%.

Dowód: - wyciąg z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, k. 122-123

- wyciąg z protokołu nr (...) z posiedzenia zarządu w dniu 29.09.1999r., k. 434

- protokół z posiedzenia zarządu nr (...) z dnia 30.11.2011r., k. 971

Do 2011 roku dodatkowe wynagrodzenie wypłacane było radcom prawnym na podstawie składanych przez nich wniosków, przy czym wynagrodzenie wypłacane było radcom prawnym po zapłacie całości należności, tj. należności głównej, odsetek i kosztów.
W tym celu radcom prawnym udostępniane były wydruki w postaci analiz kont bądź informacje o ściągniętych kosztach celem ich weryfikacji i złożenia stosownego wniosku
o wypłatę.

Pod koniec 2011 roku powyższe zasady uległy zmianie.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez zarząd strony pozwanej na posiedzeniu w dniu 30.11.2011r. dokonywane przez dłużnika wpłaty zaliczane były w ten sposób, że wpłacone przez dłużnika kwoty zaliczane były najpierw na koszty sądowe, następnie na koszty zastępstwa procesowego, odsetki i kwotę główną.

Dowód: - protokół z posiedzenia zarządu nr (...) z dnia 30.11.2011r., k. 971

- zeznania świadka B. S., k. 499-502

- przesłuchanie powódki, k. 499-502

- przesłuchanie za pozwaną J. K. (1), k. 946-947

Pismem z dnia 18.12.2012r., doręczonym stronie pozwanej w dniu 19.12.2012r., powódka wezwała stronę pozwaną do zapłaty kwoty 62.952zł tytułem 80% kosztów zastępstwa procesowego, w sprawach w których zostały zasądzone koszty zastępstwa procesowego, według załączonego wykazu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma.

Dowód: - pismo powódki z dnia 18.12.2012r. wraz z potwierdzeniem odbioru, k. 32-36

Pozwem z dnia 27.02.2012r. skierowanym wobec strony pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) we W., powódka domagała się uznania za bezskuteczne wypowiedzenia warunków umowy o pracę dokonanego przez pozwaną w dniu 15.02.2012r.

W toku postępowania, prowadzonego przed tut. Sądem pod sygn. akt IV P 234/12, na rozprawie w dniu 30.10.2012r. strony zawarły ugodę sądową na podstawie której strona pozwana zobowiązała się zapłacić powódce kwotę 13.000zł brutto tytułem odszkodowania za rozwiązanie stosunku pracy, zapłaty wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa procesowego prowadzonych przez powódkę spraw sądowych i egzekucyjnych, w których koszty zastępstwa procesowego zostały umorzone przez zarząd za okres ostatnich 3 lat, zapłaty dodatku funkcyjnego za okres od 19.02.2009r. do 19.02.2012r. oraz dodatku koordynacyjnego za okres od 01.12.2011r. do 31.05.2012r., płatną do dnia 16.11.2012r.
z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia w płatności temu terminowi, tj. od dnia 17.11.2012r. do dnia zapłaty.

Wobec zawarcia ugody postanowieniem z dnia 30.10.2012r. tut. Sąd umorzył postępowanie w sprawie.

Dowód: - ugoda, k. 110

- pozew, protokół rozprawy wraz z ugodą z dnia 30.10.2012r., postanowienie z dnia 30.10.2012r. o

umorzeniu postępowania, w aktach sprawy tut. Sądu sygn. akt IV P 234/12

- przesłuchanie powódki, k. 499-502

Strona pozwana na posiedzeniu zarządu w dniu 03.07.2007r. umorzyła odsetki
i koszty sądowe E. T..

W dniu 15.12.2009r. zarząd pozwanej wyraził zgodę na umorzenie kosztów sądowych R. Ś..

Dowód: - wyciąg z protokołu nr (...), k. 289

- wyciąg z protokołu posiedzenia kierownictwa SM (...) w dniu 15.12.2009r., k. 290

Średnie jednomiesięczne wynagrodzenie powódki liczone jak ekwiwalent za urlop wynosi 3.238,50 zł brutto, tj. 2.256,01 zł netto.

Dowód: - zaświadczenie z dnia 08.07.2014r., k. 116

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało w części na uwzględnienie.

W toku niniejszego postępowania powódka, po ostatecznym sprecyzowaniu powództwa, domagała się zasądzenia od strony pozwanej kwoty 49.017,80 zł tytułem wynagrodzenia za pracę, tj. tzw. dodatkowego wynagrodzenia przysługującego radcy prawnemu z tytułu zastępstwa procesowego.

Strona pozwana domagała się oddalenia powództwa.

Z uwagi na zakres stanowisk stron rzeczą Sądu było ustalenie czy w okresie
i w sprawach (podanych przez powódkę w złożonym wykazie spraw) objętych żądaniem pozwu po stronie powódki powstało roszczenie o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia
z tytułu zastępstwa procesowego a zatem czy koszty te zostały zasądzone od dłużnika na rzecz strony pozwanej i ściągnięte od dłużnika oraz czy zostały powódce wypłacone przez stronę pozwaną. Nadto rozstrzygnięcia wymagał zgłoszony przez stronę pozwaną zarzut powagi rzeczy ugodzonej oraz zarzut przedawnienia roszczenia powódki.

Z uwagi na powyższe okoliczności podkreślenia w pierwszej kolejności wymaga, że zgodnie z przepisem art. 22 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 233) radca prawny wykonujący zawód na podstawie stosunku pracy ma prawo do wynagrodzenia i innych świadczeń określonych w układzie zbiorowym pracy lub
w przepisach o wynagradzaniu pracowników, obowiązujących w jednostce organizacyjnej zatrudniającej radcę prawnego. Wynagrodzenie to nie może być niższe od wynagrodzenia przewidzianego dla stanowiska pracy głównego specjalisty lub innego równorzędnego stanowiska pracy. Jeżeli prawo do dodatków uzależnione jest od wymogu kierowania zespołem pracowników, wymogu tego nie stosuje się do radcy prawnego.

Z brzmienia art. 22 4 ust. 2 powołanej ustawy wynika dalej, że radca prawny jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 65% kosztów zastępstwa sądowego zasądzonych na rzecz strony przez niego zastępowanej lub jej przyznanych w ugodzie, postępowaniu polubownym, arbitrażu zagranicznym lub
w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli koszty te zostały ściągnięte od strony przeciwnej.
W państwowych jednostkach sfery budżetowej wysokość i termin wypłaty wynagrodzenia określa umowa cywilnoprawna.

W niniejszej sprawie jak wynika z przeprowadzonych ustaleń faktycznych powódka
w okresie od dnia 11.11.1987r. do dnia 31.05.2012r. zatrudniona była u strony pozwanej na stanowisku radcy prawnego, zaś do jej obowiązków należało m.in. zastępstwo spółdzielni
w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi, które to obowiązki powódka faktycznie wykonywała.

Tym samym nie budzi wątpliwości Sądu, iż powódce przysługiwało prawo do uzyskania dodatkowego wynagrodzenia wyliczonego jako procent od zasądzonych na rzecz strony pozwanej i ściągniętych kosztów procesu, w sprawach przez nią prowadzonych.

Jak wynika przy tym z przeprowadzonych ustaleń faktycznych u strony pozwanej począwszy od dnia 01.10.1999r., wysokość stopy procentowej wynagrodzenia dodatkowego radcy prawnego, na podstawie decyzji zarządu, podwyższona została z kwoty 65% do kwoty 80%.

Obowiązkiem powódki w toku niniejszego postępowania było jednak wykazanie czy
i w jakiej wysokości przysługiwało jej dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego. Tym samym powinnością powódki, w ocenie Sądu, było wykazanie w jakich konkretnie sprawach sądowych i wobec jakich dłużników w związku z wykonywaniem przez nią czynności radcy prawnego zasądzone zostały od dłużnika na rzecz strony pozwanej koszty postępowania oraz czy i w jakiej wysokości koszty te zostały zapłacone lub wyegzekwowane oraz, wobec podniesionego przez pozwaną zarzutu przedawnienia, kiedy. Co istotniejsze podkreślenia wymaga, iż wobec stanowiska prezentowanego w toku postępowania przez stronę pozwaną, powódka mogła składać w toku postępowania wszelkie stosowne wnioski dowodowe zmierzające do wykazania powyższych okoliczności m.in. poprzez wnioskowanie o zwrócenie się przez Sąd rozpoznający niniejszą sprawę o dołączenie do akt niniejszej sprawy akt postępowań sądowych lub egzekucyjnych i przeprowadzenie dowodu
z znajdujących się w nich dokumentów celem wykazania powyższych okoliczności w tym zwłaszcza w zakresie wykazania w jakich postępowaniach na skutek czynności powódki doszło do zasądzenia kosztów postępowania i zastępstwa procesowego na rzecz strony pozwanej, w jakiej wysokości i czy koszty te w postępowaniu egzekucyjnym zostały od dłużnika wyegzekwowane oraz kiedy.

Obowiązkiem strony pozwanej było natomiast wykazanie okoliczności przeciwnych
a to wobec kwestionowania przez nią zasadności żądania pozwu w tym w szczególności wykazanie, iż uregulowała na rzecz powódki należności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia przysługującego radcy prawnemu oraz, wobec zgłoszonego zarzutu powagi rzeczy ugodzonej wykazanie również w jakich konkretnie sprawach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przez powódkę koszty zastępstwa procesowego, w okresie ostatnich trzech lat przed zawarciem w dniu 30.10.2012r. ugody sądowej w sprawie sygn. akt IV P 234/12, koszty sądowe zostały przez zarząd spółdzielni umorzone.

Dokonując ustaleń stanu faktycznego Sąd oparł się na złożonych do akt sprawy dokumentach w tym w szczególności na dokumentacji w postaci analiz kont dłużników, ewidencji analitycznej obrotów i sald oraz na repertoriach spraw sądowych i egzekucyjnych za lata 2003-2015, a także na złożonych do akt sprawy orzeczeniach sądowych, które miały istotne znaczenie dla ustaleń stanu faktycznego w zakresie tego w jakich postępowaniach sądowych i egzekucyjnych zasądzone zostały od dłużnika na rzecz strony pozwanej koszty postępowania i zastępstwa procesowego, czy nastąpiło to w związku z czynnościami wykonywanymi przez powódkę oraz w zakresie ustalenia czy i w jakiej wysokości koszty te zostały zapłacone lub wyegzekwowane oraz kiedy. Sąd oparł się również na zeznaniach świadka B. S. oraz na dowodzie z przesłuchania stron, których zeznania były spójne i logicznie uzasadnione.

Dokonując ustaleń w zakresie postępowań prowadzonych przez powódkę, w których na rzecz strony pozwanej zasądzono od poszczególnych dłużników koszty postępowania
w tym koszty zastępstwa procesowego Sąd oparł się w pierwszej kolejności na złożonych do akt sprawy kopiach nakazów zapłaty i wyroków, które w ocenie Sądu stanowiły najpełniejszy dowód pozwalający na ustalenie w jakiej sprawie, wobec jakiego dłużnika i w jakiej wysokości zasądzono na rzecz strony pozwanej koszty postępowania a w dalszej kolejności na zapisach zawartych w złożonych do akt sprawy przez stronę pozwaną repertoriach spraw sądowych i egzekucyjnych za lata 2003-2015 i na wykazie spraw złożonym przez powódkę oraz w braku złożenia kopii orzeczeń i wpisów w w/w repertoriach pozwalających na ustalenie treści wydanych w sprawie orzeczeń na wpisach w dokumentacji księgowej pozwanej, tj. w analizach kont dłużników i ewidencji analitycznej obrotów i sald. Z kolei
w zakresie ustaleń co do dokonanych wpłat na poczet należności z tytułu kosztów procesu
i kosztów zastępstwa procesowego Sąd oparł się na złożonej przez pozwaną dokumentacji księgowej pozwanej ale również na wpisach w repertoriach spraw sądowych i egzekucyjnych.

Z złożonych zaś do akt sprawy repertoriów spraw sądowych i egzekucyjnych za lata 2003-2015, nakazów zapłaty, wyroków i postanowień oraz wykazu spraw prowadzonych przez powódkę a także z przesłuchania powódki i dokumentacji księgowej pozwanej wynika, iż powódka prowadziła sprawy sądowe i egzekucyjne wobec dłużników pozwanej: D. P. w sprawie sygn. akt XI Nc 6754/04, J. K. (2) w sprawie sygn. akt XI Nc 6290/04, sygn. akt XI Nc 8779/09 i sygn. akt I Nc 14/11, J. M. w sprawie sygn. akt XI Nc 537/08, E. H. w sprawie sygn. akt VII Nc 12199/04, sygn. akt VIII Nc 7552/05, sygn. akt VIII Nc 4533/08 i sygn. akt VIII Nc 11647/08, R. i M. P. w sprawie sygn. akt XI Nc 2702/03, J. i M. K. (1) w sprawie sygn. akt XI Nc 2839/03, sygn. akt XI Cupr 399/04 i sygn. akt XI Nc 1116/10, K. P. i E. M. (1), w sprawie sygn. akt XI Nc 6545/04, W. i D. D. (1) w sprawie sygn. akt XI Nc 763/06, A. i W. F. w sprawie sygn. akt XI Nc 2577/05, M. M. (2) w sprawie sygn. akt I 2 Nc 1136/03 oraz w sprawie objętej nakazem zapłaty wydanym w dniu 25.11.2008r., T., K. i P. G. w sprawie sygn. akt I Nc 7987/09, M. i A. K. (2) w sprawie sygn. akt XI Nc 2440/03, I. P. w sprawie sygn. akt XI Nc 3400/03, M. L. w sprawie sygn. akt XI Nc 1633/04, L. G. w sprawie sygn. akt XI Nc 3431/03, J. O. w sprawie sygn. akt I C 2184/00, H. D. w sprawie sygn. akt XI Nc 9371/06, S. F. w sprawie sygn. akt VIII Nc 90/09, S. K. w sprawie sygn. akt I Nc 4054/10, G. i A. B. w sprawie sygn. akt I Nc 2532/10, M. i M. Z. (1) w sprawie sygn. akt I C 1074/00, M., M., B. i P. Z. w sprawie sygn. akt XIV Nc upr 3956/10, B. i M. T. (1) w sprawie sygn. akt XI Nc 188/05, M. T. (2) w sprawie sygn. akt XI Nc 8780/09, G. i G. W. w sprawie sygn. akt XI Nc 7302/08 i sygn. akt XI Nc 8096/09, E. K. w sprawie sygn. akt XI Nc 7422/04, sygn. akt XI Nc 6991/09 i sygn. akt XI Nc 3437/10, A. i D. D. (2) w sprawie sygn. akt XI Nc 549/10, T. N. w sprawie sygn. akt XI Nc 4920/08 i sygn. akt XI Nc 2914/10, R. R. (3) w sprawie sygn. akt VIII Nc 7028/09, J. R. w sprawie sygn. akt XI Nc 7985/09 i sygn. akt XIV Nc 3178/10, A. P. w sprawie sygn. akt XIV Nc 3700/10, M. W. w sprawie sygn. akt XI Nc 330/09, sygn. akt XI Nc 8097/09 i sygn. akt XIV Nc 3836/10, E. M. (2) w związku z nakazem zapłaty wydanym w dniu 24.01.2011r., E. N. w sprawie sygn. akt XI Nc 3905/10, M. i P. D. w sprawie sygn. akt XI Nc 2488/10, M. F. w sprawie sygn. akt I Nc 3019/10, T. L. w sprawie sygn. akt XI Nc 2407/10, J. S. w sprawie sygn. akt XIV Nc 2372/10, A. K. (3) w sprawie sygn. akt XI Nc 2677/10 oraz spółki (...) sp. z o.o. o zapłatę kwoty 5.222,53 zł. Wprawdzie nie budziło wątpliwości Sądu, iż w okresie zatrudnienia powódki strona pozwana na stanowisku radcy prawnego zatrudniała również innego pracownika tj. B. S. jednak strona pozwana mimo prezentowanego przez powódkę stanowiska
i złożonego przez nią wykazu prowadzonych przez nią spraw, według którego domagała się zasądzenia od pozwanej dodatkowego wynagrodzenia, nie wykazała, mimo obciążającego ją w tym zakresie obowiązku dowodowego, aby w/w sprawy, nie były prowadzone przez powódkę. Sąd zważył w tym zakresie również, iż to obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie czytelnej i przejrzystej dokumentacji dotyczącej rozliczeń z pracownikiem
w zakresie wypłaty należnego mu wynagrodzenia za pracę co dotyczy również kwestii wypłaty na rzecz radcy prawnego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego. Powódka złożyła do akt sprawy wykaz prowadzonych przez siebie spraw sądowych i egzekucyjnych zaś strona pozwana nie wykazała, aby faktycznie przedmiotowe postępowania nie były prowadzone przez powódkę, co jest tym istotniejsze, że złożony wykaz znajduje w części potwierdzenie w zapisach repertoriów spraw sądowych i egzekucyjnych oraz w złożonych do akt sprawy kopiach orzeczeń sądowych, z których wynika m.in., że tytuł wykonawczy wydawany był powódce co niewątpliwie wskazuje, że posiadała ona pełnomocnictwo procesowe do ich prowadzenia. Sąd miał w tym zakresie również na uwadze fakt, iż jak wynika z przeprowadzonych ustaleń faktycznych po rozwiązaniu z powódką umowy o pracę prowadzone przez nią sprawy przejęła B. S. jednak strona pozwana nie wykazała, aby dotyczyło to również spraw objętych złożonym przez powódkę wykazem.

Brak było jednak, w stanie faktycznym sprawy, podstaw do uznania, aby powódka prowadziła postępowanie sądowe, jako pełnomocnik, wobec dłużnika pozwanej B. C. (1), w którym wydany został w dniu 23.08.2013r. nakaz zapłaty. Zważyć bowiem
w tym zakresie należało, iż sprawa skierowana została do sądu w dniu 30.06.2013r., zaś wezwanie przesądowe do dłużnika wysłane zostało w dniu 24.01.2013r. Obie w/w czynności dokonane zatem zostały po ustaniu zatrudnienia powódki u pozwanej w związku z czym brak było podstaw do uznania, aby powódce przysługiwało prawo do wynagrodzenia w związku
z przedmiotowym postępowaniem.

Powódka w toku niniejszego postępowania nie wykazała również w jakiej wysokości zasądzone zostały koszty sądowe na rzecz strony pozwanej od dłużnika B. C. (2). W szczególności zaś do akt sprawy nie został złożony tytułu wykonawczy wydany przeciwko w/w dłużnikowi. Tym samym brak było możliwości ustalenia czy i w jakiej wysokości zasądzone zostały na rzecz strony pozwanej ewentualne koszty sądowe
a tym samym i ustalenie czy należne było z tego tytułu powódce dodatkowe wynagrodzenie przysługujące radcy prawnemu. Powódka nie wykazała również czy i w jakiej wysokości zasądzone zostały na rzecz strony pozwanej należności w tym koszty zastępstwa procesowego od dłużnika I. D.. W złożonym wykazie spraw (k. 459-460) powołała się jedynie na numer sprawy w rejestrze spraw strony pozwanej – DR 34/07, w którym odnotowano postępowanie przeciwko w/w dłużnikowi przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej o zapłatę kwoty 9.373,45zł jednak nie odnotowano faktu wydania orzeczenia. Podobnie powódka nie wykazała zasadności roszczenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia w związku z postępowaniem prowadzonym przeciwko dłużnikowi E. N.
w sprawie o sygn. akt XI Nc 3904/10 bowiem powódka nie tylko nie złożyła do akt kopii orzeczenia wydanego w w/w sprawie przeciwko dłużniczce ale i w rejestrach spraw złożonych do akt sprawy i w dokumentacji księgowej nie było zapisów o ewentualnych wpłatach dokonywanych w w/w sprawie. Podobnie powódka nie wykazała zasadności roszczenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia w związku z postępowaniem prowadzonym przeciwko dłużnikowi M. D. w sprawie o sygn. akt IX C 757/10 bowiem powódka nie tylko nie złożyła do akt kopii orzeczenia wydanego w w/w sprawie przeciwko dłużniczce ale
i w rejestrach spraw złożonych do akt sprawy brak informacji o tym czy w związku z w/w postępowaniem wydany został wyrok i jakiej treści. Podobnie w dokumentacji księgowej nie było zapisów o ewentualnych wpłatach dokonywanych w w/w sprawie. Brak było również podstaw do uwzględnienia zasadności roszczenia powódki w zakresie żądania zasądzenia wynagrodzenia w związku z kosztami przysługującymi pozwanej od dłużnika D. M. bowiem powódka w toku postępowania nie wykazała czy i w jakiej wysokości zasądzone zostały na rzecz pozwanej koszty procesu od w/w dłużnika. W rejestrze spraw sądowych odnotowana została wprawdzie sprawa z powództwa pozwanej przeciwko dłużnikowi D. M. z informacją o tym, że należność została zapłacona
w całości jednak nie zostały zawarte żadne zapisy o tym czy i w jakiej wysokości zasądzone zostały od tego dłużnika koszty procesu.

Nie zasługiwało również na uwzględnienie żądanie powódki zasądzenia na jej rzecz wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym wobec dłużników G. i G. W. prowadzonym na podstawie tytułu egzekucyjnego wydanego w sprawie sygn. akt I Nc 7302/08 bowiem z przeprowadzonych ustaleń faktycznych w tym wpisu w kontrolce spraw egzekucyjnych wynika, iż wniosek
o wszczęcie egzekucji został cofnięty przez wierzyciela wobec uregulowania należności przez dłużnika. Co istotne z kartoteki obrotów wynika, że w dniu 30.01.2014r. odnotowano przeksięgowanie kosztów procesu z tytułu nakazu wydanego w sprawie sygn. akt XI Nc 7302/08 w wysokości 647 zł w tym 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego a zatem w wysokości wynikającej z w/w nakazu. Z powyższych okoliczności wynika zatem jednoznacznie, że koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym nie zostały zapłacone przez dłużnika.

Brak było również, w ocenie Sądu, podstaw do przyznania powódce dodatkowego wynagrodzenia z tytułu postępowania prowadzonego wobec dłużnika pozwanej D. P. w sprawie sygn. akt XI Nc 6754/04, wobec dłużnika J. K. (2) w sprawie sygn. akt XI Nc 6290/04 w całości zaś w sprawie sygn. akt I Nc 14/11 w zakresie kosztów
w postępowaniu egzekucyjnym, wobec dłużnika E. H. w sprawie sygn. akt VII Nc 12199/04, wobec dłużników R. i M. P. w sprawie sygn. akt XI Nc 2702/03, wobec dłużników J. i M. K. (1) w sprawie sygn. akt XI Nc 2839/03
i w sprawie sygn. akt XI Cupr 399/04, wobec dłużników K. P. i E. M. (1) w sprawie sygn. akt XI Nc 6545/04, wobec dłużników W.
i D. D. (1) w sprawie sygn. akt XI Nc 763/06, wobec dłużników A. i W. F. w sprawie sygn. akt XI Nc 2577/05, wobec dłużnika M. M. (2) w sprawie sygn. akt I 2 Nc 1136/03 z tytułu zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym, wobec dłużników M. i A. K. (2) w sprawie sygn. akt XI Nc 2440/03, wobec dłużnika I. P. w sprawie sygn. akt XI Nc 3400/03, wobec dłużnika M. L. w sprawie sygn. akt XI Nc 1633/04, wobec dłużnika L. G. w sprawie sygn. akt XI Nc 3431/03, wobec dłużnika J. O. w sprawie sygn. akt I C 2184/00, wobec dłużnika H. D. w sprawie sygn. akt XI Nc 9371/06, wobec dłużnika S. K. w sprawie sygn. akt I Nc 4054/10 z tytułu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym, wobec dłużników M. Z. (2), M. Z. (1), B. Z. i P. Z. w sprawie sygn. akt XIV Nc upr 3956/10, wobec dłużnika E. K. w sprawie sygn. akt XI Nc 7422/04
z tytułu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym, wobec dłużnika J. R. w sprawie sygn. akt XIV Nc 3178/10, wobec dłużnika M. W. w sprawie sygn. akt XI Nc 330/09 i w sprawie sygn. akt XI Nc 8097/09 oraz wobec dłużnika E. N. w sprawie sygn. akt XI Nc 3905/10 bowiem z przeprowadzonych ustaleń faktycznych, tj. z dokumentacji księgowej złożonej przez pozwaną i repertoriów spraw sądowych i egzekucyjnych nie wynika fakt zapłaty na rzecz strony pozwanej kosztów procesu w w/w sprawach.

Wprawdzie niewątpliwie powódka nie może ponosić konsekwencji nieprawidłowego księgowania przez stronę pozwaną zapłat dokonywanych przez dłużników, na co zwrócił uwagę biegły sądowy w sporządzonej opinii, jednak nie budzi wątpliwości, iż powódka będąc zatrudniona u strony pozwanej na stanowisku radcy prawnego mogła dokonywać kontroli windykacji należności od dłużników oraz dokonywać w tym zakresie stosownych wpisów
w kontrolce spraw sądowych i egzekucyjnych.

W celu ustalenia wysokości należnego powódce wynagrodzenia za pracę tj. tzw. dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego, Sąd przeprowadził dowód
z opinii biegłego sądowego z zakresu rachunkowości i finansów, która to opinia – wobec zgłoszonego przez pozwaną zarzutu przedawnienia – sporządzona została w dwóch wariantach. Z treści opinii biegłego wynika, że wysokość należnego powódce dodatkowego wynagrodzenia przysługującego radcy prawnemu wynosi 30.159,60zł (wariant I), przy czym wysokość należnego powódce dodatkowego wynagrodzenia przysługującego radcy prawnemu, przy uwzględnieniu jedynie wpłat dokonanych przez dłużników strony pozwanej po dniu 09.01.2011r. (z uwzględnieniem zarzutu przedawnienia), wynosi 20.739,60zł. (wariant II)

Opinia ta, sporządzona w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, jest jasna, spójna, logiczna rzeczowo, konkretnie uzasadniona oraz – przy uwzględnieniu złożonego charakteru zagadnienia – transparentna. Nie budzi ona zatem wątpliwości Sądu co do jej merytorycznej poprawności oraz prawidłowości dokonanych obliczeń rachunkowych. Nadto Sąd zważył, iż przyjęte przez biegłego w opinii ustalenia co do spraw prowadzonych przez powódkę i wysokości zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego oraz dokumentów stanowiących podstawę do poczynienia ustaleń w tym zakresie były zgodne z ustaleniami Sądu. Na złożone przez strony zarzuty do opinii, biegły w opiniach uzupełniających złożył wyczerpujące stanowisko w związku z czym postanowieniem z dnia 20.04.2017r. Sąd oddalił wniosek powódki o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego i dopuszczenie dowodu
z ustnych wyjaśnień biegłego uznając je za niecelowe.

Przedmiotowa opinia została sporządzona, jak już zaznaczono, w dwóch wariantach.

Sąd za uzasadniony w stanie faktycznym sprawy uznał w części zgłoszony przez pozwaną zarzut przedawnienia roszczeń powódki.

W tym zakresie Sąd uwzględnił okoliczność, iż zgodnie z art. 291 § 1 k.p. roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Nie budzi przy tym wątpliwości, iż roszczenie o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia oparte na treści przepisu art. 22 4 ustawy o radcach prawnych staje się wymagalne z dniem ściągnięcia kosztów od strony przeciwnej. Tym samym uznać należało, iż wobec złożenia przez powódkę pozwu w sprawie w dniu 09.01.2014r. przedawnieniu uległy jej roszczenia z tytułu kosztów uiszczonych i zapłaconych za okres przekraczający 3 lata od w/w daty.

W konsekwencji, z powyższych przyczyn, wyliczenie należnego powódce wynagrodzenia winno nastąpić, w ocenie Sądu, według wariantu II opinii biegłego sądowego.

Sąd nie uwzględnił natomiast podniesionego przez pozwaną zarzutu powagi rzeczy ugodzonej.

Jak wynika z przeprowadzonych ustaleń faktycznych strony niniejszego postępowania zawarły w toku postępowania, prowadzonego przed tut. Sądem pod sygn. akt IV P 234/12, na rozprawie w dniu 30.10.2012r. ugodę sądową na podstawie której strona pozwana zobowiązała się zapłacić powódce kwotę 13.000zł brutto tytułem odszkodowania za rozwiązanie stosunku pracy, zapłaty wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa procesowego prowadzonych przez powódkę spraw sądowych i egzekucyjnych, w których koszty zastępstwa procesowego zostały umorzone przez zarząd za okres ostatnich 3 lat, zapłaty dodatku funkcyjnego za okres od 19.02.2009r. do 19.02.2012r. oraz dodatku koordynacyjnego za okres od 01.12.2011r. do 31.05.2012r., płatną do dnia 16.11.2012r. z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia w płatności temu terminowi, tj. od dnia 17.11.2012r. do dnia zapłaty.

Z treści powyższej ugody jednoznacznie zatem wynika, iż zapłata ustalonej w jej treści kwoty z tytułu wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa procesowego prowadzonych przez powódkę spraw sądowych i egzekucyjnych dotyczyła jedynie tych spraw, w których koszty zastępstwa procesowego zostały umorzone przez zarząd za okres ostatnich 3 lat – co wynika z literalnej treści ugody. W toku niniejszego postępowania strona pozwana nie udowodniła jednak, aby w sprawach objętych wykazem złożonym przez powódkę doszło do umorzenia kosztów zastępstwa procesowego co czyniłoby niezasadnym żądanie pozwu. Przeciwnie do akt sprawy złożone zostały jedynie dwa wyciągi z protokołu, tj. wyciąg z protokołu nr (...) i wyciąg z protokołu posiedzenia kierownictwa SM (...) w dniu 15.12.2009r.,
z których wynika fakt umorzenia odsetek i kosztów sądowych dłużnika E. T.
i zgoda na umorzenie kosztów sądowych R. Ś. a zatem dłużników nie objętych wykazem złożonym przez powódkę.

Mając powyższe na względzie Sąd orzekł jak w punkcie I wyroku i zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 20.739,60zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia, wraz
z ustawowymi odsetkami od dnia 25.12.2012r., opierając orzeczenie o odsetkach ustawowych na treści art. 481 k.c. przy uwzględnieniu faktu, że dodatkowe wynagrodzenie za pracę winno być wypłacone powódce najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Ponad zasądzoną kwotę wynagrodzenia Sąd powództwo oddalił. (punkt II wyroku)

W toku niniejszego postępowania powódka zmieniała żądanie pozwu.
W szczególności w piśmie procesowym z dnia 07.02.2015r. (k. 429a) oraz na rozprawie
w dniu 09.02.2015r. wniosła o zasądzenie od strony pozwanej tytułem wynagrodzenia kwoty 63.058 zł a ostatecznie w pismach procesowych z dnia 05.07.2015r. (k. 905) oraz z dnia 20.07.2015r. (k. 938) wniosła o zasądzenie od strony pozwanej tytułem wynagrodzenia kwoty 49.017,80 zł z ustawowymi odsetkami a ponad w/w kwotę cofnęła pozew, na co strona pozwana wyraziła zgodę.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 203 § 1 i § 4 k.p.c. oraz art. 469 k.p.c. Sąd umorzył postępowanie w zakresie w jakim powódka cofnęła pozew, uznając, że cofnięcie nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, nie zmierza do obejścia prawa, a przy tym nie narusza słusznego interesu powódki.

Uwzględniając powyższe Sąd orzekł jak w punkcie III wyroku.

Orzeczenie o kosztach postępowania zawarte w punkcie IV wyroku Sąd oparł na treści art. 98 k.p.c. i art. 100 k.p.c. uwzględniając dalej fakt, że powództwo zostało uwzględnione
w 33% (w stosunku do żądania zasądzenia kwoty 63.058zł do jakiej powódka rozszerzyła żądanie pozwu) zaś na koszty poniesione przez powódkę złożyły się koszty dojazdu do Sądu w wysokości 1.664,91zł (12 rozpraw x 166 km x 0,8358zł) a na koszty poniesione przez pozwaną wynagrodzenie pełnomocnika procesowego w kwocie 2.400zł. Uwzględniając zatem wynik postępowania do zasądzenia od powódki na rzecz strony pozwanej podlegała kwota 1608 zł (2.400zł x 67%), zaś do zasądzenia od strony pozwanej na rzecz powódki kwota 549,42zł (1.664,91zł x 33%). Ostatecznie zatem, przy stosunkowym rozdzieleniu kosztów, do zasądzenia od powódki na rzecz strony pozwanej podlegała kwota 1.058,58zł (1608zł – 549,42zł)

Orzeczenie o kosztach postępowania zawarte w punkcie V i VI wyroku, Sąd oparł
o treść art. 98 k.p.c., art. 100 k.p.c. i art. 130 4 k.p.c. oraz art. 113 w zw. z art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594). W toku postępowania powódka, wnosząc pozew, była zwolniona od obowiązku uiszczenia opłaty sądowej od pozwu. Wobec jednak rozszerzenia żądania pozwu do kwoty 63.058zł powstał obowiązek uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w wysokości 3.153zł. Jednocześnie w toku postępowania wypłacone zostały tymczasowo przez Skarb Państwa koszty wynagrodzenia biegłego sądowego w wysokości 1769,54 zł, 21,50zł, 82,85zł i 85,95zł, które to koszty wraz z należną opłatą sądową wyniosły łącznie 5.112,84zł. Uwzględniając zatem wynik postępowania do zasądzenia na rzecz Skarbu Państwa podlegała kwota 1.687,24 zł – od pozwanej i kwota 3.425,60zł – od powódki.

O rygorze natychmiastowej wykonalności orzeczono w punkcie VII wyroku na zasadzie art. 477 2 k.p.c. - w części nie przekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia powódki, którego wysokość wynosiła 3.238,50 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Motowidło
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Werocy
Data wytworzenia informacji: